จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ

คณะวิทยาการจัดการ 44
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53
คณะครุศาสตร์ 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1
รวม 162

จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ

คณะวิทยาการจัดการ 32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31
คณะครุศาสตร์ 25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1
รวม 110

จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน

ทุนภายใน 13,867,251
ทุนภายนอก 30,380,400
รวม 44,247,651

จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 102
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 81
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 73
การใช้ประโยชน์ทางอ้อม 61
การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 112
รวม 429

จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก

ค่าน้ําหนัก 0.2 637
ค่าน้ําหนัก 0.4 222
ค่าน้ําหนัก 0.6 275
ค่าน้ําหนัก 0.8 233
ค่าน้ําหนัก 1.0 483
รวม 1,850