จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ

คณะวิทยาการจัดการ 43
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46
คณะครุศาสตร์ 28
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1
รวม 152

จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ

คณะวิทยาการจัดการ 32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28
คณะครุศาสตร์ 25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1
รวม 107

จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน

ทุนภายใน 12,425,751
ทุนภายนอก 30,163,200
รวม 42,588,951

จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 76
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 63
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 55
การใช้ประโยชน์ทางอ้อม 45
การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 83
รวม 322

จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก

ค่าน้ําหนัก 0.2 565
ค่าน้ําหนัก 0.4 194
ค่าน้ําหนัก 0.6 232
ค่าน้ําหนัก 0.8 192
ค่าน้ําหนัก 1.0 423
รวม 1,606