หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ระบบเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นรูปภรรม
งานวิจัย การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊ก รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เครื่องจักตอกและรีดเตยปาหนัน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์จัดการคินปุ๋ยชุมชนบ้านลิพอน-บางกอก
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เครื่องยกปุ๋ย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลงานวิจัยในรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
งานวิจัย การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊ก รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ส่งผลให้ผู้ป่วยลดลง ใช้ในการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด-19
งานวิจัย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่เขตฝั่งอันดามัน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนอาชีวะภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านความรู้คำศัพท์ประสมให้แก่ผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ -ใช้ในการวางแผนและการบริหารรองรับตามสถานการณ์โดยดูจากแนวโน้มของค่าพารามิเตรแ์ของโรคโควิด - 19 -ใช้ปรับมตราการต่าง ๆ - การจัดทำผลงานวิจัย Mixed Method เรื่อง การปฏิบัติการและความสำเร็จในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
งานวิจัย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่เขตฝั่งอันดามัน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หน้า 20
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์: ในรายการการแข่งขัน บางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล จังหวัดชลบุรี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI หน้า 39
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 47 และหน้า 110
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ The International Journal on Business Tourism and Applied Science : IJBTS Journal
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI หน้า 47
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI หน้า 132
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์: ในรายการการแข่งขัน บางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล จังหวัดชลบุรี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครตรัง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครตรังได้นำงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านการใช้ประโชน์เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ ทางอ้อม และตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการนำแนวทางการอนุรักษ์รถตุ๊กตุ๊กหัวกบฯไปพัมนาปรับใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์รถตุ๊กตุ๊กหัวกบได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบอย่างมีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นองค์ความรู้คู่ท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างรายได้ รวมทั้งทราบข้อคิดเห็นและปัญหาในการนำไปแก้ปัญหา และพัฒนาต่อยอดต่อไป
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. พรพิมล เตียมวัง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1.การใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 2.เพื่อก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด 3.สร้างคุณค่าทางจิตใจ ปลูกจิตสำนึกรักถิ่นฐาน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นถิ่น
งานวิจัย การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. สุเทพ มุงคุณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครตรัง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครตรังสามารถนำงานวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์ตุ๊กตุ๊กหัวกบซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง และส่งเสริมให้อาชีพการขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของคนในจังหวัดตรัง โดยงานชิ้นนี้ได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบจังหวัดตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ อีกทั้งเทศบาลนครตรังสามารถนำงานชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ นโยบาย พาณิชย์ ทางอ้อม และตามวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้คนในจังหวัดตรังรู้สึกร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้อนุรักษ์ตุ๊กตุ๊กหัวกบ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงผู้ให้บริการตุ๊กตุ๊กหัวกบ นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบจังหวัดตรังให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการอย่างมีมาตรฐาน และประทับใจ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะทำงานเพื่อกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์สัตว์ ในพระราชอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ประกอบการผลิตเสื้อ และของที่ระลึกของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ ฯ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สพป.
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 76 จังหวัด
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สพป.
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิชาชีพครูและศึกษานิเทศกื ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
งานวิจัย โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ปี 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนโดยการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการด้านการโรงแรมและผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย โดยการภาครัฐสามารถนำผลการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ รวมไปถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกที่เปลี่ยนไป
งานวิจัย นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมของลูกค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ได้นำเพลงธรรมะในหัวข้ออริยสัจ 4 มาใช้เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนา และผลจากการนำบทเพลงอริยสัจ 4 ได้แก่ 1) เพลงทุกข์ 2) เพลงสมุทัย 3) เพลงนิโรธ และ 4) เพลงมรรค มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนจดจำเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง
งานวิจัย การประพันธ์บทเพลงธรรมะเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ. อัครวัฒน์ สิงห์ชู
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนัก​งาน​เกษตร​จังหวัด​ภูเก็ต​
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผลของการเพาะเห็ดในตะกร้า เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน ลดรายจ่ายและเหลือจากการบริโภคสามารถจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยตะกร้าที่ปลูกเห็ดฟางสามารถนำมาใช้เป็นพืชพรรณไม้ประดับได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีภาพ สร้างความสุข ใช้รูปแบบการเกษตรในพื้นที่จำกัด ซึ่งประกอบด้วยการเพาะเห็ดในตะกร้า นำวัสดุเหลือใช้ คือ ตะกร้าที่ไม่ใช้แล้ว มาสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับผลิตเห็ดใช้ในการบริโภคภายในชุมชน อันเป็นการลดรายจ่ายและเหลือจากการบริโภคมีการนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สามารถนำมาใช้เป็นพื้นที่เกษตรและเป็นพืชพรรณไม้ประดับได้ รวมทั้งมีสร้างพื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของครอบครัวและเป็นการจัดพื้นที่สวนเกษตรให้มีเป็นระเบียบ จัดกลุ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่สวนเกษตรนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ในครอบครัว เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนในชุมชน คนในชุมชนได้ความรู้ด้านการเกษตรในเมืองและชุมชนมีพื้นที่สีเขียวในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมเกษตรในเมืองและความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายตามบริบทชุมชน
งานวิจัย แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาตามศักยภาพและบริบทชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านพารา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนัก​งาน​เกษตร​จังหวัด​ภูเก็ต​
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผลของการสร้างสวนเกษตรในเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนในชุมชน อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน ทำให้มีพืชผักที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีภาพ สร้างความสุข ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในชุมชน โดยการนำพื้นที่ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะของชุมชนมาสร้างอาหารทั้งการเพาะปลูกพืชผัก ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนในชุมชน อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน และจัดภูมิทัศน์สวนเกษตร ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายตามบริบทชุมชน
งานวิจัย แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาตามศักยภาพและบริบทชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านพารา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปใช้ในการอบรมให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และการอบรมเชิงปฏิบัติการครูตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Pubmed​ ​(​http​:​/​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​pubmed​/​)​
งานวิจัย Two new cycloartane-type triterpenoids and one new flavanone from the leaves of Dasymaschalon dasymaschalum and their biological activity
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Pubmed​ ​(​http​:​/​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​pubmed​/​)​
งานวิจัย Antiplasmodial dimeric chalcone derivatives from the roots of Uvaria siamensis
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
งานวิจัย Antiplasmodial dimeric chalcone derivatives from the roots of Uvaria siamensis
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นตัวอย่างเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ -สามารถนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) "มัดย้อม โอบกัน" ใช้สำหรับนำเสนอผลงานที่มีคณะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎาและการแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. กุลสตรี ปริญญา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ -สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นตัวอย่างเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ -สามารถนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) "มัดย้อม โอบกัน" ใช้สำหรับนำเสนอผลงานที่มีคณะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎาและการแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ปิยะกานต์ หนูประกอบ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/article/view/7729
งานวิจัย การวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทำกิจกรรมดำน้ำลึกในชายฝั่งอันดามันเหนือ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุภัทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพร และโปรแกรมการเรียนรู้มีศูนย์การเรียนรู้ ที่สร้างรายได้จากการทำกิจกรรมให้แก่สมาชิกในกลุ่มรวมถึงสมาชิกในชุมชน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน และเกิดความหวงแหนในชุมชนของตนเองที่มีทรัพยากร และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า พร้อมสืบทอด รักษาต่อไป
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ระบบหรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เครือข่ายความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ ให้ขยายสู่ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดอบรมและจัดกิจกรรม เพื่อสร้างนวัตรกรเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม จำนวน 14 คน ใน 4 พื้นที่ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านลิพอนบางกอก ชุมชนบ้านลิพอนใต้ ชุมชนบ้านม่าหนิก ตำลศรีสุนทร และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยห่วงโซ่คุณค่าสังคมเกษตรอินทรีย์สู่การพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชน
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. กนกวรรณ แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำโปรแกรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไปนำเสนอแก่สถานศึกษา สถานประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินใน และสมาชิกในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี หิรัญพันธุ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพร และโปรแกรมการเรียนรู้มีศูนย์การเรียนรู้ ที่สร้างรายได้จากการทำกิจกรรมให้แก่สมาชิกในกลุ่มรวมถึงสมาชิกในชุมชน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน และเกิดความหวงแหนในชุมชนของตนเองที่มีทรัพยากร และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า พร้อมสืบทอด รักษาต่อไป
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopud
งานวิจัย Synchronization of Fractional Order Fuzzy BAM Neural Networks With Time Varying Delays and Reaction Diffusion Terms
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Sciencedirect
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลพรุใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพรุในให้นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ รับชม เกิดความสนใจเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพรุใน นำมาสู่การสร้างรายได้ รวมทั้งชุมชนเกิดความสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเกิดความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง
งานวิจัย ภูมินิเวศวัฒนธรรม: การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลพรุใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพรุในให้ผู้รับชม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวได้รับรู้ เกิดความสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชม รวมทั้งในส่วนของชุมชนที่เกิดความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์