ชื่อโครงการ การสำรวจความพึงพอใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
การสำรวจความพึงพอใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. สายสนิท พงศ์สุวรรณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับทำนายแนวโน้มการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน
การเปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับทำนายแนวโน้มการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพในอนาคต
The Preparation Towards Quality Old Age For The Future
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
 • ผศ.เอมอร นาคหลง
 • ผศ.ประไพพิมพ์ สุรเชษฐ์คมสัน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองภูเก็ตของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
Factors Influencing Tourists’ Local Food Consumption in Phuket
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่และบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำปี 2564
Project of environmental monitoring on wildlife resources at the fuel transfer port and along the pipeline for Krabi Power Plant.
แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊ก รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
The Development of Educational Robotic via teaching and learning to Unplugged Coding in fundamental of Science Technological Subject (Computing Science) for small primary schools
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
ชื่อโครงการ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่เขตฝั่งอันดามัน
Mathematical Model for the spread of COVID-19 in the Andaman region
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การทำเหมืองแร่ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การทำเหมืองแร่ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. สุธาสินี นิรัตติมานนท์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในการกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์
Factor Influence and Correlation for Vaccination of Phuket Province by Association Rule Mining
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
Participatory Action Research in Tourism Route Development for Community Based Tourism in Thung Maphrao Community, Phang-nga
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนเดิม) (มรภ)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนน้ามันและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปส
Screening of Lipase-producing bacteria from oil-contaminated soils and characterization of lipase properties
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนเดิม) (มรภ)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2016
ปีงบประมาณ 2016
ปีการศึกษา 2015
ชื่อโครงการ ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะในพื้นที่ 8 หมู่บ้านของ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
Waste management at Koh Libong sub-district, Kantang district, Trang province”
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. สายสนิท พงศ์สุวรรณ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี.
Enhancing Pedagogies via Professional Learning Community (PLC)in Plookpanya Municipal School Under the Royal Patronage,Phuket City Municipality.
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • ผศ. เอมอร นาคหลง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ Runge-Kutta Fehlberg Method for Solving Linear and Nonlinear Fuzzy Fredholm Integro-Differential Equations
Runge-Kutta Fehlberg Method for Solving Linear and Nonlinear Fuzzy Fredholm Integro-Differential Equations
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
The development of human capital for community based tourism, Case study of Ban Bangtao Community, Cherng Talay Sub-district, Talang District, Phuket Province.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (สกสว)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ. เอกพล วงศ์เสรี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2015
ปีงบประมาณ 2015
ปีการศึกษา 2014
ชื่อโครงการ The four stages of on-site behaviour for a long-stay relaxation holiday
The four stages of on-site behaviour for a long-stay relaxation holiday
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2015
ปีงบประมาณ 2015
ปีการศึกษา 2014
ชื่อโครงการ การสร้างนวัตกรรมฝีมือแรงงานงานผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
The Innovation Building; Elderly Labour Skills in ANDAMAN PROVINCE
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ไม่ผ่านการตรวจจาก สวพ) ((ภน) วช.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ Impacts of low temperature preservation on mitochondrial DNA copy number in oocytes of the hard coral Echinopora sp.
Impacts of low temperature preservation on mitochondrial DNA copy number in oocytes of the hard coral Echinopora sp.
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ รูปแบบและกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจโรงเรียนสอนมวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเชื่อมโยงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
Model Investment and MuayThai Gym Business Strategy for Foreign Tourist and Integrated Supply Chain Creative MuayThai Tourism
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. เชิดชัย กลิ่นธงชัย
 • รศ.ดร. ณัฏฐดา ศรีมุข
 • ดร. วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
 • ผศ. นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
 • นางณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล
 • รศ. ดร. ชวลีย์ ณ ถลาง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาพองของชุมชนเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
Product development of puffed fish for Sukorn community Island, Sukorn Island Sukorn sub-District, Palian District, Trang Province
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จารุณี คงกุล กัญญาพัชร ชูเล็ก จรรยวรรธน์ ชูแก้ว ชุติกาญจน์ บุญชลาลัย ปารีณา วิมลเมือง อัมรินทร์ สาโศก
แหล่งทุน งานวิจัยตนเอง,งานวิจัยตนเอง (ไม่ผ่าน สวพ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณตลอดแนวท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกระบี่
Environmental monitoring project for wildlife resources at the fuel transfer port and along the fuel pipeline. For the Krabi thermal power plant
แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เคมีบนฐานสมรรถนะเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
The development of Chemistry Teaching on Active Learning Competency in Pre-service teacher through Professional Learning community (PLC) and Lesson study (LS) based on School as a learning community
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
ชื่อโครงการ ประสิทธิผลระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลนครภูเก็ต
The Effectiveness of long-term care for dependent elderly, Phuket City Municipality
แหล่งทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ((ไม่ผ่าน สวพ.))
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต
Health Literacy and New Normal Among Phuket Province Residents Towards COVID-19 Prevention
แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ ความรู้ การรับรู้ และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Knowledge, Perceptions, and Practice of Preventing COVID-19 of Phuket Rajabhat University
แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต)
Study and Development Process Use Benefits of Solid Waste in Phuket Knowledge Park (Phuket Public Library)
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
 • นางจงจิต พุฒขาว
 • นางสาวมาณวิกา บุญคงแก้ว
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ ทดสอบการใช้งานระบบงานวิจัยของคณะ
test System
แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คมส.)
คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
 • น.ส. กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ คุณลักษณะของอาหารท้องถิ่นที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทาง กรณีศึกษาภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
Local food attribute as an element of attraction in a tourist destination: A case of Phuket Creative City of Gastronomy
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
 • นายภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร
 • นายพรชัย ศักดิ์สิริโสภณ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ การเลือกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการว่าจ้างในจังหวัดภูเก็ต
Choosing to be older adult caregivers, Caregiving acitivities and Quality of Life of paid caregivers for older adults in Phuket province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
 • อ.เอมอร นาคหลง
 • อ.ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไร่ดอกข่า และการทดแทนแป้งข้าวไร่ดอกข่าในขนมหน้าแตก
Physical and chemical properties of Dawk Kha riceflour and its substitution in Thai crack cookies (Nha-Taek Cookie).
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. กมลวรรณ สุขสวัสดิ์
 • อ. พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล (ปีที่ 1)
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล (ปีที่ 1)
แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • อ. พุทธพร อักษรไพโรจน์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ในระบบน้ำของเครื่องมือทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดภูเก็ต
Health Risk Assessment for Legionellosis of Dental Water System in Sub-district Health Promotion Hospital, Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ศุภิกา วงศ์อุทัย
 • อ. อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ การพัฒนาแกงส้มบรรจุซองลามิเนตเพาซ์ด้วยกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
Development of Sour curry in laminated pouch using pasteurization process
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. สัญชัย ยอดมณี
 • นางสาวจีรภัทร พลอยขาว
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ต
A Causal Model Influences Performance of Small and Medium Enterprise in Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ แนวทางการฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
Post COVID-19 Tourism Recovery: An Evidence from Tourism Stakeholders
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
นักวิจัย
 • อ. อุมาภรณ์ สมกาย
 • ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล
 • นายเสรี บุญรัตน์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ ความท้าทายต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschooling) ในจังหวัดภูเก็ต
Homeschooling Successful: The Challenging In Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. สมเกียรติ สัจจารักษ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับขนมพื้นเมือง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
Design of Identity on the Package for Local dessert. for Takuapa District, Phang nga Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ. ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
 • อ.พิภพ สมเวที
 • นางศรีประภา ดอกไม้
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพในกลุ่มโรงเรียนภาคใต้ฝั่งอันดามัน
Practical Preparation Programs for Pre- service English Language Teachers to Continuing Professional Development in Andaman Regional Schools
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. พาตีเม๊าะ ยูโซะ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
ชื่อโครงการ แนวทางการดำเนินงานของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
The Operational Guidelines for Wellness Spa Business toward The Corona Virus Pandemic 2019 in Phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • อ. พุทธพร อักษรไพโรจน์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของมัคคุเทศก์
Influences of Transformational Leadership, work environment effect on Organization Commitment of Professional Tour Guides
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. สัญญา ฉิมพิมล
 • อ.ดร.วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การตรวจสอบประสบการณ์การเดินทางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ
Examining the effect of travel experience on tourists’ revisiting intention in food tourism: A mediated-moderation study
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
 • อ.อุมาภรณ์ สมกาย
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในอันดามัน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
The Model Management for Community based tourism to Development the Economic Foundation to Strengthening Communities in Andaman for Stability, Prosperity and Sustainability
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Integrated Community Based Tourism Development, Case Study Bangtao Community, Cherngtalay, Thalang, Phuket
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากคติความเชื่อเกี่ยวกับหงส์ฟ้า สัตว์มงคลที่ปรากฏในผลงานศิลปกรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต
Creating Performance based on Beliefs About Swan, Auspicious Animals that appear in the local arts of Thai Chainese in Phuket.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ที่ยั่งยืนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก จังหวัดภูเก็ต
The Development of Active Learning Pedagogy to Enhance Reading, Writing and Analytical Thinking Skills of Students in Medium and Small Primary Schools in Phuket Province, Thailand
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การใช้สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
New Media Usage in Public Relations of Local Government Organization in Phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ แนวทางการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
Design Guidelines and Vernacular Architecture Development for Support Cultural Tourism at Phuket Old Town.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ
 • นางสาวอาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019