ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน และความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันส าหรับการท่องเที่ยว
แหล่งนำเสนอ NCOT
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนเขาไข่นุ้ย จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ NCOT
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การประเมินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบคาร์บอนต่่า กรณีศึกษาชุมชนบ้านทับปลา จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ NCOT
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของแรงจูงใจนักท่องเที่ยวต่อความดั้งเดิมทางวัฒนธรรมและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ NCAME2023
สถานที่/หน้า RCIM
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการหลังสถานการณ์โควิด-19
แหล่งนำเสนอ NCAME2023
สถานที่/หน้า RCIM
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษา ร้าน 7-11
แหล่งนำเสนอ NCAME2023
สถานที่/หน้า RCIM
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การแต่งงานกับเด็ก
แหล่งนำเสนอ วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปัญหาการลงโทษทางวินัยร้ายแรงข้าราชการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามฐานความผิดอาญาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ; ศึกษากรณีข้าราชการท้องถิ่นคืนเงินยืมทดรองราชการล่าช้า
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Computational dynamics of a fractional order model of chickenpox spread in Phuket province.
แหล่งนำเสนอ Biomedical Signal Processing and Control
สถานที่/หน้า Biomedical Signal Processing and Control, City University of London School of Science & Technology, Northampton Square, EC1V 0HB, London, United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อแสน จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูในประเทศไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มโดยใช้ไอแพด
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Online)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน รองเง็งกับวิถีชีวิตชาวเล
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ออนไลน์)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน Thai Beaches Tourism Image among Chinese Millennials in Thailand
แหล่งนำเสนอ Journal of Roi Kaensarn Academi
สถานที่/หน้า จังหวัดอุดรธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน สถานการณ์ ผลกระทบสุขภาพและการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลต่อการบริการจัดส่งอาหารถึงที่ในความปกติใหม่ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
สถานที่/หน้า ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ศุภิกา วงศ์อุทัย
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Measuring Vulnerability Assessment Tools’ Performance on the University Web Application
แหล่งนำเสนอ Pertanika Journal of Science & Technology
สถานที่/หน้า Malaysia
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Vasyl Krychevsky 150 years
แหล่งนำเสนอ Sumy City Gallery, str. Cathedral 27
สถานที่/หน้า Ukraine
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Study the ritual music of shrine in Phuket province
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ International Conference in Commemoration of the 65th Anniversary of Korea-Thailand Diplomatic Relation at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
สถานที่/หน้า Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ชนาพร แสงงาม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Wai Kru Muay Thai: Thai Cultural of Wisdom
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ International Conference in Commemoration of the 65th Anniversary of Korea-Thailand Diplomatic Relation at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
สถานที่/หน้า Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาริชาต ประกอบมาศ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การประเมินความเสี่ยงสุขภาพผู้ปฏิบัติงานห้องทันตกรรมต่อการเกิดโรคลีเจียร์แนร์จากระบบน้ำเครื่องมือทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
สถานที่/หน้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
งานวิจัย การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ในระบบน้ำของเครื่องมือทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ศุภิกา วงศ์อุทัย
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Thai Language Textbooks in Research on Thai as a Foreign Language
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ International Conference in Commemoration of the 65th Anniversary of Korea-Thailand Diplomatic Relation at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
สถานที่/หน้า Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. กรกัญญา ราชพลสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Elementary Education Trend: Integrated Learning Management with Community Based for Learning Skills in Context of Multicultural Society, The Southern Andaman
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ International Conference in Commemoration of the 65th Anniversary of Korea-Thailand Diplomatic Relation at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
สถานที่/หน้า Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Campus,Republic of KOREA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. อัญชลี ธะสุข
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน สิทธิของประชาชนหรือชุมชนในการฟ้องร้อยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่/หน้า สมาคมสถาบันอุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การออกแบบเครื่องขึ้นรูปถ้วยใบตองราคาถูก
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคลือข่ายภายใต้ ครั้งที่ 8
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
งานวิจัย พัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหาร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหมูกโครง จังหวัดพังงา โดยกระบวนการร่วมออกแบบ
แหล่งนำเสนอ วารสารสักทอง
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. เบญจพร แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2025
ปีการศึกษา 2024
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Melting Pot : Cultural Additivity
แหล่งนำเสนอ OTOP Midyear 2023 และ Silk Festival 2023
สถานที่/หน้า Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานี และ Exhibition hall 6-7 เมืองทองธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ชนาธินาถ ไชยภู
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน
แหล่งนำเสนอ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่/หน้า https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. วาสนา ชาชิโย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Development prototypes of applications to assist in exercising in fitness facilities efficiently
แหล่งนำเสนอ The 8 th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Marketing promotion for spa and services through applications
แหล่งนำเสนอ The 8 th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6และการปรับตัวในชีวิต วิถีใหมAที่มีผลตAอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมแหAงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต”
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Nexuses between Inclusive Leadership style and Employee Innovative Behavior Exploring Mediated Moderating Model in Service Sector
แหล่งนำเสนอ International Journal of Operations and Quantitative Management
สถานที่/หน้า USA
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าปาเต๊ะจากวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่รวมใจพัฒนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26 จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารบัณฑิตวิจัย
สถานที่/หน้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สัจจารักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน เคบายา : วัฒนธรรมการแต่งกายสตรีบาบ๋าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งานวิจัย การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าปาเต๊ะ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารอินทนิลทักษิณสาร
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เกตเวย์สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบวงแคบ
แหล่งนำเสนอ วารสารสิ่่งประดิษฐ์นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่่ 8 ประจำปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดภูเก็ตทางสื่อสังคมขององค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย ในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
แหล่งนำเสนอ วารสารนิเทศศาสตร์
สถานที่/หน้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
งานวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดภูเก็ตทางสื่อสังคมขององค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย ในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การปนเปื้อนแบคทีเรียทั้งหมดในระบบน้ำกับปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการสาธารณสุข
สถานที่/หน้า สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ศุภิกา วงศ์อุทัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย ศูนย์การเรียนรู้ของ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (2023): ตุลาคม - ธันวาคม 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ แห่งใหม่
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. จารุวรรณ พรหมเงิน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยินชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านบอร์ดเกม
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน PRUDENT
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร Asia network beyond design Bangkok
สถานที่/หน้า สวนสุนันทา Art Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวแบบหรูหราเพื่อเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยว
แหล่งนำเสนอ Journal of Arts Management
สถานที่/หน้า -
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Dingdong 1
แหล่งนำเสนอ Suan Sunandha Art Gallery Suan Sunandha Rajabhat University
สถานที่/หน้า Suan Sunandha Rajabhat University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน กลวิธีทางภาษากับการสื่อความหมาย การเรียนออนไลน์” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ หนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์
สถานที่/หน้า ออนไลน์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. วาสนา ชาชิโย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Traces in color 3
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ
สถานที่/หน้า Suan Sunandha Art Gallery , Bangkok
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การแปลกับการศึกษาแนวทางส่งเสริมภาพลักษณ์ของป้ายสาธารณะภาษาจีนในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Determining food attributes a gastronomic destination’s
แหล่งนำเสนอ Journal of Hospitality and Tourism Insights
สถานที่/หน้า Emerald Publishing
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน Relationship Between Service Quality, Satisfaction And Revisit Intention For International Airport In Thailand
แหล่งนำเสนอ Journal of Management Sciences, Suratthani Rajabhat University
สถานที่/หน้า Suratthani Rajabhat University
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม