ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Undersea Story
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรแสดงผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation Design & Digital Art # 3
สถานที่/หน้า online
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Exploring Factors Influencing Thai Non-English Major Student-Teachers’ uses of English Simple and Compound Sentences in Thai EFL Context
แหล่งนำเสนอ Poceedigs of the 9th Symposium of International Languages and Knowledge(SILK2022)
สถานที่/หน้า Wilailak University
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ตะวันฉาย เพ็ญธิสาร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Nuture
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่3 (The 3th Third International Virtual Digital Art Exhibition) ภายใต้ความคิด “ความเชื่อมั่น(Reliance)”
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสมาคมศิลปะดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEDAS)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอลระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธุรกิจสปา จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY
สถานที่/หน้า วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. หิรัญญา กลางนุรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Flower Petal Ear Cuff (ประเภทผลงาน : เครื่องประดับ)
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Innovation Design ภายใต้แนวความคิด " Innovation Design ang Digital Art Exhibition No.3"
สถานที่/หน้า สูจิบัตรรูปแบบออนไลน์: โดยสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เอกวิชานวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. มุขนิชกานต์ อุประ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน The Challenges Faced by Thai Pre-service Teachers in Virtual English Classrooms during the COVID – 19 Pandemic
แหล่งนำเสนอ The 9th Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2022)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. คณิตา ลิ่มหัน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Surrounding#2 (ประเภทผลงาน : Illustration)
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Innovation Design ภายใต้แนวความคิด " Innovation Design ang Digital Art Exhibition No.4"
สถานที่/หน้า บริเวณชั้น 1 ร้านหนัง (สือ) 2521 จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. มุขนิชกานต์ อุประ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Caryota mitis Lour
แหล่งนำเสนอ ANBD 2022 Phuket Special Exhibition
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power no.5
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2022 International Art, Design and Architecture Exhibition 2022 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power No.2
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2022 International Art, Design and Architecture Exhibition 2022 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2022 International Art, Design and Architecture Exhibition 2022 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power No.4
แหล่งนำเสนอ การเเสดงศิลปกรรมเเห่งชาติ ครั้งที่67
สถานที่/หน้า ณ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน An Agent-Based Model for Situational Awareness at Workplace
แหล่งนำเสนอ International Journal of Intelligent Engineering and Systems
สถานที่/หน้า 3-30-1, Wajiro-higashi, Higashi-ku, Fukuoka, 811-0295 Japan
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอันดามัน Ver.2022
แหล่งนำเสนอ https://www.pkru.ac.th/th/top-news/4556-andaman-local-product-aug-2022?fbclid=IwAR1kM8jNFGbZjhcljwnmq_8uRi_DNCNxwzM-hjCi7VeAsUfGt-QADYLs858
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. สุธาสินี นิรัตติมานนท์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Nyonya
แหล่งนำเสนอ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
สถานที่/หน้า หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ มนุษยสังคมสาร (มสส.)
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานวิจัย แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม THE PAVLIONS PHUKET
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ :New Findings During the "์New Normail"
สถานที่/หน้า ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Decision support system based on fuzzy credibility Dombi aggregation operators and modified TOPSIS method
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics
สถานที่/หน้า AIMS Mathematics, AIMS PRESS 4048 E Glen Abbey Dr Springfield, MO 65809, USA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลการตลาดดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า กลุ่มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดต่อการ ตัดสินใจซื้อสินค้าทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัด ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน การรับรู้ ความมีประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานที่มี ต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของคุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และสื่อสังคมออนไลน ที่มีตอการเลือกใชบริการรานอาหาร สำหรับมื้อค่ำของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวก ในการใช้บริการ และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของ ผู้บริโภค กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 (BANIC 2022) “การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Image of Wisdom
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis: จินตภาพแห่งสมมติฐาน โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากสถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรม และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในวาระ 6 รอบ 72 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง
สถานที่/หน้า หอศิลป์ BTU Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการธุรกิจร้านอาหารหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้มุมมองลูกค้า Generation Z ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
งานวิจัย การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการในจังหวัดภูเก็ตต่อการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพ การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สถานที่/หน้า สถาบันรัชต์ภาคย์
งานวิจัย การศึกษาความต้องการแรงงานและผลกระทบจากการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. นงเยาว์ ประสมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต)
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ The 8th Eneagement Thailand
สถานที่/หน้า จังหวัดตรัง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Girl and old heritage (2022)
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis: จินตภาพแห่งสมมุติฐาน
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์ BTU Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Ramification of Hall and Mixed Convective Radiative Flow towards a Stagnation Point into the Motion of Water Conveying Alumina Nanoparticles Past a Flat Vertical Plate with a Convective Boundary Condition: The Case of Non-Newtonian Williamson Fluid
แหล่งนำเสนอ Lubricants, Lubricants is published monthly online by MDPI.
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Comprehensive Review on Solar Stills—Latest Developments and Overview
แหล่งนำเสนอ Sustainability, MDPI Journals
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Symbolic Meaning
แหล่งนำเสนอ หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานที่/หน้า หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน A New Generalized Class of Exponential Factor-Type Estimators for Population Distribution Function Using Two Auxiliary Variables
แหล่งนำเสนอ Mathematical Problems in Engineering, Hindawi
สถานที่/หน้า Hindawi, Limited Adam House, Third Floor 1 Fitzroy Square London W1T 5HF, United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน MABAC under non-linear diophantine fuzzy numbers: A new approach for emergency decision support systems
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics
สถานที่/หน้า AIMS Press, P.O. Box 2604 Springfield, MO 65801-2604, USA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการความรู้ผู้สูงอายุจากเฟซบุ๊กแฟนเพจตายายสอนหลาน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ภาษิตา วั่นเส้ง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์รายวิชาการประมวลผลสารสนเทศสำเร็จรูป เพื่อการประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวและบริการด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานที่/หน้า Zoom Meeting
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ภาษิตา วั่นเส้ง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
แหล่งนำเสนอ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิค 19)
แหล่งนำเสนอ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ์Night Life No.4
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ : อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ปี 2565
สถานที่/หน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ผลงานจิตรกรรม ชื่อ อนุสาวรีย์แห่งทุกข์
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๑ แห่ง: อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๖๕
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์ ณ หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Effects of educational campaigns on mathematical models to control the spread of rotavirus infection
แหล่งนำเสนอ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) 2022
สถานที่/หน้า Maejo University, Chiang Mai, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุม ถังขยะภายในสํานักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีใหม่
แหล่งนำเสนอ วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวกับการจัดงานอีเวนต์
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปการจัดการ
สถานที่/หน้า วารสารศิลปการจัดการ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน A Numerical Investigation of a Melting Rate Enhancement Inside a Thermal Energy Storage System of Finned Heat Pipe with Nano-Enhanced Phase Change Material
แหล่งนำเสนอ Nanomaterials, MDPI journals
สถานที่/หน้า MDPI AG, St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน โครงสร้างการสื่อสารกับกลวิธีการใช้ภาษา กรณีศึกษาการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
สถานที่/หน้า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Style of life
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ : ศิลปะ วัฒนธรรมและนวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ (Transforming the Country trough Art, Culture and Innovation)
สถานที่/หน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ PKRU MOOC รายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์: นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ. สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม