ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ผลการเปรียบเทียบความรู้ในวัฒนธรรมหลัก เรื่องอาหารภูเก็ตของเด็กปฐมวัย
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. นพวรรณ กาโร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Impact of homogeneous and heterogeneous reactions in the presence of hybrid nanofluid flow on various geometries
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Chemistry
สถานที่/หน้า Frontiers Media, SA Avenue du Tribunal-Fédéral 34 1005 Lausanne, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Novel adaptive strategies for synchronization control mechanism in nonlinear dynamic fuzzy modeling of fractional-order genetic regulatory networks
แหล่งนำเสนอ Chaos, Solitons and Fractals
สถานที่/หน้า CNR- Institute of Complex Systems, Florence, Italy
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Forecasting crude oil prices volatility by reconstructing EEMD components using ARIMA and FFNN models
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Energy Research
สถานที่/หน้า Sina Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน The Chlorophyll-a Modelling over the Andaman Sea using Bi-Directional LSTM Neural Network
แหล่งนำเสนอ https://ieeexplore.ieee.org/document/9895058
สถานที่/หน้า Proceeding of the IEEE
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน An Extended Dissipative Analysis of Fractional-Order Fuzzy Networked Control Systems
แหล่งนำเสนอ Fractal and Fractional
สถานที่/หน้า MDPI, Basel, Switzerland.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ความเชื่อ
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการการแสดงสีน้ำ Sattha :The Power of Faith
สถานที่/หน้า ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน พลังแห่งศรัทธา
แหล่งนำเสนอ การแสดงสีน้ำ Sattha :The Power of Faith
สถานที่/หน้า ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน รางวัลชมเชยการประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand ในหัวข้อ เอกลักษณ์ความเป็นไทย
แหล่งนำเสนอ PlaystoreThailand
สถานที่/หน้า PLAYMOBIL
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Mud Yom Yum For Southern Popular Music
แหล่งนำเสนอ The 3rd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022
สถานที่/หน้า Prem Music Auditorium, Thaksin University
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. กัณวัตม์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาอัตราการฉีดวัคซีนในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย" ครั้งที่ 17
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่2ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
สถานที่/หน้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา โรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า โปรแกรม Cisco webex meetings
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเชื่อมโยงวิถีความเชื่อไทยในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งนำเสนอ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/issue/view/17453
สถานที่/หน้า วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรพจน์ ตรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจคุณลักษณะแหล่งท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุควิกฤต COVID-19 กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งนำเสนอ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/257248/175110
สถานที่/หน้า วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรพจน์ ตรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน THE EFFECT OF A PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY VIA CLOUD MENTORING MODEL ON TEACHER CHARACTERISTICS AND ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS IN THAILAND
แหล่งนำเสนอ DRLE International Conference Online 2022
สถานที่/หน้า School of Industrial Education and Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ตต่อการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16ฉบับที่ 47 กรกฎาคม –สิงหาคม 2565-TCIกลุ่มที่ 1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564-2567
สถานที่/หน้า วารสารรัชต์ภาคย์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. เบญจภรณ์ ปานเมือง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน New results on T–S fuzzy sampled-data stabilization for switched chaotic systems with its applications
แหล่งนำเสนอ Chaos, Solitons and Fractals
สถานที่/หน้า United Kingdom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ตรัง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการในจังหวัดภูเก็ตต่อการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพ การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สถานที่/หน้า สถาบันรัชต์ภาคย์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน A Data Visualization of Rubber Planting in Thailand
แหล่งนำเสนอ International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
สถานที่/หน้า https://ijetae.com/Volume12Issue10.html
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)” วันที่ 9 สิงหาคม 2565 (หน้า 2-17) https://sites.google.com/nsru.ac.th/polscipaconference/proceeding
สถานที่/หน้า นครสวรรค์: สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การแถลงข่าวของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID–19:การศึกษาตามแนวคิดวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาแห่งการสื่อสารร่วมกับชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน นัยสำคัญของหงส์ฟ้าที่ปรากฏบนเครื่องประดับเจ้าสาวจีนจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Complete Genome and Molecular Characterization of a New Cyprinid Herpesvirus 2 (CyHV-2) SH-01 Strain Isolated from Cultured Crucian Carp
แหล่งนำเสนอ Viruses
สถานที่/หน้า Scopus
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. ภัทริดา เริงจิตร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพยากรณ์จํานวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยกรณีที่ไม่มีมาตรการป้องกัน โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Sea of Mind
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ ANBD 2022 Special Exhibition Phuket
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการเส้นทางการเดินรถขยะมูลฝอยกรณีศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ The 2nd International and National Conference 2020 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจองรถแท็กซี่ กรณีศึกษาราไวย์แท็กซี่สเตย์
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 18 (18th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2022)
สถานที่/หน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วีระพล สุขสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ทบทวนหลกัฐานงานศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นที่สีเขียวในเมืองกับสุขภาวะ
แหล่งนำเสนอ Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 17 No. 2; July-December 2023
สถานที่/หน้า https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss/issue/view/17204
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. สัญญา ฉิมพิมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ทักษะที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริการของพนักงานโรงแรมยุคใหม่ (New DNA to The Service Efficiency for Hotel Staff)
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน องค์ประกอบร่วมคุณลักษณะด้านงานบริการ : ความสามารถในการมีอาชีพในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (A Conjoint Service Attributes of Graduates in Hotel Business Management: The Ability on Career During Covid-19 Pandemic)
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปะศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานที่/หน้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาด้วยความเป็นจริงเสมือนกรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 “เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Sampled-Data Based Fault-Tolerant Control Design for Uncertain CE151 Helicopter System with Random Delays: Takagi-Sugeno Fuzzy Approach
แหล่งนำเสนอ Fractal and Fractional
สถานที่/หน้า MDPI AG, St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่ในตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2022 (SEAT-RMU 2022)
สถานที่/หน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของภาพลักษณ์สายการบินและความีชื่อเสียงสายการบินต่อความพึงพอใจและความภักดีลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทบต้นทุนต่ำ
แหล่งนำเสนอ วารสารการบัฐชีและการจัดการ
สถานที่/หน้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานวิจัย อิทธิพลของภาพลักษณ์สายการบินและความมีชื่อเสียงสายการบินต่อความพึงพอใจและความภักดีลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน infiltration
แหล่งนำเสนอ www.nirantarart.com
สถานที่/หน้า www.nirantarart.com
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Linking Perceived Destination Image and Revisiting Intention: A Cross-cultural Study of Chinese and Australian Tourists
แหล่งนำเสนอ Journal of China Tourism Research
สถานที่/หน้า Routledge
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Determining food attributes for measuring and evaluating a gastronomic destination’s appeal to visitors
แหล่งนำเสนอ Journal of Hospitality and Tourism Insights
สถานที่/หน้า Emerald Publishing
งานวิจัย คุณลักษณะของอาหารท้องถิ่นที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทาง กรณีศึกษาภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน MASCOT Thai Taxi
แหล่งนำเสนอ ANBD 2022 PHUKET SPECIAL EXHIBITION
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานด้วยวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 26 ปี 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวภูเก็ต (Developing a Data Warehouse to improve analyzing Phuket Tourism Data)
แหล่งนำเสนอ Conference Proceeding of the 11th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2022
สถานที่/หน้า คณะพาณิชยศาสตร์์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรั
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน เว็บสเครพพิงและการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการการท่องเที่ยวภูเก็ต (Web scraping and Phuket Tourism Data Visualization to Support Phuket Tourism Management Decisions)
แหล่งนำเสนอ Conference Proceeding of the 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)
สถานที่/หน้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน BYAKKO: THE WHITE TIGER YOKAI
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ SILPA 2022: National Academic Creative Works Exhibition เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี ของการก่อตั้งคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่/หน้า หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ความเป็นไทยกับบทบาทการเป็นทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมในการท่องเที่ยวไทย
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Dynamical Behavior of a Delayed Holling Type-II Predator-Prey Model with Predator Cannibalism
แหล่งนำเสนอ https://www.hindawi.com/journals/jmath/2022/4071375/
สถานที่/หน้า Journal of Mathematics. Hindawi
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Significance of Thermophoretic Particle Deposition, Arrhenius Activation Energy and Chemical Reaction on the Dynamics of Wall Jet Nanofluid Flow Subject to Lorentz Forces
แหล่งนำเสนอ Lubricants, Lubricants is published monthly online by MDPI.
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มมร.
สถานที่/หน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. อัมพา ทองบุญยัง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน New Adaptive Finite-Time Cluster Synchronization of Neutral-Type Complex-Valued Coupled Neural Networks with Mixed Time Delays
แหล่งนำเสนอ Fractal and Fractional, Fractal and Fractional is published monthly online by MDPI.
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Sea Gypsies Vilage dream
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรแสดงผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation Design & Digital Art # No 4
สถานที่/หน้า ร้าน หนัง(สือ)2521 ภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม