ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ผลกระทบด้านสังคมของเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปการจัดการ
สถานที่/หน้า มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ สํานักงานกองบรรณาธิการ146/3 ซอยรามคําแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 09-6885-5234
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ตํานานมังกรทะเลใต้ เมืองภูเก็ต หมายเลข 3
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ Phuket Innovation Design and Digital Art Exhibition No.4
สถานที่/หน้า ร้านหนังสือ 2521 จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ตํานานมังกรทะเลใต้ เมืองภูเก็ต หมายเลข 2
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ Phuket Innovation Design and Digital Art Exhibition No.3
สถานที่/หน้า วิชาเอกนวัตกรรมการออกเเบบเเละดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ตํานานมังกรทะเลใต้ เมืองภูเก็ต หมายเลข1
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ Phuket Innovation Design and Digital Art Exhibition No.3
สถานที่/หน้า วิชาเอกนวัตกรรมการออกเเบบเเละดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน จิต-ปัญญา (Intelligence)
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ TADE 4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
สถานที่/หน้า หอศิลปะเเละวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร BACC
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน แสงธรรม
แหล่งนำเสนอ ในนิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์ Phuket Innovation Design” ครั้งที่3 , สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภักภูเก็ต
สถานที่/หน้า Online: https://www.facebook.com/INDPHUKET : https://online.fliphtml5.com/gmpno/jlut/
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน I LOVE 42
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond design 2022
สถานที่/หน้า Sapporo, Japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน I LOVE 63
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond design 2022
สถานที่/หน้า Dream Forest Gallery. Seoul, Korea
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน I LOVE 93
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond design 2022
สถานที่/หน้า Tainan University of Technology, China
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน I LOVE 65
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond design 2022
สถานที่/หน้า Taipei, Taiwan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลของโปรตีนถั่วเหลืองผงต่อลักษณะปรากฏและองค์ประกอบทางเคมีของฟัดจ์บราวนี่
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สัญชัย ยอดมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวกในการใช้บริการและการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ MSCC2022
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ระดับอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ความไว้วางใจ และลักษณะของธุรกิจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ MSCC2022
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ระดับอิทธิพลของการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจ และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ MSCC2022
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการใช้งาน สิ่งเร้าทางสภาวะแวดล้อมและ ความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ MSCC2022
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ระดับอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ MSCC2022
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Effects of physical activity on the severity of illness and mortality in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Physiology
สถานที่/หน้า Online publication (Open access)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน หมอพื้นบ้าน และตำรับยารักษาโรคแบบพื้นบ้าน พื้นที่เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 7 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน วัจนกรรมคำคมจากละครสั้นสะท้อนสังคมช่อง "ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์"
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 7 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่นั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน NEW REFLECTION OF TALUNG FOR THE WIND ENSEMBLE
แหล่งนำเสนอ การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ : ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์บูรณาการท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 3 (3rd International Symposium on Creative Fine Arts ISCFA 2022)
สถานที่/หน้า Prem Music Auditorium, Thaksin University, Songkhla, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุวัฒน์ เขียวปราง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน จิตรกรรมสีน้ำ "นักดนตรี"
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ Art Bridge Watercolor Exhibition #3 Chiangrai 2022
สถานที่/หน้า ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ผ้าลายดอกจำปูนและเขาตาปู กรรมวิธีบาติก
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ ภูษาศิลป์จากท้องถิ่น...สู่สากล จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สถานที่/หน้า ศูนย์การค้าพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพ ฯ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน mascot bua tong
แหล่งนำเสนอ asia network beyond design
สถานที่/หน้า Yi Xiang Gallery Exhibition Space ,Department of Art History Tainan National University of the Arts
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Self-confidence at Workplace: Cognitive Agent Modeling and Analysis
แหล่งนำเสนอ International Journal of Intelligent Engineering and Systems
สถานที่/หน้า 3-30-1, Wajiro-higashi-ku,Fukuoka,811-0295 Japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุสรอ โอมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Cluster synchronization of coupled complex-valued neural networks with leakage and time-varying delays in finite-time
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics
สถานที่/หน้า AIMS Mathematics, AIMS PRESS 4048 E Glen Abbey Dr Springfield, MO 65809, USA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Stability analysis for Nabla discrete fractional-order of Glucose–Insulin Regulatory System on diabetes mellitus with Mittag-Leffler kernel
แหล่งนำเสนอ Biomedical Signal Processing and Control
สถานที่/หน้า Biomedical Signal Processing and Control, City University of London School of Mathematics Computer Science and Engineering, Northampton Square, EC1V 0HB, London, United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Importance of exponentially falling variability in heat generation on chemically reactive von kármán nanofluid flows subjected to a radial magnetic field and controlled locally by zero mass flux and convective heating conditions: A differential quadrature analysis
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Physics
สถานที่/หน้า Frontiers in Physics, Frontiers Media Limited New Broad Street House 35 New Broad St London EC2M 1NH United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงายุคโควิด 19
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 HRM NPST National Conference 2022
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. เอกพล วงศ์เสรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุสรอ โอมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ the 26th Annual Meeting in Mathematics
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. วิภาพร สุทธิอัมพร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Wellness Tourism: Resilience from Prolonged COVID-19 Pandemic.
แหล่งนำเสนอ http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/TSUOJ/article/view/577
สถานที่/หน้า Online
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พรรษชล สุชาฎา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน โมเดลห่วงโซ่คุณค่าในการสร้างมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นสู่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
สถานที่/หน้า วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พฤฒิยาพร มณีรัตน์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยด้านคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
สถานที่/หน้า วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พฤฒิยาพร มณีรัตน์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีอะครีลิค เรื่องผู้หญิงกับดอกไม้
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์จิตรกรรมเรืองวัตถุนิยมสะท้อนตัวตน
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง สถานภาพและบทบาทตัวละครสำคัญ เรื่อง เลือดข้นคนจาง
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง สถานภาพและบทบาทตัวละครหญิงในนวนิยาย ปดิวรัดา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยาย เรื่อง ลออจันทร์
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน A Comparative Empirical Evaluation of Neural Language Models for Thai Question-Answering
แหล่งนำเสนอ the 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC 2022)
สถานที่/หน้า Phuket
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 “บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Waterfall Fireworks
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 4 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า ณ ร้านหนังสือ 2521 ภูเก็ต และ http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุคลกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Rhythm of Water # 2
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 3 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุคลกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ยื้อยุดและ GUCCI
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 3 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุคลกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานการณ์โควิด 2019 : กรณีศึกษา วัดใหญ่รัตนโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งนำเสนอ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/authorDashboard/submission/255773
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
งานวิจัย รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. นพศักดิ์ นาคเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน สารคดีโทรทัศน์แปรรูปปูหินสามรส เกาะมะพร้าว ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานที่/หน้า สถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน สารคดีโทรทัศน์เรื่องน้ำชุบคั่ว ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานที่/หน้า สถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน สารคดีโทรทัศน์โอวต้าว ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานที่/หน้า สถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกับเรื่องเล่าขานสู่ตำนานสถานที่ท่องเที่ยวในอันดามันจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
แหล่งนำเสนอ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดกระบี่ ที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ขจร ทุ่มศรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แหล่งนำเสนอ วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
สถานที่/หน้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”วันที่ 9 สิงหาคม 2565 (หน้า 50-63) https://sites.google.com/nsru.ac.th/polscipaconference/proceeding
สถานที่/หน้า นครสวรรค์: สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. วัชรพงษ์ เกื้อวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม