ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การจัดขันหมากในพิธีการแต่งงานตามประเพณีไทย ของชาวตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์สำนวนจีนและโครงสร้างวลีสำนวนจีนที่สะท้อนอุปนิสัยและพฤติกรรม กรณีศึกษาหนังสือสำนวนยอดฮิตติดปากชาวจีน
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. แตงเถา แซ่เจี๋ย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน The Impact of Halal Tourism and Tourist Safety on Destination Preferences of Tourists in Thailand
แหล่งนำเสนอ RES MILITARIS (Revue Europeenne D Etudes European Journal of Mititary Studies)
สถานที่/หน้า France
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาการแปลกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจีน-ไทย ผ่านซีรีส์จีน เรื่อง “Go Ahead”
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7”
สถานที่/หน้า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ภาพอนาคตเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวคิดการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การจำแนกความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยเทคนิค SHERPA: Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach
แหล่งนำเสนอ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
สถานที่/หน้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อาทิตยา จิตจำนงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแกลมปิ้งเพื่อการท่องเที่ยว
แหล่งนำเสนอ วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(6) : 74-87.
สถานที่/หน้า https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/issue/view/17386
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. เอกพล วงศ์เสรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน รอออกเล
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการแสดงงานศิลปะ เมล็ดพันธ์ุ
สถานที่/หน้า ศูนย์การค้า Limelight Avenue Phuket
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Antifungal Activity of Rhamnolipid Biosurfactant Produced by Pseudomonas aeruginosa A4 against Plant Pathogenic Fungi
แหล่งนำเสนอ Trends in Sciences (Trends Sci. or TiS), Formerly known as Walailak Journal of Science and Technology (https://tis.wu.ac.th/index.php/tis)
สถานที่/หน้า Trends in Sciences (Trends Sci. or TiS), Formerly known as Walailak Journal of Science and Technology (https://tis.wu.ac.th/index.php/tis)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Nians
แหล่งนำเสนอ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022
สถานที่/หน้า His Majesty the King’s ASEAN Arts and Traditions Building
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ณภัทร จันทร์อยู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน สิงโตจีน (Chinese Lion)
แหล่งนำเสนอ Phuket Innovation Design and Digital Art Exhibition No.4
สถานที่/หน้า ร้านหนัง(สือ)2521
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ณภัทร จันทร์อยู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน กิเลน(Kirin)
แหล่งนำเสนอ Phuket Innovation Design and Digital Art Exhibition No.3
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต:สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ณภัทร จันทร์อยู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน รูปแบบและกระบวนการผลิตรายการไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศึกษากรณีเพจที่นี่ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 122-143
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน Quantity and Physical Composition of the Marine Debris on Phetphoom Beach, Ban Koh Siray, Muang District, Phuket Province, Thailand
แหล่งนำเสนอ Thai Environmental Engineering Journal (TEEJ)
สถานที่/หน้า กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคและวิธีการประเมินทางด้านจิตวิทยาปัจจัยมนุษย์
แหล่งนำเสนอ วารสารการยศาสตร์ไทย
สถานที่/หน้า สมาคมการยศาสตร์ไทยเลขที่ 22/3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร 10170
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อาทิตยา จิตจำนงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ภาพลักษณ์งานวิ่งแบบเสมือนจริงที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน บทบาทตัวแปรส่งผ่านของคุณค่าที่รับรู้: กรณีศึกษา โครงการ “ก้าวเพื่อน้องเวอร์ชวลรัน 109 คำขอบพระคุณ”
แหล่งนำเสนอ วารสารนักบริหาร
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. กิตติพงษ์ ครุธทรง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน A Sustainable Production Scheduling with Backorders under Different Forms of Rework Process and Green Investment
แหล่งนำเสนอ Sustainability 2022
สถานที่/หน้า Sustainability Editorial Office, MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ผลของการพาสเจอร์ไรซ์ต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของแกงส้มปักษ์ใต้พร้อมบริโภค
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
งานวิจัย การพัฒนาแกงส้มบรรจุซองลามิเนตเพาซ์ด้วยกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สัญชัย ยอดมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Laem phrom thep
แหล่งนำเสนอ ANBD 2022 Tokyo (Sapporo) Exhibition will be held at Sapporo Community Plaza, Sapporo in Japan, on December 25- 28, 2022
สถานที่/หน้า Sapporo Community Plaza, Sapporo in Japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Value of All Things in Nature
แหล่งนำเสนอ Seoul Exhibition will be held at Dream Forest Gallery, Seoul in South Korea, on December 01- 07, 2022
สถานที่/หน้า Seoul in South Korea
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Value of Nature 1
แหล่งนำเสนอ Tainan Exhibition will be held at Art Center, Tainan in Taiwan, on November 23-December 2, 2022.
สถานที่/หน้า Tainan in Taiwan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Value of Nature
แหล่งนำเสนอ Creativity Space, Shanghai in China, on November, 2022.
สถานที่/หน้า Creativity Space, Shanghai in China
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
สถานที่/หน้า GSTM NIDA
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน โมเดลอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าต่อความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าในมุมมองลูกค้า ชาวจีนที่ใช้บริการโรงแรมบูติค
แหล่งนำเสนอ วารสารธุรกิจปริทัศน์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Examining Antecedents on Chinese Customer Loyalty in the Boutique Hotel Business
แหล่งนำเสนอ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism
สถานที่/หน้า Routledge England
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Public Service of Creative City: Smart City Safety Zone in Phuket, Thailand
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานที่/หน้า Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Phuket, Thailand (Hybrid Conference)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชานมของผู้บริโภค Generation Z และ Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (2565)
สถานที่/หน้า https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msj/article/view/254556/175806
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ศรายุธ ทองหมัน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Insights into cultural tourist behavior: a mixed-methods study
แหล่งนำเสนอ Humanities, Arts and Social Sciences Studies
สถานที่/หน้า SILPAKORN UNIVERSITY
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Depression and suicidal ideation among Pakistani rural areas women during flood disaster
แหล่งนำเสนอ Asian Journal of Psychiatry
สถานที่/หน้า Netherlands ISSN 1876 2018 EISSN 1876 2026
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน The challenges to women's entrepreneurial involvement in the hospitality industry.
แหล่งนำเสนอ Journal of Liberty and International Affairs
สถานที่/หน้า Vol.8 No.3 (2022) Issn:1857-9760
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565: Culture – Service – Logistic in the Ecosystem
สถานที่/หน้า ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. หิรัญญา กลางนุรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาพฤติกรรมการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีต่อระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Journal of MCU Social Science Review
สถานที่/หน้า Graduate School of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University
งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีต่อระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. วรุตม์ อินทฤทธิ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในอันดามัน
แหล่งนำเสนอ วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
สถานที่/หน้า วัดวังตะวันตก 1343/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน GRraphic-Muteluh#6593
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2022
สถานที่/หน้า The Creative Industries and Innovation Institute, Rajamangala University of Technology rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน แสงแห่งความหวัง
แหล่งนำเสนอ ในงานนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation Design & Digital Art Exhibition #4 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต https://fliphtml5.com/gmpno/qofs
สถานที่/หน้า ร้านหนัง(สือ)2521 ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผล
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565
สถานที่/หน้า สมาคมหลวงพ่อใหญ่
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน mascot dr.Mercy
แหล่งนำเสนอ asia network beyond design 2022, sapporo
สถานที่/หน้า Sapporo Community Plaza, Sapporo, japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน mascot radio man
แหล่งนำเสนอ asia network beyond design 2022, seoul
สถานที่/หน้า dream forest gallery, seoul, korea
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน mascot truck man
แหล่งนำเสนอ asia network beyond design Tainan Exhibition
สถานที่/หน้า Art Center, Tainan University of technology
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Applicability of modifed weibull extension distribution in modeling censored medical datasets: a bayesian perspective
แหล่งนำเสนอ Scientific Reports
สถานที่/หน้า Springer Nature Press Office, Prinz-Eugen-Straße 8-10 1040 - Wien AUSTRIA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Creative work of the Imagination from Life at night
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรการประชุมวิชาการ 'Cross Cultural Identities: A Dialogue Through Art', organised by Positive Energy Art Foundation in collaboration with ICSSR-NERC, Shillong
สถานที่/หน้า ICSSR-NERC, NEHU Campus, Shillong, Meghalaya, India.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Sustainable Supply Chain System for Defective Products with Different Carbon Emission Strategies
แหล่งนำเสนอ Sustainability 2022
สถานที่/หน้า Sustainability Editorial Office, MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากใบตอง
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
งานวิจัย พัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหาร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาและออกแบบพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19
สถานที่/หน้า โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. เบญจพร แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Light in the Dark No.4
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022 (Taipei,Taiwan)
สถานที่/หน้า Taipei Exhibition will be held st Tainan National University of the Arta,Yixiang Gallery,in Taiwan (R.O.C.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Light in the Dark No.3
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022 (Tainan,Taiwan)
สถานที่/หน้า Tainan Exhibition wull be held at Art Center,Tainan in Taiwan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Light in the Dark No.2
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022 (Sapporo,Japan)
สถานที่/หน้า Tokyo (Sapporo) Exhibition Will be held at Sapporo Community Plaza,Sapporo in Japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Light in the Dark No.1
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022 (South,Korea)
สถานที่/หน้า Seoul Exhibition will be held at Gallery,Seoul in South Korea
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม