ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน rhythm of nature no.1
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร Asia network beyond design Taipei ntua
สถานที่/หน้า Yi Xiang Gallery กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน rhythm of nature no.3
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร Asia network beyond design Bangkok
สถานที่/หน้า สวนสุนันทา Art Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวซิวเกลี้ยง
แหล่งนำเสนอ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน cowboy
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023 Bangkok
สถานที่/หน้า Suan Sunandha Art Gallery
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีกับบทบาททางสังคมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งนำเสนอ วารสารหาดใหญ่วิชาการ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. จุฑาทิพย์ ไกรนรา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน -ธันวาคม 2566) หน้า 42 – 50
สถานที่/หน้า วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
งานวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. นิพนธ์ บริเวธานันท์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน Relationship of Mobile Device Usage on Productivity and Loyalty of Free Independent Traveler in Tour and Travel Package Purchasing in Triangle Andaman Cluster Provinces
แหล่งนำเสนอ International Journal of Management, Business, and Economics, Volume 10, Number 2
สถานที่/หน้า Sripatum University
งานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อผลิตภาพและความภักดีของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ ในการซื้อทัวร์และแพ็กเกจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน Service Quality and Service Marketing Mix Affecting Consumer's Voluntary Motor Insurance Purchase Decision in Phuket
แหล่งนำเสนอ International Journal of Management, Business, and Economics, Volume 10, Number 2
สถานที่/หน้า Sripatum University
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน Causal Factors Influencing Acceptance of Online Payment via QR Code of Consumers in Phuket City Municipality
แหล่งนำเสนอ International Journal of Management, Business, and Economics, Volume 10, Number 2
สถานที่/หน้า Sripatum University, Bangkok, Thailand
งานวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการชำระเงินผ่านออนไลน์ระบบ QR Code ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวคิดทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง หม่ฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนร้แบบ ู 4MAT System ร่วมกับเกมการ์ด Chem-Function
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุภาพร ดาวัลย์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง pH ของสารละลายกรดและเบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมมัดย้อมหลากสีเคมีจากธรรมชาติ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุภาพร ดาวัลย์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน THE DIMENSIONS OF TRAVEL EXPERIENCE AFFECTING ON INTENTION TO REVISIT IN PHUKET CREATIVE CITY OF GASTRONOMY
แหล่งนำเสนอ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาสมรรถนะวิทยาศาสตร์ด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภรทิพย์ สุขเพิ่ม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน ASCENDANT
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design
สถานที่/หน้า TAIPEI NTUA
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน บทความวิชาการ GREEN LOGISTICS (GL) FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: A REVIEW IN SEARCH OF STRATEGIES FOR THAILAND’S GL MANAGEMENT
แหล่งนำเสนอ http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/issue/view/402
สถานที่/หน้า http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/issue/view/402
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. สุเทพ มุงคุณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Dingdong 4
แหล่งนำเสนอ asia network beyond design 2023,Taipei
สถานที่/หน้า YiXiang Gallery, National Taiwan University of Art
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 35 สวสท.’66”
สถานที่/หน้า รูปแบบ Online Conference โดยใช้โปรแกรม Zoom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน e-L the robot
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023, Taipei Exhibition
สถานที่/หน้า Yi Xiang gallery , Taipei
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในระบบภาคครัวเรือนในจังหวัดเชียงราย
แหล่งนำเสนอ วรสารบัญชีปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2566) กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
สถานที่/หน้า วรสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. ธนพร หอมละออ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Dingdong 3
แหล่งนำเสนอ asia network beyond design 2023,Seoul
สถานที่/หน้า Dream Gallery at Dream Forest Art Center
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Dingdong 2
แหล่งนำเสนอ asia network beyond design 2023 tokyo
สถานที่/หน้า A/D Gallery, Nihon University College of Art
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เมตตา
แหล่งนำเสนอ การประกวด Mascot Design Contest กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถานที่/หน้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน rhythm of nature no.4
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร Asia Network Beyond Design 2023 Seoul
สถานที่/หน้า Dream Gallery at Dream Forest Art Center, Seoul, South Korea
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน FIERCE
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร Asia Network Beyond Design
สถานที่/หน้า Nihon University college of Art A&D gallery, Tokyo
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน POWERFUL
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร Asia Network Beyond Design
สถานที่/หน้า Dream gallery at Dream Forest art center, Seoul , South Korea
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน RELAX
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร 2023 Kyushu ANBD Special
สถานที่/หน้า Art Museum & Art Gallery Kyushu Sangyo University, Japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Thai Local
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023 Seoul Exhibition
สถานที่/หน้า Dream Forest Gallery, Seoul, KOREA
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การจัดการความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
แหล่งนำเสนอ Journal of MCU Buddhapanya Review
สถานที่/หน้า MCU
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยยวของประเทศไทย
แหล่งนำเสนอ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
สถานที่/หน้า มจร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Galerkin computational work on thermally enhancement process in complex rheological generalized theory due to 3D-partially ionized rotational flow
แหล่งนำเสนอ Case Studies in Thermal Engineering Volume 42, February 2023, 102709
สถานที่/หน้า The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), Guangzhou, China
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Note on mass occurrence of sea urchins on Patong Beach, Phuket, Thailand
แหล่งนำเสนอ Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
สถานที่/หน้า Phuket Marine Biological Center, Thailand
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เซ็นเซอร์โหนด LoRa ราคาประหยัด
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการรวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสร้าางสรรค์ ครั้งที่9(9th CRCI 2023) เผยเเพร่ในวารสารสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 8 ประจำปี 2566
สถานที่/หน้า ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Walking together
แหล่งนำเสนอ Semarang Internatioal Ilustration Festival
สถานที่/หน้า semarangIllustrationFestival.com
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน คลองท่อม ประตูสู่อารยธรรมโบราณ (จดแจ้งลิขสิทธิ์)
แหล่งนำเสนอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานที่/หน้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำแหล่่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 8
สถานที่/หน้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน กลอนสุมยา "หมอยาใจดี" (จดแจ้งลิขสิทธิ์)
แหล่งนำเสนอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานที่/หน้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย นาง ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เพลงกล่อมเด็ก "พัดหนูหน่อย" (จดแจ้งลิขสิทธิ์)
แหล่งนำเสนอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานที่/หน้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย นาง ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เพลงกะรนน่ายล (จดแจ้งลิขสิทธิ์)
แหล่งนำเสนอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานที่/หน้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย นาง ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนใน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7
สถานที่/หน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทตโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7
สถานที่/หน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน อันดามันวิวรรธน์ (จดแจ้งลิขสิทธิ์)
แหล่งนำเสนอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานที่/หน้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน A study of Thai serial verb acquisition in Korean students who study Thai as their second language
แหล่งนำเสนอ https://sites.google.com/site/sealsjournal/seals-and-jseals-history/seals-conferences-and-archives?authuser=0
สถานที่/หน้า Chiang Mai University
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. นภัทร อังกูรสินธนา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Wreathed Hornbill of The Hala-Bala Wildlife Sanctuary
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
สถานที่/หน้า หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุคลกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน gentle touch
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 5 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า ณ ร้านหนังสือ 2521 ภูเก็ต และ http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุคลกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน face to face
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 5 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า ณ ร้านหนังสือ 2521 ภูเก็ต และ http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุคลกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Dynamical complexities and chaos control in a Ricker type predator-prey model with additive Allee effect
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics (Q1)
สถานที่/หน้า AIMS press
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Fuzzy Sampled-Data Stabilization of Hidden Oscillations in a Memristor-Based Dynamical System
แหล่งนำเสนอ International Journal of Bifurcation and Chaos
สถานที่/หน้า World Scientific Publishing Company
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Improved results on an extended dissipative analysis of neural networks with additive time-varying delays using auxiliary function-based integral inequalities
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics
สถานที่/หน้า AIMS press
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Finite-Time Synchronization of Quantized Markovian-Jump Time-Varying Delayed Neural Networks via an Event-Triggered Control Scheme under Actuator Saturation
แหล่งนำเสนอ Mathematics (Q1)
สถานที่/หน้า MDPI
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ และภาพลักษณ์ตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุภายในประเทศไทย
แหล่งนำเสนอ MSCC 2023: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม