ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในยุคความปกติใหม่และพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ 📢📢ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด Proceedings รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 📢📢 📑หัวข้อ "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Research for Community Development through BCG Model for Sustainable Development Goals (SDGs) 2022) ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 https://www.conference.lru.ac.th/conference/pages/proceedings.php
สถานที่/หน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พรรษชล สุชาฎา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมยุคดิจิทัล
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565) I Vol.8 No.1 (January-April 2022)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน THE INFLUENCE OF SAVING FOR INVESTMENT AS A MODERATOR VARIABLE BETWEEN CUSTOMER EQUITY AND BEHAVIORAL LOYALTY OF THAI INVESTORS
แหล่งนำเสนอ ABAC Journal
สถานที่/หน้า Assumption University
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน The Exercise of Judicial Discretion to Admit Wrongfully Obtained Evidence: A Study of Wrongfully Obtained Evidence Derived by Acting of State Officials
แหล่งนำเสนอ Ph.D. in Social Sciences Journal Vol. 12 No. 1 (January - April 2022)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน A Novel Discrete-Time Leslie–Gower Model with the Impact of Allee Effect in Predator Population
แหล่งนำเสนอ Hindawi Complexity Volume 2022, Article ID 6931354, 21 pages https://doi.org/10.1155/2022/6931354
สถานที่/หน้า https://doi.org/10.1155/2022/6931354
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตย์ อันยงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวิเคราะห์การใช้ดินเพื่อเกษตรกรรม : กรณีของประเทศไทย 2559-2562 (A Decision Support System for Agricultural Land Use Analysis: The Case of Thailand 2016-2019)
แหล่งนำเสนอ Conference Proceeding of the 7th National Science and Technology Conference (NSCIC 2022)
สถานที่/หน้า งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การเตรียมข้อมูลจากเว็บในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีที่พักในจังหวัดภูเก็ต (Web Data Scraping in Travel Industry: The Case of Phuket Accommodation)
แหล่งนำเสนอ Conference Proceeding of the 7th National Science and Technology Conference (NSCIC 2022)
สถานที่/หน้า งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีต่อการพัฒนาทักษะคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
สถานที่/หน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การออกแบบและพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นตู้อบผลไม้
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 8
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากสภาวะวิกฤตโควิด - 19 ของชุมชนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
งานวิจัย แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากสภาวะวิกฤตโควิด - 19 ของชุมชนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. วาสนา ศรีนวลใย
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่่ายประถมศึกษา
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
สถานที่/หน้า กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. สุวิชา วิริยมานุวงษ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน กรณีศึกษาบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่/หน้า ราชบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย นาง ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด กรณีศึกษา กลุ่มเพาะเห็ดบ้านลำวะ ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7
สถานที่/หน้า ประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. จิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน On a Certain Subclass of Analytic Functions Defined by Touchard Polynomials
แหล่งนำเสนอ https://www.mdpi.com/2073-8994/14/4
สถานที่/หน้า Symmetry, MDPI
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Mobius Group Generated by Two Elements of Order 2, 4, and Reduced Quadratic Irrational Numbers
แหล่งนำเสนอ https://www.hindawi.com/journals/jfs/2022/6320243/
สถานที่/หน้า Journal of Function Spaces, Hindawi
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ความท้าท่ายต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschooling) ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
งานวิจัย ความท้าทายต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschooling) ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สัจจารักษ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการฟาร์มและการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงแพะนมอินทรีย์ กรณีศึกษา ฟาร์มต้นแบบ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. พรพิมล เตียมวัง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Destination arrangement for an emerging tourist market: An application of an acculturation model
แหล่งนำเสนอ Tourism Review International
สถานที่/หน้า USA
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้ใหญ่ตอนปลาย ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14
สถานที่/หน้า หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. นิศากร ตันติวิบูลชัย
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน An Evaluation of the UIT-VSFC Dataset Using Modern Machine Learning Techniques and Word Embeddings
แหล่งนำเสนอ THE 25TH INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE 2021
สถานที่/หน้า Chiang Rai, Thailand
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบลงเวลาการเข้าทำงานด้วยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19
แหล่งนำเสนอ การประชุมและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดกาญจนบริรักษ์ จังหวัดตรัง
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 4
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Marketing strategy for tourism industries in Andaman provinces after Covid-19 epidemic
แหล่งนำเสนอ The 2nd International Conference on Business and Social Sciences 2022
สถานที่/หน้า STIESIA Surabaya Indonesia
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Local Residents’ Perspectives Regarding Community Based Tourism at the Bo Saen Community, Phang Nga Province, Thailand
แหล่งนำเสนอ The 2nd International Conference on Business and Social Sciences 2022
สถานที่/หน้า STIESIA Surabaya
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน The Potential in Developing Bo Saen Community-Based Ecotourism: An Analysis Using the SOAR Model
แหล่งนำเสนอ The 2nd International Conference on Business and Social Sciences 2022
สถานที่/หน้า STIESIA Surabaya
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน ทุเรียนดี มีที่ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ https://anyflip.com/zrcyk/gmms
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. สุธาสินี นิรัตติมานนท์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกทุเรียนในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน SMEs' Entrepreneur View of Accounting Office Selection in Phuket
แหล่งนำเสนอ International Conference on Management,Ecibinucs & Social Science - ICMESS
สถานที่/หน้า ประเทศสเปน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ปิยวรรณ คำกลัด
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Possibility of Hydrogen Production from Glutamate- Acetate Medium by Rhodopseudomonas palustris TN1 under a Closed-Light System Combined with the Solar Light Energy Systems
แหล่งนำเสนอ Chiang Mai Journal of Science
สถานที่/หน้า Chiang Mai Journal of Science
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน A new lignan from the stem bark of Fagraea fragrans Roxb
แหล่งนำเสนอ Natural Product Research (DOI:10.1080/14786419.2020.1821020)
สถานที่/หน้า Natural Product Research 36(7) 2022. 1851 - 1856.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน New flavonoids and xanthone from the stem bark of Artocarpus rigidus blume and cytotoxicity
แหล่งนำเสนอ Natural Product Research (DOI: 10.1080/14786419.2020.1753734)
สถานที่/หน้า Natural Product Research 35(21) 2021, 4010-4017
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วิชาการก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรรัตน์ จงไกรจักร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจลาออกของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022: “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรรัตน์ จงไกรจักร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาพฤติกรรมของการเล่นเกมที่ใช้ระบบสุ่มกาชาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022: “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จ.ลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022: “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จ.ลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดส่งสินค้าของพนักงานขนส่งสินค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พัทธนันท์ เพ็งดำ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda และ GrabFood ของประชากรอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พัทธนันท์ เพ็งดำ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าแบบมีหน้าร้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พัทธนันท์ เพ็งดำ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พัทธนันท์ เพ็งดำ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าโดยการใช้ การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สถานที่/หน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการที่มีต่อ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน No Plastic No Form for Popular Music
แหล่งนำเสนอ The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022
สถานที่/หน้า มรภ.พระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. กัณวัตม์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบอาชีพขายสินค้าออนไลน์
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วิชาการก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สมชาย ไชยโคต
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การใช้แพลตฟอร์มยูทูบที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วิชาการก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สมชาย ไชยโคต
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วิชาการก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สมชาย ไชยโคต
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเล่นเกมและการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วิชาการก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สมชาย ไชยโคต
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วิชาการก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สมชาย ไชยโคต
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการใช้“โครงการคนละครึ่ง” ของประชาชนในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การทำงาน Part Time ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม