ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลของการเปลี่ยนใจมาปฏิบัติตามกฎจราจรหลังจากได้รับการรณรงค์ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. เจษฎา สุจริตธุระการ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การอ่านภาษาจีนเพื่อจับใจความสำคัญโดยใช้แผนผังมโนทัศน์แบบใยแมงมุม
แหล่งนำเสนอ วารสารบริหารธุรกิจและภาษา
สถานที่/หน้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. แตงเถา แซ่เจี๋ย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง คณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ IMPROVE ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของโพลยาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการให้ความรู้สำหรับการป้องกันโรคตาแดง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาอัตราการฉีดวัคซีนในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการป้องกันโรคอีสุกอีใส กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลของอัตราการสวมหน้ากากอนามัยต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาเสถียรภาพวงกว้างแบบเชิงเส้นกำกับจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการสวม หน้ากากอนามัยสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Antibacterial effect of leaf extract from Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder on Gram-negative Bacteria
แหล่งนำเสนอ The 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (Online)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. จิราพร ขวัญมุณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน มาสคอตอรุณสวัสดิ์
แหล่งนำเสนอ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่/หน้า พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน มาสคอตตาแต้ม
แหล่งนำเสนอ การประกวดออกแบบมาสคอต หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย
สถานที่/หน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Girl in Mood
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรโครงการนิทรรศการ “สุนทรียภาพกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”
สถานที่/หน้า โดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา จาก 6 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์– มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต – มหาวิทยาลัยทักษิณ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The girl with Sunflowers
แหล่งนำเสนอ Love &Peace INTERNATIONAL ART ONLINE EXHIBITION 𝟐𝟎𝟐𝟐
สถานที่/หน้า IWS Azerbaijan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน The blind
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร นิทรรศการคลื่นศิลปะลูกใหม่ 2565 ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน The protector
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร นิทรรศการคลื่นศิลปะลูกใหม่ 2565 ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นจำกัด
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า ระบบออนไลน์ Cisco Webex meeting
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า ระบบออนไลน์ Cisco Webex meeting
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Peace
แหล่งนำเสนอ 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐓𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐢,𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐚
สถานที่/หน้า Mimo Art Foundation & Virtual Art Gallery
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Zendaya
แหล่งนำเสนอ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022
สถานที่/หน้า Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Illustration relation in nature
แหล่งนำเสนอ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022
สถานที่/หน้า Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การศึกษาการปนเปื้อนด้านชีวภาพ ภาวะโภชนาการ ปริมาณและสารอาหารที่ได้รับจากอาหารกลางวันของนักเรียนประถมศึกษา 4-6 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถานที่/หน้า ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ศุภิกา วงศ์อุทัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Dimensions of gastronomic experience affecting on sharing experience: place attachment as a mediator and length of stay as a moderator
แหล่งนำเสนอ Journal of Hospitality and Tourism Insights
สถานที่/หน้า Emerald Publishing
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เเสงเเเห่งพลังชีวิต หมายเลข 6
แหล่งนำเสนอ การเเสดงศิลปกรรมเเห่งชาติครั้งที่ 66
สถานที่/หน้า ณ.พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาและยุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของครูในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน บ้านคนเล
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร นิทรรศการคลื่นศิลปะลูกใหม่ 2565 ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การชักนำให้เกิดต้นจากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบส้มจี๊ด (Citrus japonica Thunb.) ในหลอดทดลอง
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการ IAMBEST 2022 (The 7th National Conference and The 3rd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology (Virtual Seminar)) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
สถานที่/หน้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ชาลินี ถังมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลเมืองพังงา
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการเทพสตรี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal)
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Existence and Stability Results for a Tripled System of the Caputo Type with Multi-Point and Integral Boundary Conditions
แหล่งนำเสนอ Fractal and Fractional: https://www.mdpi.com/2504-3110/6/6/285
สถานที่/หน้า https://www.mdpi.com/2504-3110/6/6/285
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตย์ อันยงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การอภิปรายการโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในยุคแห่งความปกติถัดไป
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน auspicious Chinese animal signs
แหล่งนำเสนอ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022
สถานที่/หน้า Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Natural Way of Life
แหล่งนำเสนอ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022
สถานที่/หน้า Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ไทฟอยด์โดยการรณรงค์ให้ความรู้ ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ..ครั้งที่ 4...พ.ศ.2564
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. เจษฎา สุจริตธุระการ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Dictyurus purpurascens, a New Record of Marine Red Alga from Phang Nga Coast, Western Thailand
แหล่งนำเสนอ Journal of Fisheries and Environment
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. จันทนา แสงแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน A New Look at Brand Experience, Narcissism, and Materialism as Predictors of Online Shopping of Luxury Items in Thailand: A Neuromarketing Perspective
แหล่งนำเสนอ NeuroQuantology
สถานที่/หน้า Turkey
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย Ajarn.Dr. Mohsin Raza
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน THE TUBO-MELODY OF OPPORTUNITIES” IN FUSION JAZZ
แหล่งนำเสนอ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022)
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุวัฒน์ เขียวปราง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลของการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคหัด
แหล่งนำเสนอ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. เจษฎา สุจริตธุระการ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม Amari Phuket
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)
สถานที่/หน้า ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การสื่อความหมายในคำขวัญโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยสังคมสาร (มสส.)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Gracilaria khanjanapajiae sp. nov. (Gracilariales, Rhodophyta) from the Andaman coast of Thailand
แหล่งนำเสนอ https://doi.org/10.1080/00318884.2022.2062189
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. จันทนา แสงแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Existence and U-H Stability Results for Nonlinear Coupled Fractional Differential Equations with Boundary Conditions Involving Riemann–Liouville and Erdélyi–Kober Integrals
แหล่งนำเสนอ https://www.mdpi.com/journal/fractalfract
สถานที่/หน้า https://www.mdpi.com/journal/fractalfract
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตย์ อันยงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน บทประพันธ์เพลงเปลวเทียนนำทาง (ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคําแหง) ในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติครั้ง ที่ 1 เรื่อง งานสร้างสรรค์ดนตรีและนาฏกรรม ในวิถีวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในอาเซียน
สถานที่/หน้า ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ หอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุวัฒน์ เขียวปราง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Adaptive Event-Triggered Control for Complex Dynamical Network with Random Coupling Delay under Stochastic Deception Attacks
แหล่งนำเสนอ Hindawi Complexity
สถานที่/หน้า Hindawi Limited Adam House, Third Floor 1 Fitzroy Square London W1T 5HF United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
แหล่งนำเสนอ การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
สถานที่/หน้า กรุงเทพมหานคร
งานวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. นิศากร ตันติวิบูลชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม