ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
งานวิจัย การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการในจังหวัดภูเก็ตต่อการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพ การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สถานที่/หน้า สถาบันรัชต์ภาคย์
งานวิจัย การศึกษาความต้องการแรงงานและผลกระทบจากการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. นงเยาว์ ประสมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต)
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ The 8th Eneagement Thailand
สถานที่/หน้า จังหวัดตรัง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Girl and old heritage (2022)
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis: จินตภาพแห่งสมมุติฐาน
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์ BTU Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Ramification of Hall and Mixed Convective Radiative Flow towards a Stagnation Point into the Motion of Water Conveying Alumina Nanoparticles Past a Flat Vertical Plate with a Convective Boundary Condition: The Case of Non-Newtonian Williamson Fluid
แหล่งนำเสนอ Lubricants, Lubricants is published monthly online by MDPI.
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Comprehensive Review on Solar Stills—Latest Developments and Overview
แหล่งนำเสนอ Sustainability, MDPI Journals
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Symbolic Meaning
แหล่งนำเสนอ หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานที่/หน้า หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน A New Generalized Class of Exponential Factor-Type Estimators for Population Distribution Function Using Two Auxiliary Variables
แหล่งนำเสนอ Mathematical Problems in Engineering, Hindawi
สถานที่/หน้า Hindawi, Limited Adam House, Third Floor 1 Fitzroy Square London W1T 5HF, United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน MABAC under non-linear diophantine fuzzy numbers: A new approach for emergency decision support systems
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics
สถานที่/หน้า AIMS Press, P.O. Box 2604 Springfield, MO 65801-2604, USA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการความรู้ผู้สูงอายุจากเฟซบุ๊กแฟนเพจตายายสอนหลาน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ภาษิตา วั่นเส้ง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์รายวิชาการประมวลผลสารสนเทศสำเร็จรูป เพื่อการประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวและบริการด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานที่/หน้า Zoom Meeting
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ภาษิตา วั่นเส้ง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
แหล่งนำเสนอ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิค 19)
แหล่งนำเสนอ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ์Night Life No.4
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ : อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ปี 2565
สถานที่/หน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ผลงานจิตรกรรม ชื่อ อนุสาวรีย์แห่งทุกข์
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๑ แห่ง: อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๖๕
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์ ณ หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Effects of educational campaigns on mathematical models to control the spread of rotavirus infection
แหล่งนำเสนอ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) 2022
สถานที่/หน้า Maejo University, Chiang Mai, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุม ถังขยะภายในสํานักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีใหม่
แหล่งนำเสนอ วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวกับการจัดงานอีเวนต์
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปการจัดการ
สถานที่/หน้า วารสารศิลปการจัดการ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน A Numerical Investigation of a Melting Rate Enhancement Inside a Thermal Energy Storage System of Finned Heat Pipe with Nano-Enhanced Phase Change Material
แหล่งนำเสนอ Nanomaterials, MDPI journals
สถานที่/หน้า MDPI AG, St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน โครงสร้างการสื่อสารกับกลวิธีการใช้ภาษา กรณีศึกษาการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
สถานที่/หน้า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย Dr. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Style of life
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ : ศิลปะ วัฒนธรรมและนวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ (Transforming the Country trough Art, Culture and Innovation)
สถานที่/หน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ PKRU MOOC รายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์: นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ. สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทบาทของแรงจูงใจที่มีต่อการทำกิจกรรมดำน้ำลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่/หน้า กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน การออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์: The Vengeance Character design: The Vengeance
แหล่งนำเสนอ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำป� 2565 ภายใต้หัวข้อ : ศิลปะ วัฒนธรรมและนวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ (Transforming the Country trough Arts, Culture and Innovation)
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Depth and Stanley depth of the edge ideals of multi triangular snake and multi triangular ouroboros snake graphs
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics
สถานที่/หน้า AIMS 4048 E Glen Abbey Dr Springfield, MO 65809, USA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน A Sampling Load Frequency Control Scheme for Power Systems with Time Delays
แหล่งนำเสนอ https://www.hindawi.com/journals/complexity/2022/3878321/
สถานที่/หน้า Complexity, Hindawi
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมการเย็บตับจาก กรณีศึกษา บ้านควนล้อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
แหล่งนำเสนอ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพะยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การนำเสนอภาพแทนความเป็นไทยในรายการเสน่ห์ห้องเครื่อง
แหล่งนำเสนอ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การออกแบบระบบคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต)
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Impact of Psychological Capital and Technology Adaptation on Performance of Teachers
แหล่งนำเสนอ Journal of Positive School Psychology
สถานที่/หน้า Turkey
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย Ajarn.Dr. Mohsin Raza
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Red human homage to vision
แหล่งนำเสนอ ASEDAS 2022 Thailand Chapter
สถานที่/หน้า the 3rd International Virtual Digital Art Exhibition
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน A Mathematical Model of Vaccination Rates for Hepatitis B Prevention A Case Study of Phuket Province
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Effect of condom wear rate for a mathematical model of gonorrhea case study in Phuket Province
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 (ANXIETY IN SPEAKING ENGLISH OF ENGLISH FOR SERVICE INDUSTRIES PROGRAM , HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY’S STUDENTS IN ACADEMIC YEAR OF 2020)
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ปธกร ทองบุญยัง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถานที่/หน้า ตรัง
งานวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. นิศากร ตันติวิบูลชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน
แหล่งนำเสนอ วารสารสุทธิปริทัศณ์
สถานที่/หน้า กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก, ประเทศไทย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน Abilities, Skills and Attitudes toward Educational Research of Social Students at the Faculty of Education, Phuket Rajabhat University
แหล่งนำเสนอ ASEAN Journal of Education (AJE) Vol.8, No.1, January-June, 2022
สถานที่/หน้า Suan Dusit University, Bangkok, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ความแตกต่างของทิศทางและร้อยละการปกคลุมของสัตว์เกาะติดบนพื้นผิวปะการังเทียม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565
สถานที่/หน้า มรภ.ภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปริมาณคำศัพท์ประสมในข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษและอิทธิพลของคำศัพท์ประสมในข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการทำข้อสอบของผู้เรียน
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบ “Thisshop Mascot”
แหล่งนำเสนอ Thisshop.com ห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์
สถานที่/หน้า บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบมาสคอต“แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก”
แหล่งนำเสนอ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถานที่/หน้า สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์(Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แหล่งนำเสนอ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ลายผ้าประจำจังหวัดพังงา จำปูนภูงา
แหล่งนำเสนอ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
สถานที่/หน้า จังหวัดพังงา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากศิลปกรรมรูปหงส์ฟ้าสัตว์มงคลในคติความเชื่อเชิงสัญลักษณ์จีนจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานวิจัย การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากคติความเชื่อเกี่ยวกับหงส์ฟ้า สัตว์มงคลที่ปรากฏในผลงานศิลปกรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน The Impact of Social Entrepreneurship, Corporate Social Responsibilities, and Working Capital Management Practices on the Performance of Tourism Small–Medium Enterprises (SMEs) During COVID-19: Moderating Role of Employee Behavior
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Psychology
สถานที่/หน้า Frontiers Media SA Avenue du Tribunal Fédéral 34 1005 Lausanne Switzerland Tel +41 (0)21 510 17 00 Fax +41 (0)21 510 17 01
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน มาสคอตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร
แหล่งนำเสนอ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน แบบประติมากรรมพญานาค LAND MARK หนองคาย ชื่อ พญานาคา
แหล่งนำเสนอ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
สถานที่/หน้า จังหวัดหนองคาย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม