ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Seascape
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ The 1st International Conference Batik Cultural Asia's Mutual Cultural Heritage
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Sino - Portuguese to Batik
แหล่งนำเสนอ Full Paper, The 1 st International Conference “Batik Culture : Asia’s Mutual Cultural Heritage
สถานที่/หน้า at Khun Ying Kanjana Na-Ranong Art Gallery, Office of Arts and Culture, Phuket Rajabhat University.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Idea from sino Tile to Batik
แหล่งนำเสนอ Full Paper, The 1 st International Conference “Batik Culture : Asia’s Mutual Cultural Heritage
สถานที่/หน้า at Khun Ying Kanjana Na-Ranong Art Gallery, Office of Arts and Culture, Phuket Rajabhat University.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การออกแบบธีมเพื่อสร้างประสบการณ์อีเวนต์
แหล่งนำเสนอ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Valaya Alongkorn Review)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จิตสุภา เมืองแมน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Simple Life Journey#4
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022
สถานที่/หน้า Sapporo Comunity Plaza Tokyo
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อภิวัฒน์ ศรศักดา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Simple Life Journey#2
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022
สถานที่/หน้า Dream Forest Gellery, Seoul, Republic of Korea
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อภิวัฒน์ ศรศักดา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Simple Life Journey#1
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022
สถานที่/หน้า Art Center, Tainan University of Tecnology Gallery
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อภิวัฒน์ ศรศักดา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Simple Life Journey#3
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2022
สถานที่/หน้า Yi Xiang Gallery Exhibition Space, Department of Art History Tainan National University of the Arts
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อภิวัฒน์ ศรศักดา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน ผลงานสร้างสรรค์ Rak Batik Phuket Box
แหล่งนำเสนอ The 1 International Conference "Batik Culture: Asia's Mutual Cultural Heritage"
สถานที่/หน้า at Khun Ying Kanjana Na-Ranong Art Gallery, Office of Arts and Culture, Phuket Rajabhat University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน ผลงานสร้างสรรค์ Rak Batik Phuket leaflet
แหล่งนำเสนอ The 1 International Conference "Batik Culture: Asia's Mutual Cultural Heritage"
สถานที่/หน้า at Khun Ying Kanjana Na-Ranong Art Gallery, Office of Arts and Culture, Phuket Rajabhat University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน ผลงานสร้างสรรค์ Thai Batik hanger and leaflet
แหล่งนำเสนอ The 1 International Conference "Batik Culture: Asia's Mutual Cultural Heritage"
สถานที่/หน้า at Khun Ying Kanjana Na-Ranong Art Gallery, Office of Arts and Culture, Phuket Rajabhat University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน ผลงานสร้างสรรคฺ์ Thai Batik Bag
แหล่งนำเสนอ The 1 International Conference "Batik Culture: Asia's Mutual Cultural Heritage"
สถานที่/หน้า at Khun Ying Kanjana Na-Ranong Art Gallery, Office of Arts and Culture, Phuket Rajabhat University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Photosynthesis and photosynthetic electron transport in the soft coral Sarcophyton spp
แหล่งนำเสนอ วารสาร ScienceAsia
สถานที่/หน้า Thailand
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสร้างสรรค์:การพัฒนาเมืองรอง จังหวัดระนอง
แหล่งนำเสนอ วารสารรัชภาคต์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยรัชภาคต์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Dynamic Knowledge Management Capabilities: An Approach to High-Performance Organization
แหล่งนำเสนอ HighTech and Innovation Journal
สถานที่/หน้า Via Reggio Campi, 23, 89126 Reggio Calabria RC, Italy, Email: info@euhera.org
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Mathematical modeling of chickenpox in Phuket: Efficacy of precautionary measures and bifurcation analysis
แหล่งนำเสนอ Biomedical Signal Processing and Control
สถานที่/หน้า City University of London School of Science & Technology, Northampton Square, EC1V 0HB, London, United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมไวน์ไทย ให้เป็นที่ดึงดูด กรณีศึกษาห้องอาหารประเภทไฟน์ ไดนิ่งในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต (The Approaches of Food and Beverage Service Quality Management to Promote Thai Wine in Fine Dining Restaurant in Phuket Hotel)
แหล่งนำเสนอ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/issue/current
สถานที่/หน้า วารสาร Journal of Roi Kaensarn Acadami ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ เลขที่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/index E-mail: journal1990jmsd@gmail.com
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน จิตรกรรม ชื่อ old town
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ OLD PHUKET ART EXHIBITION
สถานที่/หน้า ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน จิตรกรรม ชื่อ "ฮ่ายเหล็งอ๋อง"
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ OLD PHUKET ART EXHIBITION
สถานที่/หน้า ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ภาพวาดสีน้ำ "ปากน้ำ ชุมพร"
แหล่งนำเสนอ โครงการ นิทรรศการวาดศิลป์บนแผ่นดินชุมพร
สถานที่/หน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Comparison of efficiency between liquefied petroleum gas (LPG) and electric hot air dryer: case study of dried pork slice
แหล่งนำเสนอ CyTA - Journal of Food
สถานที่/หน้า CyTA - Journal of Food
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สัญชัย ยอดมณี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ที่ส่งเสริมสมรรถนะมัคคุเทศก์ทางทะเล
แหล่งนำเสนอ https://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/575
สถานที่/หน้า วารสารอินฟอร์เมชั่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรพจน์ ตรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน AN ANALYSIS OF DESTINATION REPUTATION, PERCEIVED VALUE AND ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE BEHAVIORAL INTENTION OF DOMESTIC TOURISTS TO SCUBA DIVING IN ANDAMAN COAST, THAILAND
แหล่งนำเสนอ ABAC Journal
สถานที่/หน้า Assumption University
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในยุคดิสรัปชั่น (จดแจ้งลิขสิทธิ์)
แหล่งนำเสนอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานที่/หน้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งนำเสนอ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. อัมพา ทองบุญยัง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาเครื่องมือประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านสังคมและชุมชนเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. กนกวรรณ แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน A Journey to Professional Teachers: Practical Preparation for Pre-service English Language Education Teaching in Thailand Andaman Coastal Schools
แหล่งนำเสนอ English Language Teaching, English Language Teaching, Vol. 16, No. 2, February 2023
สถานที่/หน้า Canadian Center of Science and Education
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. พาตีเม๊าะ ยูโซะ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Dimensions of gastronomic experience affecting on sharing experience
แหล่งนำเสนอ Journal of Hospitality and Tourism Insights
สถานที่/หน้า Emerald Publishing
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน กลยุทธ์การสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ของธุรกิจโรงแรมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผล Value Creation Strategies for Enhance Competitiveness of Hotel Business to Effectiveness Move Forward
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
สถานที่/หน้า https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน VIEWS OF NATIVE THAI CHINESE LANGUAGE TEACHERS ON THE USE OF THE OBSERVATION METHOD TO IMPROVE THE OBSERVATION OF CHINESE CHARACTERS TEACHING 泰籍中文教师对汉字教学中运用观察法的看法
แหล่งนำเสนอ วารสารภาษาและวัฒนธรรมจีน CHINESE LANGUAGE AND CULTURE JOURNAL
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. คุณิตา เดชะโชติ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract
แหล่งนำเสนอ https://www.mdpi.com/2079-9284/10/1/17
สถานที่/หน้า Cosmetics
งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Effect of Thickness on Electrical and Optical Properties of ZnO:Al Films
แหล่งนำเสนอ Trends in Sciences
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. วีรวัฒน์ อินทรทัต
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน A Relationship of Environmental Stimuli and Technology Acceptance on Continuance Intention to Use Social Media of Customers in Phuket
แหล่งนำเสนอ The 10th Regional Conference on Graduate Research 2022
สถานที่/หน้า Sripatum University, Bangkok, Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Applying Management Principles for Hotel Organization Survival after the Impact of COVID-19 in Phuket
แหล่งนำเสนอ The 10th Regional Conference on Graduate Research 2022
สถานที่/หน้า Sripatum University, Bangkok, Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่หาดสุรินทร์ อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวดำน้ำลึกในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเซิร์ฟบอร์ดบริเวณหาดกะตะใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน They were yellow 02
แหล่งนำเสนอ Asia network beyond design 2022 Tainan
สถานที่/หน้า Art Center, Tainan University of Technology Gallery, Tainan, TAIWAN
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ชุติมา ช้างพุ่ม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน They were yellow 03
แหล่งนำเสนอ Asia network beyond design 2022 Taipei
สถานที่/หน้า Tainan National University of the Arts, Yixiang Gallery, TAIWAN
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ชุติมา ช้างพุ่ม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน They were yellow 01
แหล่งนำเสนอ Asia network beyond design 2022 Sapporo
สถานที่/หน้า Sapporo Community Plaza, Sapporo, JAPAN
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ชุติมา ช้างพุ่ม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน They were yellow 04
แหล่งนำเสนอ Asia network beyond design 2022 Seoul
สถานที่/หน้า Dream Forest Art Center, Seoul, KOREA
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ชุติมา ช้างพุ่ม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Sun meets sea
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design
สถานที่/หน้า Art Center, Tainan University of Technology Gallery, Tainan, TAIWAN
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. มณฑิตา พราหมณโชติ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Lamboat
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design
สถานที่/หน้า Tainan National University of the Arts, Yixiang Gallery, TAIWAN
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. มณฑิตา พราหมณโชติ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Rice of Life
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design
สถานที่/หน้า Sapporo Community Plaza, Sapporo, JAPAN
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. มณฑิตา พราหมณโชติ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Blu Friend
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design
สถานที่/หน้า Dream Forest Art Center, Seoul, KOREA
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. มณฑิตา พราหมณโชติ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขายของธุรกิจเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางความร่วมมือเพื่อการศึกษาองค์ประกอบของการสร้างแอปพลิเคชัน “ Dmi One-Stop Service ”
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรับภาพลักษณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในผลิตภัณฑ์ผักเหมียง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางความร่วมมือเพื่อศึกษาการสร้างแอปพลิเคชัน SST ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาปัจจัยค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานในยุคปกติใหม่ ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม