ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพยากรณ์จํานวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยกรณีที่ไม่มีมาตรการป้องกัน โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Sea of Mind
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ ANBD 2022 Special Exhibition Phuket
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการเส้นทางการเดินรถขยะมูลฝอยกรณีศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ The 2nd International and National Conference 2020 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจองรถแท็กซี่ กรณีศึกษาราไวย์แท็กซี่สเตย์
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 18 (18th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2022)
สถานที่/หน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วีระพล สุขสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ทบทวนหลกัฐานงานศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นที่สีเขียวในเมืองกับสุขภาวะ
แหล่งนำเสนอ Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 17 No. 2; July-December 2023
สถานที่/หน้า https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss/issue/view/17204
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. สัญญา ฉิมพิมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ทักษะที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริการของพนักงานโรงแรมยุคใหม่ (New DNA to The Service Efficiency for Hotel Staff)
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน องค์ประกอบร่วมคุณลักษณะด้านงานบริการ : ความสามารถในการมีอาชีพในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (A Conjoint Service Attributes of Graduates in Hotel Business Management: The Ability on Career During Covid-19 Pandemic)
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปะศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานที่/หน้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาด้วยความเป็นจริงเสมือนกรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 “เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Sampled-Data Based Fault-Tolerant Control Design for Uncertain CE151 Helicopter System with Random Delays: Takagi-Sugeno Fuzzy Approach
แหล่งนำเสนอ Fractal and Fractional
สถานที่/หน้า MDPI AG, St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่ในตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2022 (SEAT-RMU 2022)
สถานที่/หน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของภาพลักษณ์สายการบินและความีชื่อเสียงสายการบินต่อความพึงพอใจและความภักดีลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทบต้นทุนต่ำ
แหล่งนำเสนอ วารสารการบัฐชีและการจัดการ
สถานที่/หน้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานวิจัย อิทธิพลของภาพลักษณ์สายการบินและความมีชื่อเสียงสายการบินต่อความพึงพอใจและความภักดีลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน infiltration
แหล่งนำเสนอ www.nirantarart.com
สถานที่/หน้า www.nirantarart.com
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Linking Perceived Destination Image and Revisiting Intention: A Cross-cultural Study of Chinese and Australian Tourists
แหล่งนำเสนอ Journal of China Tourism Research
สถานที่/หน้า Routledge
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Determining food attributes for measuring and evaluating a gastronomic destination’s appeal to visitors
แหล่งนำเสนอ Journal of Hospitality and Tourism Insights
สถานที่/หน้า Emerald Publishing
งานวิจัย คุณลักษณะของอาหารท้องถิ่นที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทาง กรณีศึกษาภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน MASCOT Thai Taxi
แหล่งนำเสนอ ANBD 2022 PHUKET SPECIAL EXHIBITION
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานด้วยวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 26 ปี 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน เว็บสเครพพิงและการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการการท่องเที่ยวภูเก็ต (Web scraping and Phuket Tourism Data Visualization to Support Phuket Tourism Management Decisions)
แหล่งนำเสนอ Conference Proceeding of the 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2022)
สถานที่/หน้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน BYAKKO: THE WHITE TIGER YOKAI
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ SILPA 2022: National Academic Creative Works Exhibition เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี ของการก่อตั้งคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่/หน้า หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ความเป็นไทยกับบทบาทการเป็นทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมในการท่องเที่ยวไทย
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Dynamical Behavior of a Delayed Holling Type-II Predator-Prey Model with Predator Cannibalism
แหล่งนำเสนอ https://www.hindawi.com/journals/jmath/2022/4071375/
สถานที่/หน้า Journal of Mathematics. Hindawi
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Significance of Thermophoretic Particle Deposition, Arrhenius Activation Energy and Chemical Reaction on the Dynamics of Wall Jet Nanofluid Flow Subject to Lorentz Forces
แหล่งนำเสนอ Lubricants, Lubricants is published monthly online by MDPI.
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มมร.
สถานที่/หน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. อัมพา ทองบุญยัง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน New Adaptive Finite-Time Cluster Synchronization of Neutral-Type Complex-Valued Coupled Neural Networks with Mixed Time Delays
แหล่งนำเสนอ Fractal and Fractional, Fractal and Fractional is published monthly online by MDPI.
สถานที่/หน้า MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Sea Gypsies Vilage dream
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรแสดงผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation Design & Digital Art # No 4
สถานที่/หน้า ร้าน หนัง(สือ)2521 ภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Undersea Story
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรแสดงผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation Design & Digital Art # 3
สถานที่/หน้า online
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Exploring Factors Influencing Thai Non-English Major Student-Teachers’ uses of English Simple and Compound Sentences in Thai EFL Context
แหล่งนำเสนอ Poceedigs of the 9th Symposium of International Languages and Knowledge(SILK2022)
สถานที่/หน้า Wilailak University
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ตะวันฉาย เพ็ญธิสาร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Nuture
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่3 (The 3th Third International Virtual Digital Art Exhibition) ภายใต้ความคิด “ความเชื่อมั่น(Reliance)”
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสมาคมศิลปะดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEDAS)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอลระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธุรกิจสปา จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY
สถานที่/หน้า วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. หิรัญญา กลางนุรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Flower Petal Ear Cuff (ประเภทผลงาน : เครื่องประดับ)
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Innovation Design ภายใต้แนวความคิด " Innovation Design ang Digital Art Exhibition No.3"
สถานที่/หน้า สูจิบัตรรูปแบบออนไลน์: โดยสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เอกวิชานวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. มุขนิชกานต์ อุประ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน The Challenges Faced by Thai Pre-service Teachers in Virtual English Classrooms during the COVID – 19 Pandemic
แหล่งนำเสนอ The 9th Symposium of International Languages and Knowledge (SILK 2022)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. คณิตา ลิ่มหัน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Surrounding#2 (ประเภทผลงาน : Illustration)
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Innovation Design ภายใต้แนวความคิด " Innovation Design ang Digital Art Exhibition No.4"
สถานที่/หน้า บริเวณชั้น 1 ร้านหนัง (สือ) 2521 จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. มุขนิชกานต์ อุประ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Caryota mitis Lour
แหล่งนำเสนอ ANBD 2022 Phuket Special Exhibition
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power no.5
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2022 International Art, Design and Architecture Exhibition 2022 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power No.2
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2022 International Art, Design and Architecture Exhibition 2022 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2022 International Art, Design and Architecture Exhibition 2022 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน The Light of Life Power No.4
แหล่งนำเสนอ การเเสดงศิลปกรรมเเห่งชาติ ครั้งที่67
สถานที่/หน้า ณ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน An Agent-Based Model for Situational Awareness at Workplace
แหล่งนำเสนอ International Journal of Intelligent Engineering and Systems
สถานที่/หน้า 3-30-1, Wajiro-higashi, Higashi-ku, Fukuoka, 811-0295 Japan
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอันดามัน Ver.2022
แหล่งนำเสนอ https://www.pkru.ac.th/th/top-news/4556-andaman-local-product-aug-2022?fbclid=IwAR1kM8jNFGbZjhcljwnmq_8uRi_DNCNxwzM-hjCi7VeAsUfGt-QADYLs858
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. สุธาสินี นิรัตติมานนท์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Nyonya
แหล่งนำเสนอ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
สถานที่/หน้า หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ มนุษยสังคมสาร (มสส.)
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานวิจัย แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม THE PAVLIONS PHUKET
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ :New Findings During the "์New Normail"
สถานที่/หน้า ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Decision support system based on fuzzy credibility Dombi aggregation operators and modified TOPSIS method
แหล่งนำเสนอ AIMS Mathematics
สถานที่/หน้า AIMS Mathematics, AIMS PRESS 4048 E Glen Abbey Dr Springfield, MO 65809, USA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลการตลาดดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า กลุ่มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดต่อการ ตัดสินใจซื้อสินค้าทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัด ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน การรับรู้ ความมีประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานที่มี ต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของคุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และสื่อสังคมออนไลน ที่มีตอการเลือกใชบริการรานอาหาร สำหรับมื้อค่ำของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวก ในการใช้บริการ และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของ ผู้บริโภค กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 (BANIC 2022) “การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Image of Wisdom
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis: จินตภาพแห่งสมมติฐาน โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากสถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรม และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในวาระ 6 รอบ 72 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง
สถานที่/หน้า หอศิลป์ BTU Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการธุรกิจร้านอาหารหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้มุมมองลูกค้า Generation Z ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม