ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Andersea Rhythm (Andaman D)
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Faculty of Architecture and Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin 96 M.3 Phutthamonthon sai 5 Rd., Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Andersea Rhythm (Andaman C)
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Faculty of Architecture and Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin 96 M.3 Phutthamonthon sai 5 Rd., Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Andersea Rhythm (Andaman B)
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Faculty of Architecture and Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin 96 M.3 Phutthamonthon sai 5 Rd., Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Andersea Rhythm (Andaman A)
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Faculty of Architecture and Design Rajamangala University of Technology Rattanakosin 96 M.3 Phutthamonthon sai 5 Rd., Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาออนไลน์และการศึกษาแบบผสมผสาน
แหล่งนำเสนอ Journal of Roi Kacnsarn Acadami
สถานที่/หน้า ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 ม.บ้านชัย อ.บ้างดุง จ.อุดรธานี 41190
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. มลรักษ์ เลิศวิลัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Face of Horror.4.. Werewolf Legacy
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Sirindhorn Building, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Face of Horror.2.. frankenstein
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Sirindhorn Building, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Face of Horror.1.. nosferatu
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Sirindhorn Building, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Whispering of ultramarine and gold
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Sirindhorn Building, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Face of Horror.4.. Werewolf by Night
แหล่งนำเสนอ International of Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Sirindhorn Building, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสารย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกลูกจาก (The Studying Possibility of Agricultural Waste Materials for Natural Textile Transformatic from Nipa palm peel)
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ The 8th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST2023
สถานที่/หน้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เเละความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามเเนวคิด ของโพลยารวมกับเทคนิคบาร์โมเดล เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่3
แหล่งนำเสนอ 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (1/2023)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน The role of monsoon-driven oceanographic variability in recruitment patterns of key intertidal space occupiers on tropical rocky shores on the west coast of Thailand, Indian Ocean
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Hydrobiologia)
สถานที่/หน้า Netherlands
งานวิจัย อิทธิพลของพลวัตทางสมุทรศาสตร์อันเนื่องมาจากฤดูมรสุมต่อรูปแบบของการลงเกาะของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cuccullata และเพรียงหิน Chthamalus malayensis ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนคิ KWDL
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10
สถานที่/หน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10
สถานที่/หน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องความเท่ากันทุกประการ โดยการใช้เทคนิค K-W-D-L โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10
สถานที่/หน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10
สถานที่/หน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Creation of Visual Character Art, inheriting the wonderful culture Nok-To
แหล่งนำเสนอ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ “The 5 th International Arts & Designs Collaborative Exhibition 2023” “ความยั่งยืนในโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ของงานศิลปะและการออกแบบ Sustainability in Creative Art&Designverse”
สถานที่/หน้า บริเวณผนังโค้งชั้น 3-4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดทำกลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ https://www.council-uast.com/filedata/Proceedings%20dokjanbanchang_15%20-ok.pdf
สถานที่/หน้า รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ'66
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรพจน์ ตรีสุข
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิทยาศาสตร์
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานที่/หน้า online
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภารวี จงไกรจักร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินบรรทัดฐานความแออัดเพื่อกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. กนกวรรณ แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับ การพัฒนาทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อน องค์กรสู่ความสำเร็จ
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุสรอ โอมณี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา
แหล่งนำเสนอ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/article/view/255200/178022
สถานที่/หน้า วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 43(2), 14-27
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, Journal of MCU Buddhapanya Review.
สถานที่/หน้า วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลของการฉีดวัคซีนที่มีผลต่อการป้องกันโรคปอดอักเสบภายใต้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 "งานวิจัยเชิงพืันที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าของชุมชน" วันที่ 22 มีนาคม 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทบาทของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยที่มีต่อชุมชนซอยภูธร
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน Relationship of Service Marketing and Quality on Customer Satisfaction and Loyalty of Full-Service Car Care Customer in Phuket
แหล่งนำเสนอ International Journal of Management, Business, and Economics, Volume 9, Number 3
สถานที่/หน้า Graduate College of Management, Sripatum University
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาการบริการด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ออนไลน์)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Effect of Vaccination on Pneumonia Prevention Under Mathematical Model Case Studies in Phuket
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำ ปี พ.ศ. 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Development and Stability Analysis of a Mathematical Model to Assess the Impact of Vaccination Rates for the Prevention of COVID-19: A Case Study in Phuket
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำ ปี พ.ศ. 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาสภาพสถานะทางกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 13 ฉบับ 1
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. บุญยกร พนมอุปการ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. หิรัญญา กลางนุรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
แหล่งนำเสนอ วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทางออนไลน์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/current
งานวิจัย การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การให้บริการรถโดยสารประจำทาง(รถโพถ้อง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รูปแบบ New Normal
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าปาเต๊ะจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุรเดช ทองแกมแก้ว
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Exploring Managers' Skills Affecting Dynamic-Innovative Capabilities and Performance in New Normal Era
แหล่งนำเสนอ HighTech and Innovation Journal
สถานที่/หน้า Via Sbarre Centrali, 89133 Reggio di Calabria RC, Italy
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าปาเต๊ะจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 ร่วมกับสมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย
สถานที่/หน้า มหาวิทยาทักษิณ จัดที่ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏในนิตยสารอนุสาร อ.ส.ท.
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพพนักงานเจเนอเรชั่นวายในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่17 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน2566
สถานที่/หน้า วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่17 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน2566
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Rabbit Zodiac Year
แหล่งนำเสนอ The1st International Conference "Batik Culture: Asia's Matural Heritage"
สถานที่/หน้า Khun Ying Kanjana Na-Ranong Art Gallarey,Office of Art and Culture, Phuket Rajabhat University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ณภัทร จันทร์อยู่
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เเละความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามเเนวคิดของโพลยารวมกับเทคนิคบาร์โมเดล เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แหล่งนำเสนอ Procedia of Multidisciplinary Research, Article No. 24, Vol. 1 No. 3 (March 2023)
สถานที่/หน้า 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (1/2023), 27 March 2023, Phranakhon Rajabhat University, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Procedia of Multidisciplinary Research, Article No. 24, Vol. 1 No. 3 (March 2023)
สถานที่/หน้า 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (1/2023), 27 March 2023, Phranakhon Rajabhat University, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัด ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Procedia of Multidisciplinary Research, Article No. 24, Vol. 1 No. 3 (March 2023)
สถานที่/หน้า 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (1/2023), 27 March 2023, Phranakhon Rajabhat University, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5STEPs) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตฯ
แหล่งนำเสนอ Procedia of Multidisciplinary Research, Article No. 23 Vol. 1, No. 3 (March 2023
สถานที่/หน้า 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (1/2023), 27 March 2023, Phranakhon Rajabhat University, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เกมรวมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Procedia of Multidisciplinary Research, Article No. 24, Vol. 1 No. 3 (March 2023)
สถานที่/หน้า 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (1/2023), 27 March 2023, Phranakhon Rajabhat University, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2; ภาคบรรยาย วันที่ 10 มีนาคม 2566
สถานที่/หน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พิริญญา กฤศวงศ์งาม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทบาทของพระยาวิชิตสงคราม (ทัด รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) (พ.ศ.2367 - พ.ศ.2421)
แหล่งนำเสนอ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานที่/หน้า โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ลลิดา ภคเมธาวี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนำเสนอผลงานนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (ACTIS) และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA 2023)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สมใจ จิตคำนึงสุข
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. วิภาพร สุทธิอัมพร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม