ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Stability analysis for Nabla discrete fractional-order of Glucose–Insulin Regulatory System on diabetes mellitus with Mittag-Leffler kernel
แหล่งนำเสนอ Biomedical Signal Processing and Control
สถานที่/หน้า Biomedical Signal Processing and Control, City University of London School of Mathematics Computer Science and Engineering, Northampton Square, EC1V 0HB, London, United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Importance of exponentially falling variability in heat generation on chemically reactive von kármán nanofluid flows subjected to a radial magnetic field and controlled locally by zero mass flux and convective heating conditions: A differential quadrature analysis
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Physics
สถานที่/หน้า Frontiers in Physics, Frontiers Media Limited New Broad Street House 35 New Broad St London EC2M 1NH United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงายุคโควิด 19
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 HRM NPST National Conference 2022
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. เอกพล วงศ์เสรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุสรอ โอมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ the 26th Annual Meeting in Mathematics
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. วิภาพร สุทธิอัมพร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Wellness Tourism: Resilience from Prolonged COVID-19 Pandemic.
แหล่งนำเสนอ http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/TSUOJ/article/view/577
สถานที่/หน้า Online
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พรรษชล สุชาฎา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน โมเดลห่วงโซ่คุณค่าในการสร้างมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นสู่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
สถานที่/หน้า วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พฤฒิยาพร มณีรัตน์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยด้านคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
สถานที่/หน้า วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พฤฒิยาพร มณีรัตน์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีอะครีลิค เรื่องผู้หญิงกับดอกไม้
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์จิตรกรรมเรืองวัตถุนิยมสะท้อนตัวตน
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง สถานภาพและบทบาทตัวละครสำคัญ เรื่อง เลือดข้นคนจาง
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง สถานภาพและบทบาทตัวละครหญิงในนวนิยาย ปดิวรัดา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิจัย เรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยาย เรื่อง ลออจันทร์
แหล่งนำเสนอ งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ปี 2565
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน A Comparative Empirical Evaluation of Neural Language Models for Thai Question-Answering
แหล่งนำเสนอ the 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC 2022)
สถานที่/หน้า Phuket
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 “บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Waterfall Fireworks
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 4 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า ณ ร้านหนังสือ 2521 ภูเก็ต และ http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุติกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Rhythm of Water # 2
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 3 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุติกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ยื้อยุดและ GUCCI
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition No 3 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
สถานที่/หน้า http :// www.facebook.com/INDPHUKET
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุติกร คำแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานการณ์โควิด 2019 : กรณีศึกษา วัดใหญ่รัตนโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งนำเสนอ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/authorDashboard/submission/255773
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
งานวิจัย รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. นพศักดิ์ นาคเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน สารคดีโทรทัศน์แปรรูปปูหินสามรส เกาะมะพร้าว ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานที่/หน้า สถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน สารคดีโทรทัศน์เรื่องน้ำชุบคั่ว ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานที่/หน้า สถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน สารคดีโทรทัศน์โอวต้าว ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งนำเสนอ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานที่/หน้า สถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกับเรื่องเล่าขานสู่ตำนานสถานที่ท่องเที่ยวในอันดามันจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
แหล่งนำเสนอ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดกระบี่ ที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ขจร ทุ่มศรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แหล่งนำเสนอ วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
สถานที่/หน้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”วันที่ 9 สิงหาคม 2565 (หน้า 50-63) https://sites.google.com/nsru.ac.th/polscipaconference/proceeding
สถานที่/หน้า นครสวรรค์: สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. วัชรพงษ์ เกื้อวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ผลการเปรียบเทียบความรู้ในวัฒนธรรมหลัก เรื่องอาหารภูเก็ตของเด็กปฐมวัย
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. นพวรรณ กาโร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Impact of homogeneous and heterogeneous reactions in the presence of hybrid nanofluid flow on various geometries
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Chemistry
สถานที่/หน้า Frontiers Media, SA Avenue du Tribunal-Fédéral 34 1005 Lausanne, Switzerland
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Novel adaptive strategies for synchronization control mechanism in nonlinear dynamic fuzzy modeling of fractional-order genetic regulatory networks
แหล่งนำเสนอ Chaos, Solitons and Fractals
สถานที่/หน้า CNR- Institute of Complex Systems, Florence, Italy
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Forecasting crude oil prices volatility by reconstructing EEMD components using ARIMA and FFNN models
แหล่งนำเสนอ Frontiers in Energy Research
สถานที่/หน้า Sina Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน The Chlorophyll-a Modelling over the Andaman Sea using Bi-Directional LSTM Neural Network
แหล่งนำเสนอ https://ieeexplore.ieee.org/document/9895058
สถานที่/หน้า Proceeding of the IEEE
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน An Extended Dissipative Analysis of Fractional-Order Fuzzy Networked Control Systems
แหล่งนำเสนอ Fractal and Fractional
สถานที่/หน้า MDPI, Basel, Switzerland.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ความเชื่อ
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการการแสดงสีน้ำ Sattha :The Power of Faith
สถานที่/หน้า ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน พลังแห่งศรัทธา
แหล่งนำเสนอ การแสดงสีน้ำ Sattha :The Power of Faith
สถานที่/หน้า ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน รางวัลชมเชยการประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand ในหัวข้อ เอกลักษณ์ความเป็นไทย
แหล่งนำเสนอ PlaystoreThailand
สถานที่/หน้า PLAYMOBIL
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Mud Yom Yum For Southern Popular Music
แหล่งนำเสนอ The 3rd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022
สถานที่/หน้า Prem Music Auditorium, Thaksin University
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. กัณวัตม์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาอัตราการฉีดวัคซีนในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย" ครั้งที่ 17
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่2ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
สถานที่/หน้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา โรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า โปรแกรม Cisco webex meetings
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเชื่อมโยงวิถีความเชื่อไทยในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งนำเสนอ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/issue/view/17453
สถานที่/หน้า วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรพจน์ ตรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจคุณลักษณะแหล่งท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุควิกฤต COVID-19 กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งนำเสนอ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/257248/175110
สถานที่/หน้า วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรพจน์ ตรีสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน THE EFFECT OF A PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY VIA CLOUD MENTORING MODEL ON TEACHER CHARACTERISTICS AND ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS IN THAILAND
แหล่งนำเสนอ DRLE International Conference Online 2022
สถานที่/หน้า School of Industrial Education and Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ตต่อการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16ฉบับที่ 47 กรกฎาคม –สิงหาคม 2565-TCIกลุ่มที่ 1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564-2567
สถานที่/หน้า วารสารรัชต์ภาคย์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. เบญจภรณ์ ปานเมือง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน New results on T–S fuzzy sampled-data stabilization for switched chaotic systems with its applications
แหล่งนำเสนอ Chaos, Solitons and Fractals
สถานที่/หน้า United Kingdom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กันตภน ชัยเสนา
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ตรัง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการในจังหวัดภูเก็ตต่อการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพ การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สถานที่/หน้า สถาบันรัชต์ภาคย์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน A Data Visualization of Rubber Planting in Thailand
แหล่งนำเสนอ International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
สถานที่/หน้า https://ijetae.com/Volume12Issue10.html
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)” วันที่ 9 สิงหาคม 2565 (หน้า 2-17) https://sites.google.com/nsru.ac.th/polscipaconference/proceeding
สถานที่/หน้า นครสวรรค์: สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การแถลงข่าวของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID–19:การศึกษาตามแนวคิดวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาแห่งการสื่อสารร่วมกับชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย Dr. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน นัยสำคัญของหงส์ฟ้าที่ปรากฏบนเครื่องประดับเจ้าสาวจีนจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Complete Genome and Molecular Characterization of a New Cyprinid Herpesvirus 2 (CyHV-2) SH-01 Strain Isolated from Cultured Crucian Carp
แหล่งนำเสนอ Viruses
สถานที่/หน้า Scopus
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. ภัทริดา เริงจิตร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม