ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Greenhouse Gas Emissions Evaluation in the Hotel Establishment Case Study : Phuket
แหล่งนำเสนอ 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
สถานที่/หน้า Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand
งานวิจัย การประเมินก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. นิติญา สังขนันท์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน มุมมองความเข้าใจสู่การก้าวเข้าตำแหน่งงานระดับใช้ทักษะปฏิบัติงานโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มตำแหน่งบาร์เทนเดอร์และซอมเมอลิเยร์ (The Understanding of Perspective Towards F&B Skill - Based Positions: Bartender and Sommelie)r
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานที่/หน้า https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/issue/current
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การประเมินโอกาสเกิดความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยเทคนิค CREAM: Cognitive Reliability Analysis Method
แหล่งนำเสนอ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
สถานที่/หน้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อาทิตยา จิตจำนงค์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Thai elephant
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. นพศักดิ์ นาคเสนา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Backyard Queen
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ Innovation Design and Digital Art
สถานที่/หน้า Bookhemian ,Phuket Thailand.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน Wonder Nature มหัศจรรย์ธรรมชาติ ร้อยเรียง เรื่องราว ผ้าปาเต๊ะ (Batik identity story)
แหล่งนำเสนอ https://www.pkru.ac.th/th/student-showcase/5826-phuket-original-batik-may-2023-2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. สุธาสินี นิรัตติมานนท์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน แนวทางการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 76 ปี 2566 มกราคม – มิถุนายน
สถานที่/หน้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย แนวทางการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Wonder Garcinia
แหล่งนำเสนอ CPI Showcase2
สถานที่/หน้า Sound Gallery House
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. มณฑิตา พราหมณโชติ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การท่องเที่ยวและวิกฤตโควิด-19: ผลกระทบ แนวทางการฟื้นฟู และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังโควิด-19
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Surrounding #3
แหล่งนำเสนอ นิรรรศการผลงานสร้างสรรค์ "Innovation Design and Digital Art Exhibition No.5
สถานที่/หน้า ร้านหนัง (สือ) 2521 จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. มุขนิชกานต์ อุประ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 designed CMKL University mascot
แหล่งนำเสนอ designed CMKL University mascot
สถานที่/หน้า Carnegie Mellon - CMKL University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน Enhancing Oil Pollution Remediation Sites with Effective Emulsifying Property of Biosurfactant–Producing Bacillus oceanisediminis PM 08
แหล่งนำเสนอ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/249370
สถานที่/หน้า https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/249370
งานวิจัย Utilization of banana peel as a novel substrate for biosurfactant production by Halobacteriaceae archaeon AS65
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Mathematical Modeling: Global Stability Analysis of Super Spreading Transmission of Respiratory Syncytial Virus (RSV) Disease
แหล่งนำเสนอ Computation 2022, 10, 120. https://doi.org/10.3390/computation10070120
สถานที่/หน้า MDPI
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน last sunshine
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Drunken Driver
แหล่งนำเสนอ โครงการ Online Art Exhibition : Mind The Gap นิทรรศการศิลปะออนไลน์ เพื่อสรางสรรคการตระหนักรู ระแวดระวัง และเติมเต็มชองวางในทุกบริบทของสังคม
สถานที่/หน้า สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบมาสคอตสามช่องใต้
แหล่งนำเสนอ วิสาหกิจชุมชนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา
สถานที่/หน้า วิสาหกิจชุมชนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน Andaman Reflections
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ Innovation Design and Digital Art
สถานที่/หน้า Bookhemian ,Phuket Thailand
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การทดแทนประชากรปะการังในแนวปะการังอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566
สถานที่/หน้า ประเทศไทย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การเจริญของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora aspera (Dana, 1846) บริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566
สถานที่/หน้า ประเทศไทย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แหล่งนำเสนอ การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สถานที่/หน้า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Understanding the relationship between gastronomic experience, satisfaction, and revisit intention
แหล่งนำเสนอ Kasetsart Journal of Social Sciences
สถานที่/หน้า Kasetsart University
งานวิจัย คุณลักษณะของอาหารท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความตั้งใจเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ และการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านสังคมออนไลน์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Perceptions and Intentions around Uptake of the COVID-19 Vaccination among Older People: A mixed-Methods Study in Phuket Province, Thailand
แหล่งนำเสนอ International Journal of Environmental Research of Public Health
สถานที่/หน้า Switzerland
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความเข้มของแสงสว่างภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 22
สถานที่/หน้า โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สุธาทอง หอมยา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดแหลมหงา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 22
สถานที่/หน้า โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สุธาทอง หอมยา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Impulsive control strategies of mRNA and protein dynamics on fractional-order genetic regulatory networks with actuator saturation and its oscillations in repressilator model
แหล่งนำเสนอ Biomedical Signal Processing and Control 82 (2023) 104576
สถานที่/หน้า Biomedical Signal Processing and Control, City University of London School of Science & Technology, Northampton Square, EC1V 0HB, London, United Kingdom
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Relational Database Principles Consideration for SQL Programming
แหล่งนำเสนอ Conference Proceeding of the 9th International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST)
สถานที่/หน้า Vientiane, Lao PDR
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน A Novel Web Scraping Technique Used for Phuket Travel Industry Decision Support System
แหล่งนำเสนอ Conference Proceeding of the 9th International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST)
สถานที่/หน้า Vientiane, Lao PDR
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ผุสดี พรผล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน still life 2
แหล่งนำเสนอ Phuket เมืองสร้างสรรค์ เมืองศิลปะ
สถานที่/หน้า Phuket Art Club
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน still life
แหล่งนำเสนอ Phuket เมืองสร้างสรรค์ เมืองศิลปะ
สถานที่/หน้า Phuket Art Club
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Physicochemical Properties, Antioxidant and Anti-Tyrosinase Activities of Durio zibethinus Murray and Value Added for Cosmetic Product Formulation
แหล่งนำเสนอ Cosmetics
สถานที่/หน้า Basel, Switzerland
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมหนังสือสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin) TCI ฐาน1
สถานที่/หน้า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ปิยวรรณ ฟอน เฮอร์เด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน MYSTERLOUS POWER FROM NATURE NO.06
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2023 International Art, Design and Architecture Exhibition 2023 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน MYSTERLOUS POWER FROM NATURE NO.05
แหล่งนำเสนอ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2023 International Art, Design and Architecture Exhibition 2023 ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality)
สถานที่/หน้า ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทบาทของแรงจูงใจที่มีต่อการทำกิจกรรมดำน้ำลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ The Bas4 National Conference 2022 "ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ"
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุภัทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเดินทางกลับมาเที่ยวซ้า: มุมมองนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต.
แหล่งนำเสนอ วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่/หน้า วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 13(2), 75-88.
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุภัทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Publicand Private Partnership Model for Sustainable Tourism Development: Evidence in Phuket, Thailand
แหล่งนำเสนอ socialspacejournal.eu
สถานที่/หน้า United Kingdom
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. ธัชฎามาศ อุไรวรรณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ทวิตสัตว์เลี้ยงที่ต้องการการอุปถัมภ์
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7
สถานที่/หน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาออนไลน์และการศึกษาแบบผสมผสาน
แหล่งนำเสนอ Journal of Roi Kacnsarn Acadami
สถานที่/หน้า ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 ม.บ้านชัย อ.บ้างดุง จ.อุดรธานี 41190
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. มลรักษ์ เลิศวิลัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน สมการทางคณิตศาสตร์สำหรับการสร้างลู่กรีฑาและคำนวณระยะ ต่อสำหรับสนามกรีฑาขนาด 400 เมตร
แหล่งนำเสนอ Journal of Roi Kacnsarn Acadami
สถานที่/หน้า ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 ม.บ้านชัย อ.บ้างดุง จ.อุดรธานี 41190
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. มลรักษ์ เลิศวิลัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Naval
แหล่งนำเสนอ International Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Natural Perspective
แหล่งนำเสนอ International Art, Design and Architecture Exhibition 2023
สถานที่/หน้า Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Mine-Mask-Me
แหล่งนำเสนอ The 4th International Creative Exhibition 2022
สถานที่/หน้า His Majestry the King's ASEAN Arts and Culture Operation Building,Rajamangala University of Technology Rattanakosin
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Portaits of sea gypsies
แหล่งนำเสนอ The 3rd International Symposium on Creative Fine Arts ZISCFA)2022
สถานที่/หน้า Prem Music Auditiorium , Thaksin University , Songkhla , Thailand
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งของกลุ่มเจเนอเรชั่นซี: กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. กิตติพงษ์ ครุธทรง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Pruning for Life
แหล่งนำเสนอ ASEDAS 2022 ,3rd International Virtual Digital Art Exhibition
สถานที่/หน้า online ผ่านระบบ Zoom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน An Analysis of International Tourist Motivations Towards Phuket Food Attractiveness
แหล่งนำเสนอ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism
สถานที่/หน้า Routledge England
งานวิจัย คุณลักษณะของอาหารท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความตั้งใจเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ และการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านสังคมออนไลน์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม