ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Development of Gnetumgnemon Cake to Promotes Nutritional Status in School Aged Children: A Study in Students Demonstration School of Phuket Rajabhat University, Phuket Province
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1“The 1st National Conference on Health Sciences Research and Innovation: Knowledge Transformation towards Thailand 4.0”
สถานที่/หน้า ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ณัฐาภร อนิสงค์
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับค่านิยมไทยที่ปรากฏในคำขวัญโฆษณา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
สถานที่/หน้า โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน วิถีครูกับการพัฒนากรอบความคิดศิษย์
แหล่งนำเสนอ วารสารหาดใหญ่วิชาการ
สถานที่/หน้า ประเทศไทย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน Biodiversity of Lipid Producing-Bacteria Isolated from Palm Oil Industry in the South of Thailand
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน ทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17
สถานที่/หน้า โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. นิติญา สังขนันท์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน การจัดการของเสียในสถานประกอบการร้านอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17
สถานที่/หน้า โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน บทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคในกลุ่มประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งนำเสนอ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
สถานที่/หน้า ประเทศไทย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Rapid visual detection of cyprinid herpesvirus 2 by recombinase polymerase amplification combined with a lateral flow dipstick
แหล่งนำเสนอ Journal of fish disease
สถานที่/หน้า Wiley Online Library
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. ภัทริดา เริงจิตร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Reticent Factors of Thai EFL Students: a Case Study of Undergraduate Students in Faculty of Education, Phuket Rajabhat University
แหล่งนำเสนอ The 2nd International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ธนวรรณ คงขาว
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Cultural Contents in English Language Textbooks Locally Published for Secondary Schools in Thai Contexts
แหล่งนำเสนอ ICES2018 The 1st International Conference on English Studies
สถานที่/หน้า Aonang Villa Resort, Krabi, Thailand
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. พาตีเม๊าะ ยูโซะ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหลังจากการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจโรงแรม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต : มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ โดย เดชา สีดูกาเเละรุ่งนภา อริยะพลปัญญา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 The 1ST National Conference on Management : NCOM 2018 “การจัดการความท้าทายในยุค 4.0” (Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation)
สถานที่/หน้า ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานวิจัย การประเมินความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในธุรกิจโรงแรม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. เดชา สีดูกา
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป้็นฐาน ในรายวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
สถานที่/หน้า โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. วัลลภา อินทรงค์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
แหล่งนำเสนอ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา "BUU Burapha University Mascot Contest"
แหล่งนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การใช้คลอรีนไดออกไซด์แก้ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ลูกผสมสิงโตร่มเหลือง x ทีสตรอเบอรี่ชีทเค้ก (Bulbophyllum auratum x Bulb. Tee Strawberry Cheese Cake)
แหล่งนำเสนอ วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ประเทศไทย
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. โสภา ชูเพ็ง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูสังคมศึกษาศตวรรษที่ 21 ในความคิดเห็นของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561ภายใต้หัวข้อ: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability) ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
สถานที่/หน้า ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ช่องทางการจัดจำหน่ายและการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกาะสำเหร่ร่วมใจพัฒนาผาเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 หัวขอการจัดการความท้าทายในยุค 4.0 จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานที่/หน้า โรงแรมนิวซีซั่นสแคร์ อ.หาดใหญ่ จ.สขลา โดย คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยเครือข่ายสังคมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภาวิกา ขุนจันทร์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Optimal control for the transmission dynamics of malaria disease model
แหล่งนำเสนอ Journal of Physics :Conf. Series Volume 1039, (2018) 012035.ISSN:17426588
สถานที่/หน้า Phuket, Thailand
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตย์ อันยงค์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน บทความวิชาการ "ธุรกิจสปาไทย: มิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
แหล่งนำเสนอ การเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พุทธพร บุญณะ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.4, 3000]
ชื่อผลงาน Development of Chocolate Waffle and Pancake Mix with Riceberry Flour
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2018
สถานที่/หน้า ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. เบญจพร พงษ์นริศร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 15000]
ชื่อผลงาน ชนะเลิศประกวดออกแบบมาสคอตของ Ryukyu Ocean Defenders- NPO
แหล่งนำเสนอ Ryukyu Ocean Defenders- NPO
สถานที่/หน้า Okinawa, Japan.
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน ผลของจัดกิจกรรมการเรียนโดยวิธีการ P-S-Y-C-H-O เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานกลุ่มของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
สถานที่/หน้า ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Does Combining Elastic and Weight Resistance Acutely Protect Against the Impairment of Flow-Mediated Dilatation in Untrained Men?
แหล่งนำเสนอ Artery Research
สถานที่/หน้า DOI 10.1016/j.artres.2018.05.003 Full bibliographic details Artery Research 23C (2018) pp. 1-8
งานวิจัย ผลฉับพลันของการใช้แรงต้านด้วยยางยืดผสมผสานกับน้ำหนักที่มีต่อการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดในนิสิตชาย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ดร. กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 5000]
ชื่อผลงาน Design of Identity on the Packages for the Community Enterprise of Phuket Pineapple Products of Thalang District, Phuket Province
แหล่งนำเสนอ วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   Vol 18 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน CAN MARKETING PROPOSITION BASED ON VALUES IN THAI SOCIETY AFFECT CONSUMERS’ FEELING?
แหล่งนำเสนอ Journal of Fundamental and Applied Sciences ISSN 1112-9867 Available online at http://www.jfas.info
สถานที่/หน้า http://www.jfas.info/index.php/jfas/issue/view/47
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. วิญญู วีรยางกูร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน The Relationship between Soil Properties and Climate on Quality of Geographical Indication “Phuket Pineapple” (Ananas comosus)
แหล่งนำเสนอ 9th International Research Graduate Conference
สถานที่/หน้า The Impress International Conference Center, Chiang Mai, Thailand
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Effect of Vaccination for the Transmission Model of H1N1 Virus
แหล่งนำเสนอ International Journal of Modeling and Optimization
สถานที่/หน้า France
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนของครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.4, 3000]
ชื่อผลงาน Chemical constituents from the leaves of Artocapus chama Buch.-Ham.
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 และ Proceedings of the Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 ฉบับที่ 1 ปี 2018 หน้า NP38-NP41
สถานที่/หน้า ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจำแนกระดับผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรรัตน์ จงไกรจักร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้าปาเต๊ะในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย"ครั้งที่ 11
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน A Descriptive Design for A Smart Kitchen Management Application (SKM)
แหล่งนำเสนอ The 2018 IEEE International Conference on Information and Computer Technologies (ICICT 2018)
สถานที่/หน้า DeKalb, USA
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งนำเสนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
สถานที่/หน้า จังหวัดบุรีรัมย์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบ Mascot ครบรอบ 65 ปี สินธานีกรุ๊ป จัดโดยบริษัท เชียงรายสินธานี จำกัดและบริษัทในเครือ จังหวัดเชียงราย
แหล่งนำเสนอ บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัดและบริษัทในเครือ
สถานที่/หน้า จังหวัดเชียงราย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศ ฉลากขวดน้ำดื่มผลิตภัณฑ์ สำหรับน้ำดื่มของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แหล่งนำเสนอ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศ การออกแบบขวดน้ำดื่มผลิตภัณฑ์ สำหรับน้ำดื่มของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แหล่งนำเสนอ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชมเชย การประกวดสัตว์นำโชคการแข่งขัน(Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 19 -29 มีนาคม พ.ศ. 2562
แหล่งนำเสนอ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่/หน้า จังหวัดบุรีรัมย์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน • รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ไดโนเสาร์ MASCOT Dinosaur Design Contest จัดโดย จังหวัดกาฬสินธุ์
แหล่งนำเสนอ • รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ไดโนเสาร์ MASCOT Dinosaur Design Contest จัดโดย จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่/หน้า จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน เทคนิค วิํธีการและแนวทางอนุรักษ์ทรงผมชักอิโบย กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบผ้าพื้นเมืองภูเก็ตสู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปีที่13 ฉบับที่2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน Analysis the Appropriateness of Vocabulary in O-NETs of Grade 12 Thai Students (การวิเคราะห์ความเหมาะสมของคำศัพท์ในข้อสอบ O-NET ของนักเรียนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
แหล่งนำเสนอ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 23-40
สถานที่/หน้า -
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "คำพ่อสอน" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET ครั้งที่ 8
สถานที่/หน้า โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. อมรรัตน นาคะโร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน กรณีศึกษา บ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : Geoinfotech 2018
สถานที่/หน้า ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4“พลังการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการศึกษาไทย” วันที่ 14 กันยายน 2559
สถานที่/หน้า ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2016
ปีงบประมาณ 2016
ปีการศึกษา 2016
เอกสาร บทความฉบับเต็ม