ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Enhancement of glycolipid production by Stenotrophomonas acidaminiphila TW3 cultivated in low cost substrate
แหล่งนำเสนอ Biocatalysis and Agricultural Biotechnology https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818119304542?via%3Dihub
สถานที่/หน้า Biocatalysis and Agricultural Biotechnology https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818119304542?via%3Dihub
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37
แหล่งนำเสนอ สำนักงานการกี่ฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา
สถานที่/หน้า จังหวัดพะเยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลชมเชยการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดสุรินทร์
แหล่งนำเสนอ จังหวัดสุรินทร์
สถานที่/หน้า จังหวัดสุรินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน An Empirical Study on the Influence of Hotel Website on Customer Satisfaction
แหล่งนำเสนอ ST THERESA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE
สถานที่/หน้า ST THERESA University
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน The Influence of Information Susceptibility and Normative Susceptibility on Counterfeit Manufacturing Products Purchase Intention.
แหล่งนำเสนอ International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
สถานที่/หน้า ExcelingTech Publishers, London, UK
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการส่งเสริมบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน THE PRESENT CONDITIONS OF THE SMES IN THE ANDAMAN TRIANGLE CLUSTER SOUTHERN OF THAILAND
แหล่งนำเสนอ 3rd i-CoME Interntional Conference on Management & Entrepreneurship
สถานที่/หน้า The Metropole Hotel Phuket,Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง “Staycation” ชุมชนเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ยั่งยืน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. มุขนิชกานต์ อุประ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน Hazardous Waste Mangement of Establishments Motorcycle Repair Shop in the Phuket municipality Area Mueang distric phuket province
แหล่งนำเสนอ Thai Environmental Engineering Journal
สถานที่/หน้า สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. นิติญา สังขนันท์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งพลับพลึงธาร กรณีศึกษา คลองนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
แหล่งนำเสนอ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. นิติญา สังขนันท์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การผลิตรายการโทรทัศน์ของภาคประชาชน กรณีศึกษารายการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driven Research & Innovation)”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านกิจกรรม “ห้องสมุดเพื่อน้อง”
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2019 โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
สถานที่/หน้า โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี โดย มหาวิทยาลัยบูรฑา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ปิยะกานต์ หนูประกอบ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom
แหล่งนำเสนอ Emerging Science Journal
สถานที่/หน้า Ital Publication
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษา พนักงานโรงแรมแห่งหน่ึงในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สถานที่/หน้า วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ปีท่ี14ฉบับท่ี1 มกราคม–ธันวาคม 2562
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน วัฒนธรรมข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต Multiculturalism in Phuket
แหล่งนำเสนอ วารสารกระแสวัฒนธรรม
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าปาเต๊ะจากวิสาหกิจชุมชน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ถนนคนเดินจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 Global Goals Local Actions : Looking Back and Moving Forward 2020
สถานที่/หน้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Fuzzy Multicriteria Decision-Making for Ranking Intercrop in Rubber Plantations under Social, Economic, and Environmental Criteria
แหล่งนำเสนอ วารสาร Advances in Fuzzy Systems. Volume 2020, Article ID 6508590, 8 pages
สถานที่/หน้า Hindawi
งานวิจัย กระบวนการตัดสินใจในการจัดอันดับพืชร่วมยางที่เหมาะสมภายใต้เกณฑ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จิตสุภา เมืองแมน
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Jounal of Management Science Chiang Rai Rajabhat University
สถานที่/หน้า Chiang Rai Rajabhat University
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พุทธพร บุญณะ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Night Life No.1
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
สถานที่/หน้า ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Women and blossoms
แหล่งนำเสนอ Watercolor Exhibition in Fabriano In Acquarello Exhibition in Fabriano , Italy 2020
สถานที่/หน้า Italy
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต ในโครงการ “ PHUKET VILLA MASCOT DESIGN CONTEST ”ชื่อผลงาน ปุ๊นแต่(คนบ้านเรา)
แหล่งนำเสนอ กิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต ในโครงการ “ PHUKET VILLA MASCOT DESIGN CONTEST ”
สถานที่/หน้า บ. PHUKET VILLA จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน แสดงผลงานในสื่อออนไลน์ ชื่อผลงาน ส่งกำลังใจถึงคุณหมอ...เราจะสู้ไปด้วยกัน
แหล่งนำเสนอ ศูนย์วัฒนธรรม และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่/หน้า เพจ:หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด การประกวดมาสคอตของหน่วยงาน GS1 THAILAND มาสคอต Barco-Bot
แหล่งนำเสนอ GS1 THAILAND (เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่พัฒนาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับโลกสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ ที่รู้จักกันดีที่สุดของมาตรฐานเหล่านี้คือบาร์โค้ดสัญลักษณ์ที่พิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ที่สามารถสแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บาร์โค้ด)
สถานที่/หน้า กรุงเทพ ฯ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน การออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์จากสัตว์หิมพานต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
แหล่งนำเสนอ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ : สร้างสรรค์ - วิจัย - นวัตกรรม : ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ (Creative - Research - Innovations : The Important Factors to Improve Thailand)
สถานที่/หน้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน top 50 artists (Gold Category) COVID-19
แหล่งนำเสนอ Founder BAG (Bindaas Artist Group)
สถานที่/หน้า India
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Finite-time Stability, Dissipativity and Passivity Analysis of Discrete-time Neural Networks Time-varying Delays
แหล่งนำเสนอ Emerging Science Journal
สถานที่/หน้า https://ijournalse.org/index.php/ESJ/article/view/243
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านรูปแบบการจัดการของบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย โรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือวจก.5+2 เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการเพิ่มคุณค่างานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย โรงแรมระดับ 4 ดาวจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 และตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 62
สถานที่/หน้า โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการ
สถานที่/หน้า หอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. กุลสตรี ปริญญา
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน A Review of Social Responsibility of Hotel Entrepreneur through Human Resource Role in Phuket, Thailand” (Paper ID: II-SSEMALACA-030420-17819)
แหล่งนำเสนอ The IIER International Conference on Social Science and Economics, Malacca, Malaysia,
สถานที่/หน้า Malacca, Malaysia
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน The Concept and Process of Strategic Human Resource Management: Innovative Organization Perspective (Paper ID: II-SSEMALACA-030420-17879)
แหล่งนำเสนอ The IIER International Conference on Social Science and Economics, Malacca, Malaysia,
สถานที่/หน้า Malacca, Malaysia
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต.
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
สถานที่/หน้า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางในการจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
งานวิจัย การประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. วนิดา หาญเจริญ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ความสุขในการทำงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว ในเขตจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน THAI UNIVERSITY STUDENT TRAVEL BEHAVIOR: AN EXTENSION OF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
แหล่งนำเสนอ ABAC journal
สถานที่/หน้า ABAC univerisy
คณะ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ความผูกพันกับสถานที่ ความพึงพอใจโดยรวม และความตั้งใจ เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Chulalongkorn Business Review
สถานที่/หน้า Chulalongkorn Business ฆแ้นนส
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน บาดเเผล
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม Reform Phuket ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน การดิ้นรนของชีวิต
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม Reform Phuket ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน เเสงเเห่งชีวิต
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม Reform Phuket ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 : ปีการศึกษา 2563
แหล่งนำเสนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สถานที่/หน้า จังหวัดราชบุรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน A Study of Non-English Major Student's Attitudes and Motivation Toward Learning English as A Foreign Lanuage
แหล่งนำเสนอ The 1st Internation Conference on Education: Innovation and Development for Classrooms in the 21th Century
สถานที่/หน้า Udon Thani Rajabhat University
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. คณิตา ลิ่มหัน
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยสำหรับงานสำนักงานในยุคดิจิทัล
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Royal Enfield
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ โครงการ 2nd Thailand Art and Design Exhibition การเเสดงผลงานศิลปะเเละการออกเเบบเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เเสงสุดท้าย
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ โครงการ 2nd Thailand Art and Design Exhibition การเเสดงผลงานศิลปะเเละการออกเเบบเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า อาคารสถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัย การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยสาเหตุสู่ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต (Success factors in work performance of Food and Beverage Service staff in Phuket)
แหล่งนำเสนอ วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
สถานที่/หน้า Silpakorn University
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน The Potential Surface Analysis (PSA) for Agricultural Community Development in Pa Phai Sub-district Municipality, San Sai District, Chiang Mai
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS))
สถานที่/หน้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาชีพครู
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร บทความฉบับเต็ม