ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ภายใต้พระบารมี
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์คุณกานจนา ณ ระนอง สํานักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ลายเส้นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์คุณกานจนา ณ ระนอง สํานักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การรับรู้โอกาสเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเจเนอเรชันซี: บทบาทตัวแปรคั่นกลางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ และความหลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการ
แหล่งนำเสนอ วารสารบริหารธุรกิจ
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาการรับรู้ การยอมรับ การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบุลสงคราม ประจำปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สมชาย ไชยโคต
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความเครียด ภาวะซึมเศร้าและพลังสุขภาพจิต ของผู้ประกอบอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยวในระยะหลังการระบาดใหญ่ข องโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา2019 พื้นที่ ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต
แหล่งนำเสนอ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
สถานที่/หน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Antioxidant, Anti-Tyrosinase, and Anti-Skin Pathogenic Bacterial Activities and Phytochemical Compositions of Corn Silk Extracts, and Stability of Corn Silk Facial Cream Product
แหล่งนำเสนอ Antibiotics
สถานที่/หน้า https://www.mdpi.com/2079-6382/12/9/1443
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน มาสคอตเทศกาล นาฏยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชา วิสาขปุรณมี
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ SILPA Creative Works Exhibition 2023
สถานที่/หน้า หอศิลปะและ​การออกแบบ​ คณะ​มัณฑนศิลป์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ วัง​ท่าพระ​ กรุงเทพฯ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน เเสงสนธยาเเห่งพลังชีวิต
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการเเสดงผลงานสร้างสรรค์ Art Exhibition เมืองสร้างสรรค์ Phuket เมืองศิลปะ
สถานที่/หน้า ณ.แกลอรี่ Phuket Art Club ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน สถานภาพและบทบาทตัวละครสำคัญในนวนิยายเรื่อง "พรชีวัน"
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน How Community-Based Tourism Links To The Un Sustainable 143 Development Goals
แหล่งนำเสนอ The International Joint Conference on Hospitality and Tourism 2023 (IJCHT-23)
สถานที่/หน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน เนื้อหาและกลวิธีการการใช้ภาษาเสียดสีในเพจ "คนกลมคนเหลี่ยม"
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน The Rhythm of the Andaman For Contemporary Music
แหล่งนำเสนอ The 4th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023 July 7-8, 2023 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
สถานที่/หน้า at the Auditorium of language and Computer Center (The 100th years anniversary auditorium) Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. กัณวัตม์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ภาพสะท้อนมุมมองความรักของเพศที่สามที่ปรากฏในเพลงประกอบซีรีย์
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน พลังชีวิตของสายนํ้า หมายเลข1
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการเเสดงผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition no.5 วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบเเละดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานที่/หน้า ร้านหนัง(สือ)2521 จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน พลังเร้นลับในธรรมชาติ หมายเลข8/2566
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการเเสดงผลงานสร้างสรรค์ Phuket Innovation design and Digital Art Exhibition no.5 วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบเเละดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานที่/หน้า ร้านหนัง(สือ)2521 จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน รวมงานเอกสารในไฟล์เดียวกัน The Dessert Connections: Unveiling the Importance of Dessert in Phuket's Ba-Ba Wedding Ritual
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่/หน้า สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. นพศักดิ์ นาคเสนา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาการใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่นของครูคณิตศาสตร์ด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Utilizing technology to enhance the potential of local community tourism
แหล่งนำเสนอ NCOBA 2023
สถานที่/หน้า Artificial Intelligence Association of Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Acceptance and access to information technology among the elderly
แหล่งนำเสนอ NCOBA 2023
สถานที่/หน้า Artificial Intelligence Association of Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน Application development for safety management to solo female traveler
แหล่งนำเสนอ NCOBA 2023
สถานที่/หน้า Artificial Intelligence Association of Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทโปสเตอร์) [0.2, 1500]
ชื่อผลงาน ความคล่องแคล่วเชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Study of Generalized Synchronization and Anti‑synchronization Between Diferent Dimensional Fractional‑Order Chaotic Systems with Uncertainties
แหล่งนำเสนอ Differential Equations and Dynamical Systems, International Journal for Theory, Real World Modelling and Simulations, Springer
สถานที่/หน้า Springer Nature Press Office, Prinz-Eugen-Strabe 8-10 1040 - Wien AUSTRIA
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสอนทางไกลแบบฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกล เกมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Journal of Information and Learning [JIL]
สถานที่/หน้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน อิทธิพลขององค์ประกอบภูมิทัศน์เทศกาลต่อประสบการณ์ที่น่าจดจําของผู้เข้าร่วม : กรณีศึกษา เทศกาลดนตรีแคทเอ็กซ์โป
แหล่งนำเสนอ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จิตสุภา เมืองแมน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน พระพันปีหลวง
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
สถานที่/หน้า ณ หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับสื่อแอนิเมชัน
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภรทิพย์ สุขเพิ่ม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม ผ่านการพูดเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาซาติ ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย Dr. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน รักไร้รูป
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถานที่/หน้า หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน ภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 9 https://anyflip.com/mlly/nqwk
สถานที่/หน้า หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Mental Movement 5
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรโครงการ อบรมเสวนาเเละเเสดงนิทรรศการผลงาน อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย
สถานที่/หน้า หอศิลป์ศรีวิชัย มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Intergrated Instruction) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่องการดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (9th TECHCON 2023) "นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี"
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมโดมิโนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (9th TECHCON 2023) "นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี"
สถานที่/หน้า วิทยาลัยสยาม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติในประเทศไทยโดยการเรียนรู้แบบ Game – Base Learning (เกมบันไดงู) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี" วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมสร้างพื้นฐานชีวิตให้มีความมั่นคง – มีคุณธรรม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการกับกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดช้างนอน จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี" วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Last of Us
แหล่งนำเสนอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสวนาและแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๙
สถานที่/หน้า ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ และหอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี”
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ลลิดา ภคเมธาวี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน แนวทางการเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดอันดามัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
แหล่งนำเสนอ วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
สถานที่/หน้า วารสารวิชาการ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวยุโรป
แหล่งนำเสนอ วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2566)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอันดามัน ปี 2566
แหล่งนำเสนอ https://anyflip.com/amnrj/hkmf
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. สุธาสินี นิรัตติมานนท์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของการตั้งชื่อตอนระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในรายการ “The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณ”
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “หนังสือ” ในชีวิตมนุษย์และสังคม แนวพินิจข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน the violinist
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4 “งานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 “เปิดโลก The open world”
สถานที่/หน้า ณ ขัวศิลปะ เชียงราย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ 14th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2023 (ในรูปแบบ Hybrid Conference)
สถานที่/หน้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Lady in Kimono
แหล่งนำเสนอ CMRU International Art Exhibition 2023 Art and Design : Art Education
สถานที่/หน้า Chiang mai Rajabhat University, Thailand
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000]
ชื่อผลงาน Identity with Plub Plueng Than
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ CPI Creative Showcase, ออนไลน์
สถานที่/หน้า Sound gallery house
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ ON-HAND ร่วมกับ ON-LINE เรื่อง แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ
แหล่งนำเสนอ วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานที่/หน้า ออนไลน์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภารวี จงไกรจักร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Youth Tourists’ Attitudes Towards Travelling
แหล่งนำเสนอ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism
สถานที่/หน้า Routledge England
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน จิตรกรรมภูมิทัศน์ทะเลน้อย : ความสมดุลแห่งสุนทรียศิลป์
แหล่งนำเสนอ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/issue/view/17524
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Airborne Particulate Matter at Phuket Bus Terminal 2, Ratsada Subdistrict, Mueang District, Phuket Province
แหล่งนำเสนอ 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
สถานที่/หน้า Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม