ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการและประสิทธิภาพที่ได้รับต่อความภักดี ของการใช้บริการขนส่งพัสดุด่วน ภายในประเทศ ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรชั่น Z ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ MSCC 2023: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเชื่อมั่นในความสามารถของสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้งานของบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุด จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ MSCC 2023: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของสมรรถนะการปฏิบัติงานการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานของบุคลากรธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ MSCC 2023: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานอัยการสูงสุด
แหล่งนำเสนอ MSCC 2023: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน The influence of entrepreneurial capability and innovation capability on sustainable organization performance: Evidence of community enterprise in Thailand
แหล่งนำเสนอ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123001841?fbclid=IwAR3ear86ENaSY3QKy4170uj2qD6pQBEcnBHfesUfZBe_Ngfw0Sln04XVjLc
สถานที่/หน้า elservier Science direct
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พิภพ สมเวที
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษารูปแบบการทรุดตัวของโครงสร้างฐานรากที่ก่อสร้างบนพื้นที่ลาดชันจังหวัดภูเก็ต: กรณีศึกษา Study of Subsidence Patterns in Foundation Structures Constructed on Slopes in Phuket: A Case Study
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (ESTACON 2023)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ณวรา นราราษฎร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์อภิมาน: การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ช
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. นัฎชฎารัตน์ ณ นคร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Dynamical analysis and reachable set estimation of TS fuzzy system with permanent magnet synchronous motor
แหล่งนำเสนอ Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (Q1)
สถานที่/หน้า Elsevier
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Phukettosides A–E, mono- and bis-iridoid glycosides, from the leaves of Morinda umbellata L
แหล่งนำเสนอ Phytochemistry
สถานที่/หน้า ScienceDirect.com
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Bifurcation Analysis in a Harvested Modified Leslie–Gower Model Incorporated with the Fear Factor and Prey Refuge
แหล่งนำเสนอ Mathematics
สถานที่/หน้า MDPI
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน Dynamics analysis and fractional-order nonlinearity system via memristor-based Chua oscillator
แหล่งนำเสนอ Pramana (Q2)
สถานที่/หน้า Springer
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน สถานภาพและบทบาทตัวละครสำคัญฝ่ายหญิงในนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
แหล่งนำเสนอ โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ปรีดา เกื้อก่ออ่อน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ภาพลักษณ์ของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณกรรมเรื่องวงกตดอกไม้
แหล่งนำเสนอ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5 ประจําปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ปรีดา เกื้อก่ออ่อน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน สถานภาพและบทบาทตัวละครสำคัญฝ่ายหญิงในวรรณกรรมเรื่อง “คือหัตถาครองพิภพ”
แหล่งนำเสนอ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5 ประจําปี 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ปรีดา เกื้อก่ออ่อน
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน กลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาเครื่องสำอางของเพจ “Sp Saypan"
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปริจเฉทการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ค น ห ล ง ท า ง
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน กลวิธีทางภาษาในการรีวิวเพจท่องเที่ยว “Chew Chew Phuket”
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน กลวิธีทางภาษาในการโน้มน้าวใจในเพจ "Pornthip Phuket ของฝากภูเก็ต"
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน กลวิธีโน้มน้าวใจของบิวตี้บล็อกเกอร์นำเสนอผ่านเพจ “น้องฉัตรมาแชร์”
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. สุริยา ทองคำ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุ “EFM พุธทอล์ค พุธโทร”
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2
สถานที่/หน้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. สุริยา ทองคำ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Exploring the finite-time dissipativity of Markovian jump delayed neural networks
แหล่งนำเสนอ Alexandria Engineering Journal (Q1)
สถานที่/หน้า Elsevier
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความหลากชนิดของปลาเศรษฐกิจและรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านชุมชนเกาะมะพร้าว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15
สถานที่/หน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันใน Tiktok ช่องเล็กบูรพา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 มหาิวทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมน์
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาิวทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมน์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Solid Waste Management on Important Buddhist Days at The Royal Monastery of Phuket : บทความวิจัยเผยแพร่อยู่ในเล่มเอกสารไฟล์ pdf หน้า 52 (ตัวเล่มเอกสารจริงไม่มีเลขหน้า)
แหล่งนำเสนอ The 9th 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management
สถานที่/หน้า Kyoto University Clock Tower Centennial Hall, Kyoto, Japan
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สินีนาฏ พวงมณี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Finite-time stability analysis and control of stochastic SIR epidemic model: A study of COVID-19
แหล่งนำเสนอ Biomedical Signal Processing and Control (Q1)
สถานที่/หน้า Elsevier
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน rhythm of nature no.2
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร Asia Network Beyond Design 2023 Tokyo Exhibition
สถานที่/หน้า Nihon University College of Art A&D Gallerly
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เมืองสองย่า “วิถีชุมชนคนศรีสุนทรจากชุมชนสู่สถานศึกษา”
แหล่งนำเสนอ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yru_human/article/view/260930
สถานที่/หน้า วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
งานวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เมืองสองย่า “วิถีชุมชนคนศรีสุนทรจากชุมชนสู่สถานศึกษา”
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. อัญชลี ธะสุข
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Traces in color 4
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ
สถานที่/หน้า Yi Xiang Gallery , Taipei
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Traces in color 1
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ
สถานที่/หน้า Dream gallery at Dream Forest art center, Seoul , South Korea
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Traces in color 2
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ
สถานที่/หน้า Nihon University college of Art A&D gallery, Tokyo
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Meditate
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตร 2023 Kyushu ANBD Special
สถานที่/หน้า Art Museum & Art Gallery Kyushu Sangyo University, Japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน องค์การทางศาสนากับการเยียวยาชุมชนในสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ Journal of Roi Kaensarn Academi
สถานที่/หน้า ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โทร.0947095636 E-mail. journal1990jmsd@gmail.com
งานวิจัย องค์กรทางศาสนากับการเยียวยาชุมชนในสถานการณ์โควิต-19 ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ
แหล่งนำเสนอ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อาฉ๊ะ บิลหีม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาวิถีเกาะสิเหร่ ที่มีต่อสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมในเด็กปฐมวัย
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. นพวรรณ กาโร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Intent Classification from Online Forums for Phuket Medical Tourism
แหล่งนำเสนอ The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2023)
สถานที่/หน้า Nakhon Phanom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Thai Fairy
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023 Tokyo Exhibition
สถานที่/หน้า Nihon University college of Art A&D Gallery
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Thai Angle
แหล่งนำเสนอ ANBD 2023 Kyushu Special Exhibition
สถานที่/หน้า Art Museum & Art Gallery Kyuahu Sangyo University Japan
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Screening of Biosurfactant-Producing Bacteria as a Potential Biological Control Agent for Fungal Orchid Pathogens in Thailand
แหล่งนำเสนอ https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100902543&tip=sid&clean=0
สถานที่/หน้า https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100902543&tip=sid&clean=0
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน ภาวะสุขภาพจิตของตํารวจจราจรในพื้นที่อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Vol.38 No.2 (April - September 2023)
สถานที่/หน้า ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน สำนวนไทย : ปรากฏการณ์ในบทบรรณาธิการของนิตยสารอนุสาร อ.ส.ท.
แหล่งนำเสนอ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน องค์ประกอบการมีส่วนร่วมเทศกาลสีเขียวของนักวิ่งมาราธอนในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานที่/หน้า วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน วัตถาภรณ์ สืบสาน งานของแม่
แหล่งนำเสนอ ณ หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน สมรรถนะทางวิชาชีพนักบัญชีไทยภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
แหล่งนำเสนอ วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023) กรกฎาคม - กันยายน 2566
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พัชรทิตา นวลละออง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เกตเวย์สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบวงแคบ
แหล่งนำเสนอ งานประชุมวิชาการรวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสร้าางสรรค์ ครั้งที่9(9th CRCI 2023) เผยเเพร่ในวารสารสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 8 ประจำปี 2566
สถานที่/หน้า ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน Adaptation in working across cultures of Thais and foreigners in the hotel business group, Phuket Province
แหล่งนำเสนอ Proceeding of The 1st International Academic Conference on Business Administration and Communication Arts, Faculty of Management Sciences, Yala Rajabhat University “Business Administration and Communication Arts for Sustainable Local Development”
สถานที่/หน้า Yala, Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ลุบนา นิยมเดชา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน The Impact of Personal Data Protection Act, B.E. 2562 On The Performance Process of Human Resource
แหล่งนำเสนอ Proceeding of The 1st International Academic Conference on Business Administration and Communication Arts, Faculty of Management Sciences, Yala Rajabhat University “Business Administration and Communication Arts for Sustainable Local Development”
สถานที่/หน้า Yala, Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ลุบนา นิยมเดชา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของพนักงานบริษัท คิง เพาเวอร์ สาขาภูเก็ต ในการขายสินค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยใช้ กฎความสัมพันธ์
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการ NCST-CRU-6th-2023
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการรองรับการจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pacific/article/view/267940
สถานที่/หน้า วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการรองรับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การกำหนดมาตรฐานความแออัดด้วยวิธีการแบบมองเห็็นภาพ: แนวคิดและการประยุุกต์สำหรับแหล่งท่องเที่่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งนำเสนอ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. กนกวรรณ แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
แหล่งนำเสนอ วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. กนกวรรณ แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม