ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน YARINDA
แหล่งนำเสนอ International Academic Conference "Art of Textiles"
สถานที่/หน้า Phuket Rajabhat University
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. มณฑิตา พราหมณโชติ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน Ancylostoma ceylanicum พยาธิปากขอสัตว์สู่คน :โรคที่ถูกมองข้าม
แหล่งนำเสนอ วารสารกรมควบคุมโรค
สถานที่/หน้า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การใช้สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ วารสารวิจัยรำไพพรรณี
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย การใช้สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การทบทวนแนวทางการจัดการของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แหล่งนำเสนอ วารสารศิลปการจัดการ
สถานที่/หน้า วารสารศิลปการจัดการ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน พยาธิอะนิซาคิสในประเทศไทย
แหล่งนำเสนอ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่/หน้า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ขนมตั่วกู๊-สัญญะแห่งประเพณีพ้อต่อ กรณีศึกษา ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซือ จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. พรพิมล เตียมวัง
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Life under the lights
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. คารว์ พยุงพันธ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Numerical analysis for second order differential equation of reaction-diffusion problems in viscoelasticity
แหล่งนำเสนอ Alexandria Engineering Journal
สถานที่/หน้า Elsevier
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Extended dissipativity-based sampled-data controller design for fuzzy distributed parameter systems
แหล่งนำเสนอ Mathematical Foundations of Computing
สถานที่/หน้า American Institute of Mathematical Sciences
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย Ajarn.Dr. Vadivel Rajarathinam
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน การท่องเที่ยวตามรอยนักแสดงของแฟนคลับชาวไทย กรณีศึกษา “One Day Trip with Gulf in Thonburi”
แหล่งนำเสนอ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. หิรัญญา กลางนุรักษ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน ความงดงามที่ไม่สมบูรณ์(Imperfect Beauty)
แหล่งนำเสนอ แสดงผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ CPI Creative Showcase ครั้งที่ 3
สถานที่/หน้า หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมม หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อภิวัฒน์ ศรศักดา
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Yin & Yang
แหล่งนำเสนอ Art of Textiles - International Academic Conference 2024
สถานที่/หน้า Phuket Rajabhat University
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Inner Flower
แหล่งนำเสนอ Art of Textiles - International Academic Conference 2024
สถานที่/หน้า Phuket Rajabhat University
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน ผูก-มัด Phook-Mud Lamp (bind-bundle)
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2024
สถานที่/หน้า หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมม หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อภิวัฒน์ ศรศักดา
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์รถตุ๊กตุ๊กหัวกบจังหวัดตรังสู่อาชีพที่ยั่งยืน
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 และการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Woven fabric from Phuket pineapple leaves : The signature of Phuket's local textiles.
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการ "งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ​ International Academic Conference​ "Art of Textile​s"
สถานที่/หน้า หอศิลป์ คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000]
ชื่อผลงาน “อ่องหลายเก็บทรัพย์”
แหล่งนำเสนอ นิทรรศการแสดงผลงาน "CPI CREATIVE SHOWCASE 3"
สถานที่/หน้า หอศิลป์ คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000]
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรม ของลูกค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน
แหล่งนำเสนอ วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
งานวิจัย นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมของลูกค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000]
ชื่อผลงาน การดำเนินการเชิงเศษส่วนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด
แหล่งนำเสนอ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
งานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอนของครูคณิตศาสตร์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน บทบาทสำคัญของวิชารัฐธรรมนูญในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
แหล่งนำเสนอ วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2567)
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. อาริษา รุจิรวนิชวงศ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Design of Home Decoration Products from Leftover Fishing Nets Coated with Latex: Product Designs Reflecting the Identity of the Southern Region Communities in Thailand
แหล่งนำเสนอ วารสาร ISVS e-journal ฉบับที่ 11 เล่มที่ 02 ปี 2024 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ หน้าที่ 280 - 302
สถานที่/หน้า https://isvshome.com/e-journal_11-02.php
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000]
ชื่อผลงาน Extended dissipative performance for a complex dynamical networks based on adaptive event-triggered filter method subject to hybrid attacks
แหล่งนำเสนอ The International Journal of Adaptive Control and Signal Processing
สถานที่/หน้า John Wiley & Sons, Ltd., The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, UK
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการใช้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญของผู้ใช้ในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หัวข้อ "Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future : เศรษฐกิจผู้สูงวัยซ โอกาสทองของอนาคต"
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วีระพล สุขสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น Youtube ของประชากรในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หัวข้อ "Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future : เศรษฐกิจผู้สูงวัยซ โอกาสทองของอนาคต"
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วีระพล สุขสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาผลกระทบจากโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หัวข้อ "Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future : เศรษฐกิจผู้สูงวัยซ โอกาสทองของอนาคต"
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วีระพล สุขสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตู้เต่าบินของประชากรในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หัวข้อ "Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future : เศรษฐกิจผู้สูงวัยซ โอกาสทองของอนาคต"
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วีระพล สุขสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช้คอมพิวเตอร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หัวข้อ "Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future : เศรษฐกิจผู้สูงวัยซ โอกาสทองของอนาคต"
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วีระพล สุขสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Stay tote
แหล่งนำเสนอ 2nd International Academic Conference "Art of Textiles" Phuket
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ชนาธินาถ ไชยภู
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ศึกษาผลกิจกรรมการใช้นิทาน คุณธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 ในการส่งเสริม งานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโรงเรียน บ้านป่าครองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)
สถานที่/หน้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ ออนไลน์ Seterra เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ เรื่องทวีป อเมริกาเหนือ สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)
สถานที่/หน้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ผลการใช้กิจกรรมการเคารพ ธงชาติเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดี ตามพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 ของ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)
สถานที่/หน้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง กฎแห่งกรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดช้างนอน จังหวัดพังงา
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)
สถานที่/หน้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน เเสงสว่างในธรรมชาติ 2566
แหล่งนำเสนอ ณ.ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ หอศิลป์ศรีวิชัย
สถานที่/หน้า คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Chess of life No.4
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023 Suan Sunandha Art gallery
สถานที่/หน้า Faculty of Fine and Applied Arts Suan Sunandha Rajadhat University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Chess of life No.3
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023,Taipei YiXiang Gallery
สถานที่/หน้า National Taiwan University of Arts
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Chess of life No.2
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023 Dream Gallery at Dream Forest Art Center
สถานที่/หน้า Seoul
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Chess of life No.1
แหล่งนำเสนอ Asia Network Beyond Design 2023 Tokyo Exhibition,A&D Gallery
สถานที่/หน้า Nihon University College of Art
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000]
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในรายวิชาวิทยาศาสตร;ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช/การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
แหล่งนำเสนอ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่/หน้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานวิจัย โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000]
ชื่อผลงาน The dorsal plate is a critical feature in the reassessment of the rotiferan genus Ptygura (Monogononta; Gnesiotrocha; Flosculariidae)
แหล่งนำเสนอ Zootaxa
สถานที่/หน้า New Zealand
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Chinese Culture Phuket Town
แหล่งนำเสนอ ANBD Special Exhibition 2023,Kyushu Art Museum & Art Gallery Kyushu Sangyo University
สถานที่/หน้า Kyushu Sangyo University
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน 1112 Delivery ในเขตเทศบาลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภาวิกา ขุนจันทร์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลในการชำระสินค้าหรือบริการใน 7-11 จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภาวิกา ขุนจันทร์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภาวิกา ขุนจันทร์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
แหล่งนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต
สถานที่/หน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ภาวิกา ขุนจันทร์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000]
ชื่อผลงาน การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบอร์ดเกมแลนด์มาร์คแห่งปริศนาของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แหล่งนำเสนอ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 6
สถานที่/หน้า คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Paranakan Pattern no.2
แหล่งนำเสนอ 2nd International Academic Conference "Art of Textiles" Phuket
สถานที่/หน้า art and culture center,Phuket Rajabhat university
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Paranakan Pattern no.1
แหล่งนำเสนอ 2nd International Academic Conference "Art of Textiles" Phuket
สถานที่/หน้า art and culture center,Phuket Rajabhat university
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000]
ชื่อผลงาน Motivation for becoming paid caregiver for older people: a ase study in Phuket Province, Thailand
แหล่งนำเสนอ ็Home Health Care Service Quarterly
สถานที่/หน้า United States
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000]
ชื่อผลงาน Dream and Sea
แหล่งนำเสนอ เเผ่นพับนิทรรศการ บาติก สีสัน ร่องรอยเเละความเคลื่อนไหว
สถานที่/หน้า หอศิลปวัฒนธรรมเเห่งกรุงเทพมหานคร BACC กรุงเทพมหานคร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000]
ชื่อผลงาน Variation in Perfection
แหล่งนำเสนอ สูจิบัตรนิทรรศการ International Academic Conference "Art of Textiles"
สถานที่/หน้า สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ทองดี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร บทความฉบับเต็ม