ชื่อโครงการ การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมผ่านระบบการจองออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน
Decision Making on Hotel Selection through Online System of Chinese Tourists in the Andaman province area.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ อิทธิพลของภาพลักษณ์สายการบินและความมีชื่อเสียงสายการบินต่อความพึงพอใจและความภักดีลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
Influencing of airline image and airline reputation to satisfaction and customer loyalty of the low-cost airline in Thailand
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมบริการ สำหรับผู้ประกอบการนำเที่ยว (Tour Operator) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
Human Capital Development in the Strategy of Innovative Entrepreneurs for Tour Operator Southern of Thailand
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้ลิแกนด์ชนิดใหม่เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนโลหะทองแดงในดินที่ปลูกสับปะรดภูเก็ตด้วยเทคนิค Adsorptive Stripping Voltammetry
Determination of copper in the soils for Phuket Pineapple culture by Adsorptive Stripping Voltammetry using new ligand
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ดร. ทรงยศ เปรมจิตร์
 • นางสาวอานีซะห์ ดือรานิง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต
Efficiency Learning Management of Geography in Social Studies, Religion and Culture of Secondary Schools, Educational Service Area in Krabi, Phangnga and Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. วัลลภา อินทรงค์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ สมบัติทางกายภาพ เคมี และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของเนื้อจำปาดะสุกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจำปาดะลดน้ำตาลเพื่อสุขภาพ
Physico-Chemical Properties, Antioxidant Capacity of Champedak Pulp and Development of Functional Ice Cream from Champedak
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • อ. ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
 • อ.ธัชชพร ไชยเจริญ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ สมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของเส้นใยอาหารในวุ้นสวรรค์ผงจากสับปะรดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นแหล่งเส้นใยในผลิตภัณฑ์อาหาร
Physicochemical and Functional Properties of Dietary Fiber in Bacterial Cellulose Powder from Phuket Pineapple as a Source of Dietary Fiber in Food Product
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • อ. ธัชชพร ไชยเจริญ
 • อ.ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้านการบริการวิชาการในการรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
Phuket Rajabhat University ,role in Academic service for Aged Society in the Andaman TriangleProvinces Cluster
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
 • อ.เอมอร นาคหลง
 • อ.พรทิพย์ งานสกุล
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
Knowledge and antibiotic use behavior of undergraduate students in Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. อารยา ข้อค้า
 • อ.อาทิตยา จิตจำนงค์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ Elephant Stories: A Case Study of the Narratives Told Regarding Elephants at Tourists Venues in Phuket, Thailand
Elephant Stories: A Case Study of the Narratives Told Regarding Elephants at Tourists Venues in Phuket, Thailand
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิจัย
 • Prof.Dr. Jeffrey Dale Hobbs
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ ปัญหาการตีความสัญญาทางปกครอง กรณีสัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะและสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
Problems in the interpretation of administrative contracts in the case of a contract for the public services and contract for providing public utilities in accordance with the Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E.2542
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. มาฤทธิ์ กาญจนารักษ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการรองรับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ต
The Development of Aging Workfare Hiring Model of Hotel in Phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
 • ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงปูดำโดยปราชญ์พื้นถิ่นให้กับกลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงปูดำ ในเขตชุมชนรัษฎา
The Development of a model for transferring knowledge of black crab culture by local philosophers to the black crab farming network. In Ratsada community area
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
Teaching Roles Development of the Pre-Service Teacher in the School for Promoting Students’ Mathematical Creative Thinking
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การประกอบการแบบมืออาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
The Development of Community Economy for the professionist. Case study Phuket Phangnga Krabi Trang province.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้ด้านการบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์
Developing of test of mathematics pedagogical content knowledge for mathematics pre-service teachers
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
ชื่อโครงการ เส้นทางหลักสายวัฒนธรรม สู่การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับนักสื่่อความหมายในชุมชนจังหวัดภูเก็ต
The Cultural Road : Development of French Learning Package for Community Based Tourism for local Interpreters in PHUKET
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • รศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
Conservation and Development of the Thai Children’s Folk Play Wisdoms in Provinces on the Andaman Coast
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ปาริชาต ประกอบมาศ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Guidelines for Development on Educational Research Potential of Student in Faculty of Education, Phuket Rajabhat University
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อผลิตภาพและความภักดีของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ ในการซื้อทัวร์และแพ็กเกจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
Relationship of Mobile Device Usage on Productivity and Loyalty of Free Independent Traveler (FIT) Customer in Tour and Travel Package in Andaman Cluster Provinces
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
 • มนตรี วีรยางกูร
 • นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
GUIDELINES FOR DEVELOPING EMOTION QUOTIENT FOR EDUCATION STUDENT OF PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่จากจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ในกระเพาะส่วนรูเมนของแพะโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์
Discovering of novel β-glucosidase gene from uncultivable microorganisms in goat rumen by metagenomics approach.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ปรียานุช ทองภู่
 • นายอุโฆษ สุวรรณ
 • นางประชุมพร คงเสรี
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
The Sustainable Community Based Tourism Management in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy : A Case Study of Kamala Community, Kratoo District, Phuket Province.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
 • นางสาวพรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
 • ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
 • นางสาวกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน
The Development of Patterns Marketing Strategy of Tourism for thge Andaman Coastal
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
 • ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว
 • นางสาวนันท์ธิดา ศิริกุล
 • นายศรายุธ ทองหมัน
 • นางสาวกมลสญาณี เปี่ยมสมบูรณ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบ บี โดยการรณรงค์ให้ความรู้
Mathematical Model for Controlling the Spread of Hepatitis B Virus Disease on Education Campaign
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ แนวทางพัฒนาความรู้บัญชีครัวเรือนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Guidelines for the development of home accounting knowledge for community based tourisms by sufficiency, a case study of Mai Khao Community, Mai Khao Sub-district, Thalang, Phuket
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การเชื่อมโยงการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำ: การศึกษาเปรียบเทียบของนักท่องเที่ยวชาวจีนและออสเตรเลียน
Linking perceived destination image and intentions to return to Phuket Island: A comparative study of Chinese and Australian tourists
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. นิมิต ซุ้นสั้น
 • อ.อุมาพร สมกาย
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มการจัดงานแต่งงานแบบริมทะเลของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
The Marketing Development of the Wedding Tourism in Seaside of Hotel in Phuket.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
 • นายเฉลิมพร วรพันธกิจ
 • ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
 • นางสาวกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ กระบวนการตัดสินใจในการจัดอันดับพืชร่วมยางที่เหมาะสมภายใต้เกณฑ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
Decision making process in ordering the optimal intercrop rubber tree plantations under criteria of social economic and environment
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. จิตสุภา เมืองแมน
 • นายกิตติพงษ์ ครุธทรง
 • นางภัทร์ธมนต์ พลรงค์
 • นายวีระ ยุคุณธร
 • วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การออกแบบระบบคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต)
Design of Solid Waste Separation System in Phuket Knowledge Park (Phuket Public Library)
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
 • นางจงจิต พุฒขาว
 • นางสาวมาณวิกา บุญคงแก้ว
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ความตระหนักถึงภัยคุกคำม Phishing ต่อความมั่นคงของสารสนเทศของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยรำชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Information Security Awareness Towards Phishing Attacks of PKRU and SNRU Personnel
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
 • นางสาววิจิตรา สุจริต
 • นางวิภาวรรณ บัวทอง
 • นายธนกฤษ จันทร์แสง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ผลการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬาฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬาฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • นายมลรักษ์ เลิศวิลัย
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อนุ่มจากสับปะรดภูเก็ต
Product development of tenderized meat powder from Phuket pineapple
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • อ. พิริญญา กฤศวงศ์งาม
 • ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ความแปรผันของสารพันธุกรรมและลักษณะทางชีวภูมิศาสตร์ของสาหร่ายสีแดง Bostrychia tenella และ B.binderii ในประเทศไทย
Genetic variation and biogeograhical boundaries within the Bostrychia tenella and B.binderi in Thailand
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. จันทนา แสงแก้ว
 • จิราพร ขวัญมุนี
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Flood and Landslide Risk Area Assessment in Municipality of Patong, Kathu District, Phuket Province by Application of Geographic Information System
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • รศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
 • ผศ.วนิดา หาญเจริญ
 • นางสาวสุธาทอง หอมยา
 • นางสาวกัลยา คีรินทร์
 • นางสาวอาทิยา ชัยสุข
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Coastal Erosion Assessment in Sirinath National Park, Thalang District, Phuket Province by Applying Geographic Information System
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ. วนิดา หาญเจริญ
 • รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
 • นางสาวสุธาทอง หอมยา
 • นายณัฐพล บุญยะแต่ง
 • นางสาวสินีนาฎ แซ่อ๋อง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ Errors in Translation from Thai to English Made by English Major Students
Errors in Translation from Thai to English Made by English Major Students
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
Marketing mix factors influencing the Consumer Decision-Making Process toward gastronomy tourism : Case study of the seafood market of Rawai in Phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. สัญญา ฉิมพิมล
 • วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ วิธีการผลิตกล้าพันธุ์สับปะรดภูเก็ตที่ปลอดเชื้อในปริมาณมากในหลอดทดลอง
Mass production method of virus-free Phuket pineapple plantlets through in vitro culture technique
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ชาลินี ถังมณี
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต
Personal Factors Affecting Work Safety Behavior for Solid Waste Collectors of Municipal district in Phuket Province.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. จิตติพงศ์ สังข์ทอง
 • อ.นิศากร ตันติวิบูลชัย
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ คุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานภาคบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
Quality of work life of service workers in the tourism industry that affects the success of working in Andaman Triangle Provinces.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนามาตรวัดและประเมินความผูกพันของนักท่องเที่ยวต่อตราสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
The measurement development and evaluation of tourist engagement with social media brands related to service business in tourism industry in Phuket province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ภาวิกา ขุนจันทร์
 • ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
The factors of Information and Communication Technology Affecting Decisions of Tourism in Andaman Triangle Provinces
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. วรรัตน์ จงไกรจักร
 • นางพัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
 • นางวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
 • นางสาวภาวิกา ขุนจันทร์
 • นายสมชาย ไชยโคต
 • นางสาวดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณเขามุกโครง ชุมชนบ้านโคกไคร อ.ทับปุด จ.พังงา
Study of development on Khao Muk-Klong Nature Trail, Ban Khok Khiri, Thap Phut, Phang Nga Province.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • อ. เบญจพร แก้วอุไทย
 • กนกวรรณ แก้วอุไทย
 • สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน
The Study of Costume Culture Patterns of Women of Baba Ethnic in Andaman Coastal Provinces.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การศึกษาฤทธิ์การต้านอักเสบและการยับยั้งแบคทีเรียจากใบหนอนตายหยาก คลองพนมเพื่อพัฒนาเป็นยาสมุนไพรไทย
Anti-inflammatory and Antibacterial of Stichoneuron calcicola Inthachub (Stemonaceae) leaves for developing to Thai traditional medicine
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. จิราพร ขวัญมุณี
 • นายอัครพล บุตรสุรีย์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์บาติกย้อมแร่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
The Development of Model Creative Culture for Batik Dyeing Minerals Co-cooperation citizens to make the value added to the Economy for Community Product in Baan Tumsuae Owluk District krabi Province.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ สภาพสถานะทางกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
Legal Status of University Employees: A case Study of Rajabhat University in South of Thailand
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. บุญยกร พนมอุปการ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A Needs Assessment in Classroom Action Research of Pre-Service Teachers
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ไพวรัญ รัตนพันธ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ศึกษาสมบัติของ ZnO nanorod บนฟิล์ม ZnO:Al ที่เตรียมด้วยวิธี chemical bath deposition (CBD)
Physical Properties of ZnO nanorod on ZnO:Al films by chemical bath deposition (CBD) Methods.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ธวัชชัย จันทร์ทอง
 • วีรวัฒน์ อินทรทัต
 • ธเนศ ณ วิเชียร
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018