ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
The Development of Golf Tourism Management Model in Southern Provinces on the Andaman Coast
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ.ปาริชาต ประกอบมาศ
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ การพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
The Development of Students’ Mathematical Creativity Using Lesson Study and Open Approach
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ.จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเกมพลศึกษาที่มีต่อการเห็นคุณค่าตนเองทางกายของนักเรียนประถมศึกษา
The Effect of Physical Education Game Activity Participation on Elementary School Students’ Physical Self – Esteem
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสอนของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
Development of teachers’ mathematical knowledge for teaching in mathematics classroom using Lesson Study and Open Approach
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ.สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้คำแนะนำญาติผู้ดูแลในด้านอารมณ์จิตใจของผู้สูงอายุที่บ้านในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร อำดภอถลาง จังหวัดภูฌก็ต
The development of the clinical practice guideline for health care providers for home-based care advice with elderly emotional and mental in Srisountorn Sub-district Health Promoting Hospital, Thalang, Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต
The strategic development of small and medium enterprises (SMEs) of accommodation and food service in Phuket.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ.อนุศรา สาวังชัย
 • ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ
 • ผศ.นพดล จันระวัง
 • ผศ.วนิดา หาญเจริญ
 • อ.ปรารถนา ทศานนท์
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ การประเมินความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในธุรกิจโรงแรม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
Assessing the availability of human resources after the Asian Economic Community in the hotel business Phuket province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ.เดชา สีดูกา
 • น.ส.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ ผลฉับพลันของการใช้แรงต้านด้วยยางยืดผสมผสานกับน้ำหนักที่มีต่อการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดในนิสิตชาย
THE ACUTE EFFECTS OF COMBINING ELASTIC AND WEIGHT RESISTANCE ON FLOW-MEDIATED DILATATION IN MALE COLLEGE STUDENTS
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษาบทม.593 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
IMPLEMENT OF THE FOUR SANGHAHAVATTHUS FOR HUMAN RESOURCE STUDENT 593 FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE AT PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์
Development of cosmetic product from cashew leaves extract
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพทางการยศาสตร์ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด: กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่
Increasing Performance Efficiency of Ergonomic for Steam Cube Mushroom Product : A Case Study of Organic Mushroom Learning Center Liphon Hua Han- Borae
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ.จารุวรรณ พรหมเงิน
 • นายสมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
 • นายหาญพล มิตรวงศ์
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ เจนเนอเรชั่นวายกับทัศนคติและความคาดหวังด้านสวัสดิการต่อการทำงานธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
Attitude of Generation Y Expectation For benefit of hotel business in phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2016
ปีงบประมาณ 2016
ปีการศึกษา 2016