ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพทางการยศาสตร์ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด: กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่
Increasing Performance Efficiency of Ergonomic for Steam Cube Mushroom Product : A Case Study of Organic Mushroom Learning Center Liphon Hua Han- Borae
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
  • อ.จารุวรรณ พรหมเงิน
  • นายสมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
  • นายหาญพล มิตรวงศ์
ปีปฏิทิน 2017
ปีงบประมาณ 2017
ปีการศึกษา 2016
ชื่อโครงการ เจนเนอเรชั่นวายกับทัศนคติและความคาดหวังด้านสวัสดิการต่อการทำงานธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
Attitude of Generation Y Expectation For benefit of hotel business in phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
  • อ.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2016
ปีงบประมาณ 2016
ปีการศึกษา 2016