ชื่อโครงการ คุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานภาคบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
Quality of work life of service workers in the tourism industry that affects the success of working in Andaman Triangle Provinces.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนามาตรวัดและประเมินความผูกพันของนักท่องเที่ยวต่อตราสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
The measurement development and evaluation of tourist engagement with social media brands related to service business in tourism industry in Phuket province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ภาวิกา ขุนจันทร์
 • ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
The factors of Information and Communication Technology Affecting Decisions of Tourism in Andaman Triangle Provinces
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. วรรัตน์ จงไกรจักร
 • นางพัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
 • นางวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
 • นางสาวภาวิกา ขุนจันทร์
 • นายสมชาย ไชยโคต
 • นางสาวดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณเขามุกโครง ชุมชนบ้านโคกไคร อ.ทับปุด จ.พังงา
Study of development on Khao Muk-Klong Nature Trail, Ban Khok Khiri, Thap Phut, Phang Nga Province.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • อ. เบญจพร แก้วอุไทย
 • กนกวรรณ แก้วอุไทย
 • สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน
The Study of Costume Culture Patterns of Women of Baba Ethnic in Andaman Coastal Provinces.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การศึกษาฤทธิ์การต้านอักเสบและการยับยั้งแบคทีเรียจากใบหนอนตายหยาก คลองพนมเพื่อพัฒนาเป็นยาสมุนไพรไทย
Anti-inflammatory and Antibacterial of Stichoneuron calcicola Inthachub (Stemonaceae) leaves for developing to Thai traditional medicine
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. จิราพร ขวัญมุณี
 • นายอัครพล บุตรสุรีย์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์บาติกย้อมแร่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
The Development of Model Creative Culture for Batik Dyeing Minerals Co-cooperation citizens to make the value added to the Economy for Community Product in Baan Tumsuae Owluk District krabi Province.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ สภาพสถานะทางกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
Legal Status of University Employees: A case Study of Rajabhat University in South of Thailand
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. บุญยกร พนมอุปการ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A Needs Assessment in Classroom Action Research of Pre-Service Teachers
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ไพวรัญ รัตนพันธ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ศึกษาสมบัติของ ZnO nanorod บนฟิล์ม ZnO:Al ที่เตรียมด้วยวิธี chemical bath deposition (CBD)
Physical Properties of ZnO nanorod on ZnO:Al films by chemical bath deposition (CBD) Methods.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ธวัชชัย จันทร์ทอง
 • วีรวัฒน์ อินทรทัต
 • ธเนศ ณ วิเชียร
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต
Tourism Marketing Promotion Strategy of Generation Y for Thai Tourist in Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ศรายุธ ทองหมัน
 • นางสาวนันท์ธิดา ศิริกุล
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ ผลของการทดแทนข้าวเหนียวขาวด้วยข้าวมีสีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด
Effects of glutinous rice Substitution with Pigmented rice on Qualities of Fermented Mushroom Products
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. สิริโสภา จุนเด็น
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ กระบวนการกลายเป็นสินค้าของวัฒนธรรมร่วมสมัยเปอรานากันในจังหวัดภูเก็ต
Commoditization culture of PERANAKAN in Phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • รศ.ดร. สาวิตร พงศ์วัชร์
 • ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่
 • ว่าที่ร้อยตรีนพศักดิ์ นาคเสนา
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ต
The evaluation of the results of long-term in health for dependent elderly based-on National Health Security System in Phuket Province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การปนเปื้อนปรสิตในลำไส้และสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสและคาร์บาเมตในผักที่นิยมบริโภคสด จังหวัดภูเก็ต
Contamination of intestinal parasite and Organophosphate and Carbamate Pesticides Residues in consuming fresh vegetables, Phuket.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. ศุภิกา วงศ์อุทัย
 • นางอุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ อิทธิพลของคำศัพท์ประสมที่มีต่อความเข้าใจภาษาของผู้เรียนในข้อสอบ O-NETs และระดับความรู้คำศัพท์ประสมของผู้เรียน
The Influence of multi-word vocabulary on learners' language comprehension in O-NETs Examination and multi-word vocabulary competency level of learners
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ศุภิกา นิรัติศัย
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเคมีของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาเคมี
Pre-service Chemistry Teachers’ Understanding of the Nature of chemistry
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ ผลของการเรียนการสอนสังคมศึกษาบนฐานทฤษฎีพุทธิพิสัยของบลูมฉบับปรับปรุงที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภูเก็ต
Effects of Social Studies Instruction Based on Bloom’s Revised Taxonomy on Critical Thinking and Creative Thinking of Secondary School Students in Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. วรุตม์ อินทฤทธิ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยระบบหนุนนำต่อเนื่อง
Development of In-service Science Teachers' Technological Knowledge for Teaching and Learning based on Learning Indicators and National Science Core Curriculum B.E. 2551 (the Revised National Science Curriculum B.E. 2560) through Coaching System
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่องอาหารภูเก็ต เพื่อส่งเสริมความตระหนักทางวัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย
Development of a learning experience model for Phuket cuisine.To promote the cultural awareness of Preschool Children
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. นพวรรณ ยอดธรรม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ อิทธิพลของความพึงพอใจและความไว้วางใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าและความภักดีลูกค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนในโรงแรมบูติก
The influence of satisfaction and trust on the relationship between perceived value and Customer loyalty of Chinese tourists in boutique hotels
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ ศึกษารวบรวมการศึกษาการแสดงสิละกาหยง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่)
Silat Gayunh Performance and Support The Tourism in Karbi Province and Phuket Province
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ชนาพร แสงงาม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนตำบลป่าคลอก
Community-based tourism management : A case study of Tombon Paklok Community
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การศึกษาความต้องการแรงงานและผลกระทบจากการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
Demand and Impact for ASEAN Worker Employment of Tourism and Hospitality Business in Phuket Province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ. นงเยาว์ ประสมทอง
 • ผศ.จิราพร ประสารการ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS) ในเขตจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่” (โครงการต่อเนื่อง ปี 2)
Relationship between bottom soil properties and Shrimp Early Mortality Syndrome (EMS) in Phuket, Phang nga, and Krabi Provinces. (2nd Year Project)
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค
 • ดร.พิชญา ชัยนาค
 • นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา
Utilization Local Resources and Contribute to the management of Community Based Tourism in Phang Nga Bay Phang Nga province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ. นิติญา สังขนันท์
 • นายศักดิ์ชาย เพชรช่วย
 • นางสาวกฤติกา จำนงจิตร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดกระบี่ ที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
The Develoment of Model Management for Health Tourism Co-cooperation citizens by the Civil State to Development the Economic Foundation to Strengthening Communities in Krabi for Stability, Prosperity and Sustainability
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. สุนันทา คันธานนท์
 • ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
 • อ.ขจร ทุ่มศรี
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การแยกองค์ประกอบทางเคมี และศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากและดอกพนมสวรรค์
Isolation and investigation of bioactive compounds from the roots and flowers of Clerodendrum paniculatum
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ. อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดภูเก็ต
The Development of Community Economy for the Community Empowerment in Phuket province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซีย
Development of Slow Tourism in Phuket for Chinese and Russian tourists.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
 • ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
 • นางสาวพรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
 • นางสาวกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร์การเตรียมผู้สูงอายุให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข
Strategy preparation older into old age happily
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ. เอกพล วงศ์เสรี
 • นางสาวกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
 • ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
 • นายเฉลิมพร วรพันธกิจ
 • นางสาวพรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ คุณภาพน้ำกับความหลากหลายของแพลงก์ตอพืชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของชุมชนบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
Water Quality and Relationship with Diversity of Phytoplankton for Aquaculture of Kokkrai village, Marui Subdistrict, Thapput District, Phang Nga Province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
 • ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค
 • นางสาวจันทนา แสงแก้ว
 • นางสาวจิราวรรณ เล่นทัศน์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ พฤติกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวไทยในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
Religious Tourism Behaviors of Thai Tourist in Andaman Triangle Provinces
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ความลาดชันในจังหวัดภูเก็ต
Land Use Change Analysis on Slope Area in Phuket Province
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • รศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
 • ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร
 • นางสาวสุธาทอง หอมยา
 • นางสาวสุภาพร เอี่ยมสากล
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการชำระเงินผ่านออนไลน์ระบบ QR Code ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
Casual factors influencing acceptance of online payment via QR Code of SMEs and consumers in Phuket City Municipality
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
 • กิตติพงษ์ ครุธทรง
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวยุโรป
Approaches to marketing communication for value added creation of Phuket as a tourism destination brand: a case of European market
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
 • ผศ.ดร.อรไท ครุทเวโช
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
The Analysis of the Causal Factors Affecting Health behaviors of elderly in Andaman Triangle Provinces.
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ. สมชาย ไชยโคต
 • นางสาวดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
 • นางพัลลภา ศรีไพโรจน์
 • นางวัชราวดี นิรุติธรรมธรา
 • นายวรรัตน์ จงไกรจักร
 • นางสาวภาวิกา ขุนจันทร์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน 2 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้
Development of Multimedia Learning Package on Learning French Elementary 2 Level for students of Southern Rajabhat Universities.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • รศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การประยุกต์สร้างบทเพลงรองแง็งกับการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงอังซังเบลอ
Applying Rong-Heng Music with Arranging for Ensemble
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • ผศ. อัครวัฒน์ สิงห์ชู
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
The development of training curriculum to enhance the skills of using Information and Communication Technologies for professional teachers
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • ผศ. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต
Creative tourism Model Development for Cultural Tourists in Phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
นักวิจัย
 • อ. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
 • นางสาวกัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การปรับตัวของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตในยุคหลอมรวมสื่อ
Adaptation of Local Mass Media in Phuket Province in Media Convergence Era
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาสูตรแป้งวาฟเฟิลและแพนเค้กสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้ำตาลโตนดผง
Formulation of instant waffle and pancake mix using Riceberry flour and palm sugar powder
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย
 • เบญจพร พงษ์นริศร
 • ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
ชื่อโครงการ การพัฒนาแผนการสื่อความหมายอัตลักษณ์ชุมชนศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
The Development of Interpretive Plan of Sri Sunthorn Community Identity ,Thalang, Phuket
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย
 • วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การคัดแยกยีนเบต้า-กลูโคซิเดสจากน้ำพุร้อนเค็มโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์
Screening of beta-glucosidase gene from saline hot spring by metagenomics technique
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสังกะสีในดินเพาะปลูกสับปะรดภูเก็ต
The development of electrochemical sensor for zing detection in the soil of Phuket pineapple plantation
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อานีซะห์ ดือรานิง
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาลิแกนด์อิมิดาโซลชนิดใหม่สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาคู่ควบแบบ Ullmann
Development of New Imidazole Ligands for Ullmann-type Cross-Coupling Reactions
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย
 • อ.ทรงยศ เปรมจิตร์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ พฤติกรรมตามแผนที่ส่งผลต่อความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ
Planned Behavior influence Entrepreneurial Intention
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย
 • อ.พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะความตระหนักการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ในจังหวัดภูเก็ต
The Development Learning Activities for Teaching Science Subject on Science-Technology-Society and Environment Approach to Promote Students’ Awareness Science Knowledge and Tecnology in Phuket.
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย
 • อ.ภารวี ยุทธเกษมสันต์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017