หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลพรุใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการนำเสนอสื่อการท่องเที่ยวที่ทำให้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลพรุใน ซึ่งชุมชนนำไปเผยแพร่ นำเสนอ และก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการท่องเที่ยว วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น
งานวิจัย ภูมินิเวศวัฒนธรรม: การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี หิรัญพันธุ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนรองรับการเดินทาง การท่องเที่ยวและการบริการเพื่อการรับรู้คุณค่าและควมภักดีของลูกค้าต่อไป
งานวิจัย สมรรถนะของการบริการและผลิตภัณฑ์ของสายการบินที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและความภักดีลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ระบบหรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม : การวิเคราะห์ความต้องการโดยชุมชนในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ นำไปสู่การกำหนดแผนการที่ชัดเจน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
งานวิจัย โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โครงการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้าและเครือข่ายชุมชนปูม้า (Portuns pelagicus) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง”
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. ภัทริดา เริงจิตร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลวิชิต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำข้อมูลไปใช้ในเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้พรรณพืช
งานวิจัย การสำรวจความพึงพอใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สายสนิท พงศ์สุวรรณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ความต้องการโดยชุมชน ในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ นำไปสู่การกำหนดแผนการดำเนินการที่ชัดเจน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้าชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง เพื่อความยั่งยืน
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ระบบหรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกันจัดเสวนาและกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน ทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยว
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หจก.สุขสวัสดิ์ ธุรกิจงานแต่ง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. สามารถแนะนำลูกค้าที่มาใช้บริการเกี่ยวกับการนับจำนวนขันหมากได้ถูกต้องตามประเพณี ทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น 2. สามารถนำความรู้จากกงานวิจัยไปปรับใช้ให้การจัดขันมากมีความทันสมัยควบคู่กับความถูกต้องตามประเพณีนิยม 3. สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมั่นใจ ช่วยส่งเสริมให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น มียอดการใช้บริการมากขึ้น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ชุมชนบ้านลิพอนใต้ (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้นำผลการวิจัยไปใช้การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงานในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนานวัตกรชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ได้นำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนานวัตกรชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ใช้วัตถุดิบของชุมชน การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้มีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบของชุมชนในการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และมีเอกลักษณ์เฉพาะ การกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ประโยชน์ทางอ้อม ยกระดับชุมชนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ กระจายรายได้ สร่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ได้มีการนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนานวัตกรชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
งานวิจัย การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และปรับเปลี่ยนวิธีคิดในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนานวัตกรชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร นำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ได้นำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนานวัตกรชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจรนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และการหมุนเวียนนระบบเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาการเพิ่มมูลค่า และยกระดับของผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดิม เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนใหม่ให้มีความหลากหลาย และมีอัตลักษณ์ของชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค บนพื้นฐานการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์ทางอ้อม เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนานวัตกรชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร
งานวิจัย การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus, Web of Science
งานวิจัย Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract_2
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้มีการนำผลการวิจับไปใช้ในการวางแผนการจัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทบริการ ในด้านการจัดทำบัญชีและการคำนวณต้นทุนของสมาชิก ซึ่งจะได้ขอความร่วมมือมาทางสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ในส่วนของวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกของวสาหกิจต่อไป
งานวิจัย การประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน-ความสำคัญ (IPA) ต่อการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทบริการในเขตภาคใต้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ปิยวรรณ คำกลัด
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้แนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีอยู่จำนวนมากภายในเขตจังหวัดอันดามัน และบริเวณอื่นๆ ของประเทศ นำไปปรับปรุงการเลี้ยงและการจัดการ เพื่อลดต้นทุน และปัญหาโรคระบาดในกุ้งทะเล
งานวิจัย การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์และสมบัติดินตะกอนพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นปกหนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ปกเกล้าชาวภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะสัตว์แพทย์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน ประเพณี4จอบแห่งชาติ คร้งที่ 39 คณะสัตว์แพทย์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัย CMKL
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ผลิตเสื้อ แก้วน้ำ และร่มของมหาวิทยาลัย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลรัษฎา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำไปปรับใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
งานวิจัย การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพในอนาคต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Impacts of low temperature preservation on mitochondrial DNA copy number in oocytes of the hard coral Echinopora sp.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย ฟลาโวนอยด์และแซนโทนจากเปลือกลำต้นขนุนป่าและความเป็นพิษต่อเซล์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย แซนโทนที่มีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์จากติ้วเกลี้ยง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย A new bisanthraquinone and cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Production and application of biosurfactant produced by Agrobacterium rubi L5 isolated from mangrove Sediments
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Utilization of banana peel as a novel substrate for biosurfactant production by Halobacteriaceae archaeon AS65
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Production of biosurfactant from a new and promising strain of Leucobacter komagatae 183
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ขยายผลจากงานสิจัยสู่ชุมชน
งานวิจัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. ทราบถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทใดที่นิยมใช้ในการส่งเสริมธุรกิจขององค์กร 2. ทราบถึงความนิยมในการซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สําคัญต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาสนับสนุนและส่งเสริม ธุรกิจขององค์กร 4. สามารถนําผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง พัฒนา บุคลากรในด้านการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจําวัน ของบุคลากร เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจขององค์กร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ google scholar
งานวิจัย ความตระหนักถึงภัยคุกคำม Phishing ต่อความมั่นคงของสารสนเทศของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยรำชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต 6 มกราคม 2566 1.ช่วยการจัดการภูมิทัศน์เมือง รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างกิจกรรมชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้มีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 2.เป็นแนวทางในการสร้างข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงโดยนำความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตแต่ละชุดมาประมวลผลสรุป เพื่อผลักดันการออกกฎหมายเทบัญญัติท้องถิ่น สำหรับย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนและผุ้ที่เกี่ยวข้อง 3.งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดแนวทางในการรักษา ควบคุมลักษณธทางกายภาพของย่านชุมชนเมืองให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4.สร้างแนวทางรูปแบบความสัมพันธ์ของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 5.สร้างแนวทางพัฒนาภาพลักษณ์ในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ด้วยงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย
งานวิจัย แนวทางการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1.ช่วยการจัดการภูมิทัศน์เมือง รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างกิจกรรมชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้มีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 2.เป็นแนวทางในการสร้างข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงโดยนำความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตแต่ละชุดมาประมวลผลสรุป เพื่อผลักดันการออกกฎหมายเทบัญญัติท้องถิ่น สำหรับย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนและผุ้ที่เกี่ยวข้อง 3.งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดแนวทางในการรักษา ควบคุมลักษณธทางกายภาพของย่านชุมชนเมืองให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4.สร้างแนวทางรูปแบบความสัมพันธ์ของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 5.สร้างแนวทางพัฒนาภาพลักษณ์ในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ด้วยงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย
งานวิจัย แนวทางการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย A new species of Ovabunda (Octocorallia, Xeniidae) from the Andaman Sea, Thailand with notes on the biogeography of this genus
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SJR, SCOPUS
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus, Web of Science
งานวิจัย Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1. ด้านสังคม คือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และปลอดภัย 2. ด้านการท่องเที่ยว คือ พัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการเกษตร คือ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1. การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566-2570 2. การประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566-2570 3. การวิเคราะห์และบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566-2570 การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับกลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562-2565 2. เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลการดำเนินโครงการและผลกระทบของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4. เพื่อให้มีเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
งานวิจัย โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. วรพร อรรคศรีวร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1. ด้านสังคม คือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และปลอดภัย 2. ด้านการท่องเที่ยว คือ พัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการเกษตร คือ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1.การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566-2570 2.การประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 3.การวิเคราะห์และบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับกลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2562-2565 2.เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลการดำเนินโครงการและผลกระทบของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3.เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในปีงบประมาณต่อไป 4.เพื่อให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประโยชน์ภาพรวม โดยการใช้ประโยชน์ ดังนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏฺิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ การโอนสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ในกระบวนการด้านยุทธศาสตร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนสามารถกำหนดแผนงาน โครงการในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
งานวิจัย โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สงขลา หังสวนัส
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1. ด้านสังคม คือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และปลอดภัย 2. ด้านการท่องเที่ยว คือ พัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการเกษตร คือ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1.การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566-2570 2.การประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 3.การวิเคราะห์และบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับกลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2562-2565 2.เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลการดำเนินโครงการและผลกระทบของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3.เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในปีงบประมาณต่อไป 4.เพื่อให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประโยชน์ภาพรวม โดยการใช้ประโยชน์ ดังนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏฺิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ การโอนสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ในกระบวนการด้านยุทธศาสตร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนสามารถกำหนดแผนงาน โครงการในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
งานวิจัย โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ยุสรอ โอมณี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1. ด้านสังคม คือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และปลอดภัย 2. ด้านการท่องเที่ยว คือ พัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการเกษตร คือ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1.การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566-2570 2.การประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 3.การวิเคราะห์และบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับกลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2562-2565 2.เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลการดำเนินโครงการและผลกระทบของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3.เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในปีงบประมาณต่อไป 4.เพื่อให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประโยชน์ภาพรวม โดยการใช้ประโยชน์ ดังนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏฺิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ การโอนสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ในกระบวนการด้านยุทธศาสตร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนสามารถกำหนดแผนงาน โครงการในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
งานวิจัย โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. แสงเดือน หังสวนัส
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารสวนตำบลปากน้ำ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารสวนตำบลปากน้ำได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กรณีศึกษาเกาะเขาใหญ่ ชุมชนบ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยการนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน การเพิ่ม การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ และประชาชน ประโยชน์เชิงนโยบาย โดยการนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการนำไปใช้กับชุมชนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประโยชน์ทางอ้อม โดยการเพิ่มคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสตูล ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยการได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ โรงแรมสามารถทำมาตรฐานที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ในเชิงบวกในสื่อ online ต่าง ๆ และเพิ่มมูลค่าการขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. นงเยาว์ ประสมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้กับการบริหารจัดการในโรงแรม ลูกค้า พนักงงาน ทำให้ลดต้นทุน เสริมภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาต่างชาติและส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. นงเยาว์ ประสมทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลรัษฎา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำเสนอ/เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานผลิตภัณฑ์มัดย้อมโอบกัน / สื่อประกอบการศึกษาดุงานผลิตภัณฑ์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. อมรรัตน นาคะโร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Silpakorn University. Management Sciences
งานวิจัย นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมของลูกค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ - สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นตัวอย่างเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ - สามารถนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) "มัดย้อม โอบกัน" ใช้สำหรับนำเสนอผลงานที่มีคณะมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา และการแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภาษิตา วั่นเส้ง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ่อแสน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทางชุมชนการท่องเที่ยวตำบลบ่อแสนสามารถนำผลจากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีจุดขาย และนำจุดเด่นของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ให้มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
งานวิจัย การศึกษาศักยภาพชุมชนตำบลบ่อแสนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. นิติพงษ์ ทนน้ำ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ่อแสน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทางชุมชนการท่องเที่ยวตำบลบ่อแสนสามารถนำผลจากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีจุดขาย และนำจุดเด่นของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ให้มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
งานวิจัย การศึกษาศักยภาพชุมชนตำบลบ่อแสนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์