หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Local Residents’ Perspectives Regarding Community Based Tourism at the Bo Saen Community, Phang Nga Province, Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย The Potential in Developing Bo Saen Community-Based Ecotourism: An Analysis Using the SOAR Model
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บทความได้รับการอ้างอิงในบทความวิชาการ เรื่อง“กลยุทธ์การสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผล” เพื่อเผยแพร่ใน วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI 1
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจสถานการณ์อย่างทันท่วงที และทราบถึงความกังวลใจของประชาชนภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน ด้านวิชาการ มีการนำไปใช้โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้และการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
งานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในการกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนหลาดชมเลไม้ขาว
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำเครื่องจักรไปใช้ในการอัดภาชนะใส่อาหารจากใบตอง เพื่อใช้ในการบรรจุอาหารเพื่อขายในตลาดดชมเล ของพื้นที่ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย พัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหาร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและสามารถผลิตภัณ์เครื่องแกงก้อนที่เสนอขายในตลาดได้
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองภูเก็ตของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, Vol.5 No.2 May- August 2022
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย แนวทางการฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. อุมาภรณ์ สมกาย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงลึกในธุรกิจดำน้ำของประเทศไทย
งานวิจัย การวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทำกิจกรรมดำน้ำลึกในชายฝั่งอันดามันเหนือ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุภัทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผลของการสร้างภูมิทัศน์สวนเกษตร พื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนในชุมชน อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน ทำให้มีพืชผักที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีภาพ สร้างความสุข ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในชุมชน โดยการนำพื้นที่ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะของชุมชนมาสร้างอาหารทั้งการเพาะปลูกพืชผัก ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนในชุมชน อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน และจัดภูมิทัศน์สวนเกษตร ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายตามบริบทชุมชน
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานสร้างสรรค์ คือ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุที่เห็นคุณค่า เห็นศักยภาพของตนเองที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่เยาวชน สู่สังคม ส่งผลต่อความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง และเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข คือ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ทำให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนในชุมชน รวมทั้งสามารถเห็นแนวทางการนำเสนอทรัพยากรดังกล่าวให้น่าสนใจในรูปแบบสื่อที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี หิรัญพันธุ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลพรุใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นงานสร้างสรรค์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนที่ใช้อาคารศูนย์เด็กในการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนผ่านงานสร้างสรรค์ ภาพเพ้นท์อาคาร รวมถึงชุมชนที่ได้รับรูู้เรื่องราวชุมชนผ่านภาพ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สร้างสือนวัตกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุที่เห็นคุณค่า เห็นศักยภาพของตนเองที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่เยาวชน สู่สังคม ส่งผลต่อความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ PubMed
งานวิจัย Assessing the impacts of cryopreservation on the mitochondria of a thermotolerant Symbiodinium lineage: Implications for reef coral conservation_2
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scientific Reports
งานวิจัย Assessing the impacts of cryopreservation on the mitochondria of a thermotolerant Symbiodinium lineage: Implications for reef coral conservation
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Utilization of banana peel as a novel substrate for biosurfactant production by Halobacteriaceae archaeon AS65
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ PubMed
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Production of biosurfactant from a new and promising strain of Leucobacter komagatae 183
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย A new bisanthraquinone and cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย แอนทราควิโนนจากยอป่า
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย แซนโทนที่มีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์จากติ้วเกลี้ยง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ผลจากการศึกษางานวิจัย สามารถใช้เป็แนวทางการในการประกอบการออกระเบียบการบริหารงานด้านมัคคุเทศก์ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
งานวิจัย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของมัคคุเทศก์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. สัญญา ฉิมพิมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย สมรรถนะพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้าน ในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย สมรรถนะพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้าน ในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการโรงแรม ได้ทราบถึงสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้าน และนาไปปรับปรุงรายละเอียดงานแม่บ้าน เพื่อให้พนักงานในระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้าน ได้มีความรู้และทักษะได้ตรงกับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP) สาขาที่พัก แผนกแม่บ้าน
งานวิจัย สมรรถนะพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้าน ในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Aim Mathematics
งานวิจัย Stochastic modeling on M/M/1/N inventory system with queue-dependent service rate and retrial facility
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Fractal and fractional
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Mathematics, MDPI
งานวิจัย Synchronization in Finite-Time Analysis of Clifford-Valued Neural Networks with Finite-Time Distributed Delays
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Springer Link
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ International Journal of Computer Mathematics: Computer System Theory
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Mathematics, MDPI
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ IEEE Access
งานวิจัย Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ advances in difference equations, springer open
งานวิจัย A study on fractional differential equations using the fractional Fourier transform.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Aim Mathematics
งานวิจัย Stochastic modeling on M/M/1/N inventory system with queue-dependent service rate and retrial facility
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ advances in difference equations, springer open
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ IEEE Access
งานวิจัย Synchronization of Fractional Order Fuzzy BAM Neural Networks With Time Varying Delays and Reaction Diffusion Terms
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Journal of Function Space
งานวิจัย A New Approach to Hyers-Ulam Stability of -Variable Quadratic Functional Equations
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ IEEE Access
งานวิจัย Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ advances in difference equations, springer open
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Aim Mathematics
งานวิจัย Stochastic modeling on M/M/1/N inventory system with queue-dependent service rate and retrial facility
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ advances in difference equations, springer open
งานวิจัย A study on fractional differential equations using the fractional Fourier transform.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Mathematics
งานวิจัย Synchronization in Finite-Time Analysis of Clifford-Valued Neural Networks with Finite-Time Distributed Delays
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ advances in difference equations, springer open
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Chaos, Solitons & Fractals, Volume 150, September 2021, 111212
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ advances in difference equations, springer open
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749122012921?via%3Dihub
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom_3
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน