หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ในเรื่องการผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
งานวิจัย การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสังกะสีในดินเพาะปลูกสับปะรดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. อานีซะห์ ดือรานิง
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย
งานวิจัย รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. สาวิตร พงศ์วัชร์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลงานวิจัยไปสอดแทรกในการสอนวิชาชีวเคมี ในหัวข้อเอนไซม์ และกรดนิวคลีอิค
งานวิจัย การคัดแยกยีนเบต้า-กลูโคซิเดสจากน้ำพุร้อนเค็มโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วงรองแง็งคณะสวนกวีจังหวัดกระบี่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำโน้ตการเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบวงอังซังเบลอไปใช้ในการแสดง
งานวิจัย การประยุกต์สร้างบทเพลงรองแง็งกับการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงอังซังเบลอ
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ. อัครวัฒน์ สิงห์ชู
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ รีเจ้นท์ 2002
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ สร้างบรรยากาศในการทำงาน และสนับสนุนส่งเสริมด้านขวัญและกำลังใจ ให้เพิ่มขึ้น
งานวิจัย คุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานภาคบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการเรียนการสอน
งานวิจัย การแยกองค์ประกอบทางเคมี และศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากและดอกพนมสวรรค์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ดร. อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้แนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีอยู่จำนวนมากภายในเขตจังหวัดอันดามันและบริเวณอื่นๆ ของประเทศนำไปปรับปรุงวิธีการเลี้ยง โดยเฉพาะการจัดการของเสียอินทรีย์ภายในบ่อเลี้ยงที่สะสมในดินตะกอนพื้นบ่อตามระดับชั้นความลึก เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดโรคตายด่วนหรือโรค EMS ในกุ้งทะเล ที่เป็นปัญหากับการเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยและของโลกมาค่อนข้างยาวนาน
งานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS) ในเขตจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่” (โครงการต่อเนื่อง ปี 2)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ วางแผนในการเข้าไปแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา แนะแนะนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา
งานวิจัย การศึกษาความต้องการแรงงานและผลกระทบจากการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. นงเยาว์ ประสมทอง
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลบางเตย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง
งานวิจัย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. นิติญา สังขนันท์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ชุมชนบ้านไม้ขาว
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย สาธารณะ ชุมชนและพื้นที่ พาณิชย์ และวิชาการ
งานวิจัย แนวทางพัฒนาความรู้บัญชีครัวเรือนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท ออกสื่อ จำกัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการศึกษาไปช่วยตัดสินใจวางแผนธุรกิจสื่อมวลชนในยุคหลอมรวมสื่อ
งานวิจัย การปรับตัวของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตในยุคหลอมรวมสื่อ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำผลการวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ให้ประชาขนได้รับทราบอย่างแพร่หลายและขยายผลในวงกว้างต่อไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวยุโรป
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ที่สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดอาชีพ การพัฒนากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปได้ 2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ที่สามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการวางแผน หรือกำหนดไว้ในแผนพัฒนาชุมชนต่อไปได้ 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ชุมชนหรือผู้นำชุมชนสามารถนำรูปแบบ การวิจัยมาใช้ในการกำหนดกิจกิจกรรมการพัฒนาอาชีพต่อไป หรือกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีภาพ สร้างความสุข สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ในการประกอบอาชีพในครอบครัว ต่อไปได้ หรือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนแหล่งใหม่ ๆ ที่เป็นตัวเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมสร้างความสามัคคีทั้งระดับครอบครัว หรือองค์กรได้ 5. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมพฤติกรรมในการบริหารจัดการอาชีพ ของคนในระดับครอบครัว ระดับจังหวัด ระดับประเทศชาติ และระดับอาเซียนต่อไป ด้านสังคม สร่างความเข้มแข็งให้ครอบครัวซึ่งเป็นองค์กรแห่งความสุขต่อไป ด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศทางสังคมใน ครอบครัว โรงเรียน องค์กร ศาสนา ชุมชนและสังคมน่าอยู่
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดกระบี่ ที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ นำผลการวิจัยที่ได้ไปออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความรู้เดิมของนักศึกษา เนื่องจาก นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องมีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีด้วย ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการผลิตครู
งานวิจัย ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเคมีของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาเคมี
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภรทิพย์ สุขเพิ่ม
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษาบนฐานทฤษฎีพุทธิพิสัยของบลูมฉบับปรับปรุงไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
งานวิจัย ผลของการเรียนการสอนสังคมศึกษาบนฐานทฤษฎีพุทธิพิสัยของบลูมฉบับปรับปรุงที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. วรุตม์ อินทฤทธิ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำความรู้เรื่องคุณสมบัติของสารสกัดมาต่อยอดกับสมุนไพรของชุมชน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่-เจลอาบน้ำกระเจี๊ยบเขียว
งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลทับปุด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ คุณครูได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนพิงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
งานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะความตระหนักการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภารวี จงไกรจักร
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลป่าคลอก
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สร้างงานชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานวิจัย การจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนตำบลป่าคลอก
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มสหพัฒนาอาชีพเกษตรกรประมงบ้านโคกไคร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชุมชนบ้านโคกไคร เรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ และการเฝ้าระวังในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากพบ Protoperidinium quinquecorne ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ อาจเนื่องมาจากมีการชะล้างสารอาหารจากบริเวณชายฝั่งและบ้านเรีอนลงมายังแหล่งน้ำ
งานวิจัย คุณภาพน้ำกับความหลากหลายของแพลงก์ตอพืชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของชุมชนบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศเมืองป่าตอง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองป่าตอง มีความรุ้เกี่ยวกับระดับความรุนแรงของอุทกภัยและดินถล่ม ทราบถึงพื้นที่ที่จะเกิดอุกภัยและดินถล่ม และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับพื้นฐาน ผลงานวิจยสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองป่าตอง ในด้านแนวทางการจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุทกภัยและดินถล่ม และนำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และขยายต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลจากงานวิัยทำให้ได้ข้อมูลด้านวิชาการการเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่มพืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กระทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถนำองค์ความรุ้ไปใช้ในการเรียนการสอน และการต่อยอดงานวิจัย
งานวิจัย การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น การประหยัดพลังงาน และประหยัดเวลาในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
งานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพทางการยศาสตร์ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด: กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. จารุวรรณ พรหมเงิน
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ ฯ ภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการเรียนการสอน
งานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน 2 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย รศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลดีบุก ,โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ กำหนดนโยบาย วางแนวทาง สร้างกลยุทธ์ และวางแผนขอบข่ายงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความทันสมัยมากขึ้น
งานวิจัย การประเมินความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในธุรกิจโรงแรม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. เดชา สีดูกา
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนงานในการพัฒนานักศึกษาทางด้านICT
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น ดังนั้น กรดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การเตรียมผุ้สูงอายุ ก่อให้เกิดผลดีทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาท มีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข เป็นต้น
งานวิจัย ยุทธศาสตร์การเตรียมผู้สูงอายุให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. เอกพล วงศ์เสรี
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท มาโนจน์ จำกัด (โรงแรมภูคีตาภูเก็ต)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำแนงทางจากงานวิจัยมาวางแผน สร้างกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มคุณ๕ค่างาน
งานวิจัย เจนเนอเรชั่นวายกับทัศนคติและความคาดหวังด้านสวัสดิการต่อการทำงานธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในพัฒนาให้บุคคลเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
งานวิจัย พฤติกรรมตามแผนที่ส่งผลต่อความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปเขียนเป็น ตำราเคมีอนินทรีย์ 1 ในเรื่องของสารประกอบโลหะอินทรีย์ ประกอบผลงานในการขอตำแหน่งวิชาการ และนำไปใช้ในด้านการเรียนการสอน ซึ่งจัดทำตำราเคมีอนินทรีย์ 1 แจกจ่ายให้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นต้น
งานวิจัย การพัฒนาลิแกนด์อิมิดาโซลชนิดใหม่สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาคู่ควบแบบ Ullmann
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ดร. ทรงยศ เปรมจิตร์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ รพ.สต. และคณะพยาบาลศาสตร์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบการดำเนินงาน
งานวิจัย การประเมินผลการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ศึกษาค้นคว้า และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำวิจัยต่อไป
งานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สมชาย ไชยโคต
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ึต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยยังสามารถใช้ในการทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทราบอย่างแพร่หลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต The Naka Island Resort & Spa Phuket และภูเก็ต เคียงเซอร์วิส แอนด์ ทัวร์ (P.K.S Tours)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. นำองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว แบบเนิบช้าให้ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย 2. หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าได้นำแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าไปประยุกต์ใช้การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียให้อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนานยิ่งขึ้น
งานวิจัย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซีย
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทรพัฒนา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น/การเข้าร่วมโครงการข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในการทำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ช่วยก่อนให้เกิดประโยชน์ ด้านความรู้และได้เข้าร่วม ผลิตภัณฑ์ 6 ตำบลเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น
งานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ กำหนดแนวทางการสร้างความภักดี
งานวิจัย อิทธิพลของความพึงพอใจและความไว้วางใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าและความภักดีลูกค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนในโรงแรมบูติก
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วัดบ้านเกาะสิเหร่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้วางแผนการบริหารพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
งานวิจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวไทยในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปเป็นแนวทางการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพ 2. ผลจากการวิจัยสามารถนำไปประกอบเป็นข้อมูลในประกาศ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต 3. ผลการวิจัยทำให้ได้ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ความลาดชัน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ความลาดชันในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
งานวิจัย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ความลาดชันในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงแรม The GIG Hotel
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ศึกษาข้อมูลทั่วไป และนำยุทธศาสตร์ที่ได้จากงานวิจัยไปปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภคในบริบทของการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก,การรวมกลุ่ม Cluster กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ประเภทที่พักแรมและเน้นสู่ตลาดสากล
งานวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อนุศรา สาวังชัย
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอน
งานวิจัย ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเกมพลศึกษาที่มีต่อการเห็นคุณค่าตนเองทางกายของนักเรียนประถมศึกษา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่าวนาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่ และพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านช่องพลี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในการพัฒนาและประกบอการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมให้กับผู้ร่วมงาน เด็ก เยาวชน และผู้มาติดต่อรับบริการ
งานวิจัย การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษาบทม.593 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้พัฒนาความรู้ของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์
งานวิจัย การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสอนของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทุร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำขั้นตอน/เทคนิคการเยี่ยมบ้าน มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน และ การลงเยี่ยมบ้านก่อให้เกิดประโยชน์ในการสำรวจภาวะจิตใจของญาติผู้ป่วยและผู้ป่วย ได้ทราบสภาพปัญหาทางจิตใจหรือความเครียดและส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจให้ดีขึ้น
งานวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้คำแนะนำญาติผู้ดูแลในด้านอารมณ์จิตใจของผู้สูงอายุที่บ้านในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร อำดภอถลาง จังหวัดภูฌก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์