หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย Acylphloroglucinols จากแปรงล้างขวด
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI web of knowledge
งานวิจัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI web of knowledge
งานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบจาก Streptomyces spp. ที่คัดเลือกได้ต่อการควบคุมเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI web of knowledge
งานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบจาก Streptomyces spp. ที่คัดเลือกได้ต่อการควบคุมเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (** หมายเหตุ : เรียนสถาบันวิจัยฯ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จากนั้นท่านได้เกษียนหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเภสัชกรชำนาญการ (ภญ. สุดธิดา พงศ์ภัทรภัค) เป็นผู้นำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน ดังไฟล์เอกสารแนบซึ่งมีหลักฐานการเกษียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. นำผลการวิจัยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ประจำเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะ ดำเนินการใช้ประโยชน์โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 2. นำผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในทีม R2R ของสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสม 3. นำผลงานวิจัย ไปใช้ในการวางแผนเพื่อบริการวิชาการ จัดอบรม ให้สุขศึกษากับกลุ่มนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่การมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ** หมายเหตุ : เรียนสถาบันวิจัยฯ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จากนั้นท่านได้เกษียนหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเภสัชกรชำนาญการ (ภญ. สุดธิดา พงศ์ภัทรภัค) เป็นผู้นำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน ดังไฟล์เอกสารแนบซึ่งมีหลักฐานการเกษียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น) นำวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการคั้นน้ำสับปะรดพร้อมดื่มของทางกลุ่ม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ และเป็นทางเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีภาพ สร้างความสุข ลดของเสียจากกระบวนการคั้นน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม นำมาประกอบอาหารทานที่บ้านได้  การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้นาน ขายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม
งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อนุ่มจากสับปะรดภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พิริญญา กฤศวงศ์งาม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาได้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม โดยพนักงานจะเกิดการแข่งขันในด้านของตำแหน่งงานในองค์กร
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ นำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรองรับการให้บริการด้านการเดินทางและการเดินทาง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สมาคมมัคคุเทศก์อันดามันใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ในพื้นที่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย และการทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมมัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดนี้ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล บริษัทบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด ภูเก็ตเคียงเซอร์วิสแอนด์ทัวร์ และกลุ่มแพะบังโหด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านนโยบาย - องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. นำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนนโยบาย หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน - บริษัทบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ทำให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และบริหารการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 2. วางแผนนโยบาย และกำหนดแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชน 3. นำความรู้บัญชีไปใช้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 4. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งผลต่อการอนุรักษ์วิถีชีวิตผู้คน และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - ภูเก็ตเคียงเซอร์วิสแอนด์ทัวร์ นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนวางแผนงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ทำให้ชุมชนเกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน 2. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดการท่องเที่ยววิถีอิสลาม อาหารฮาลาล และความภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชน 3. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 4. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และงบประมาณในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ทำให้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางเทาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว - กลุ่มแพะบังโหด นำไปใช้ในการกำหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทำให้กลุ่มแพะบังโหดมีการกำหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งชุมชนสามารถบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ นอกจากนี้เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. นำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนนโยบาย หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้านสาธารณะ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านบางเทาได้ใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน (รายวิชาสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ หลักการตลาด และบัญชีสำหรับธุรกิจ) การวิจัย และศิลปวัฒนธรรมชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ บัญชีชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาทุนมนุษย์ บัญชีชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน 2. ชุนชนบ้านบางเทา อบต.เชิงทะเล และโรงแรมในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล (เช่น โรงแรมบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด) นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในจัดการทำและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ พัฒนา เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นๆ - บริษัทบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. ได้รับประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน (รายวิชาสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ หลักการตลาด และบัญชีสำหรับธุรกิจ) การวิจัย และศิลปวัฒนธรรมชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ บัญชีชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 2. นำผลงานวิจัยทั้ง 4 โครงการวิจัย มาปรับใช้ในภาคธุรกิจและนำไปถ่ายทอดในธุรกิจที่พักในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างโรงแรมกับชุมชนอื่นๆ - ภูเก็ตเคียงเซอร์วิสแอนด์ทัวร์ 1. ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ บัญชีชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต - กลุ่มแพะบังโหด นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านบางเทาได้ใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน (รายวิชาสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ หลักการตลาด และบัญชีสำหรับธุรกิจ) การวิจัย และศิลปวัฒนธรรมชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ บัญชีชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาทุนมนุษย์ บัญชีชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. ชุนชนบ้านบางเทา อบต.เชิงทะเล และโรงแรมในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล (เช่น โรงแรมบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด) นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในจัดการทำและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นๆ ด้านชุมชนและพื้นที่ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. นำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนนโยบาย และกำหนดแนวทางในด้านการวางแผนนโยบาย หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3. นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน - บริษัทบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำองค์ความรู้ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมาใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย หรือกำหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้ชุมชนบ้านบางเทาเกิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรในชุนชนให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาวางแผนนโยบายและกำหนดแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้ชุมชนบ้านบางเทามีแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชน และเยาวชนให้มีความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำองค์ความรู้สภาพ และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ประโยชน์ โดยการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทาง ยูทูบ (Youtube) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทำให้ชุมชนบ้านบางเทาเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน - ภูเก็ตเคียงเซอร์วิสแอนด์ทัวร์ 1. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาบัญชีชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน รวมทั้งตอบสนองต่อความคิดเห็นนักท่องเที่ยว - กลุ่มแพะบังโหด นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำองค์ความรู้ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ในการวางแผนนโยบาย หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำองค์ความรู้สภาพ และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้านพาณิชย์ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสื่อสารการตลาด จัดทำสื่อต่างๆ ผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน นอกจากนี้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้ 1. ชุมชนบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. ชุมชนจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม - บริษัทบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำผลการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดด้านห้องพักของโรงแรม เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ส่งผลให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ และเป็นการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 2. นำความรู้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้ชุมชนและโรงแรมเกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้อย่างเป็นธรรมในชุมชน 3. นำผลการวิจัยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นโรงแรมและโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางเทาไปด้วยกัน ผ่านช่องทาง ยูทูบ (Youtube) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมากยิ่งขึ้น 4. นำผลงานวิจัยไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น จิตใจในการให้บริการ อาหารฮาลาล ภาษาต่างประเทศที่สอง - ภูเก็ตเคียงเซอร์วิสแอนด์ทัวร์ นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. นำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. นำผลการวิจัยมาใช้ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมระหว่างธุรกิจกับชุมชน 3. นำผลการวิจัยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูบ (Youtube) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักการท่องเที่ยวโดยชุมชนแพร่หลายมากขึ้น 4. นำผลการวิจัยมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น เช่น การพัฒนาทักษะการบริการ การต้อนรับ ภาษาต่างประเทศที่สอง จิตใจในการให้บริการ การนำเที่ยว เป็นต้น - กลุ่มแพะบังโหด นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแพะ นอกจากนี้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้ 1. ชุมชนบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. ชุมชนจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม ด้านวิชาการ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ ได้สิ่งดีๆ กลับมาพัฒนาชุมชน และแผนที่วางตามเป้าหมายนั้นบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. นำองค์ความรู้ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมาใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ในการวางแผนนโยบาย หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำองค์ความรู้สภาพ และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน - บริษัทบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท จำกัด นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 1. นำองค์ความรู้ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมาใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย หรือกำหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้ชุมชนบ้านบางเทาเกิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรในชุนชนให้เกิดประโยชน์ 2. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาวางแผนนโยบายและกำหนดแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้ชุมชนบ้านบางเทามีแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชน และเยาวชนให้มีความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 3. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำองค์ความรู้สภาพ และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ประโยชน์ โดยการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทาง ยูทูบ (Youtube) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทำให้ชุมชนบ้านบางเทาเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ภูเก็ตเคียงเซอร์วิสแอนด์ทัวร์ นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 1. นำองค์ความรู้ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมาใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2.1 นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ประโยชน์ โดยประชาชนในชุมชนบ้านบางเทาได้สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2.2 นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล รองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา 3. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา มาใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำองค์ความรู้สภาพ และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว ผ่านยูทูบ (Youtube) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทำให้ชุมชนบ้านบางเทาเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - กลุ่มแพะบังโหด นำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี และการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. นำองค์ความรู้ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ในการวางแผนนโยบาย หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3. นำองค์ความรู้สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้บัญชีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน เกิดการกระจายรายได้ และแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นธรรม 4. นำองค์ความรู้สภาพ และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และวิชาการเมืองและกฎหมายโลก โดยจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based Instruction)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. สมพร รุจิกิตติอังศุธร
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การทดสอบวัดความรู้ด้านการบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท รอยัลภูเก็ตมารีน่า จำกัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การกำหนดนโยบายการจ้างแรงงานภายในองค์การ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ รัฐ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แต่ต่อยอดงานวิจัย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต(ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ผู้ใช้โดยกลุ่มผู้ใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) มีการนำผลการวิจัยครั้งนี้ซี่งถือเป็นการสร้างพฤติกรรมทางอ้อมให้แก่กลุ่มคนที่ใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) ที่มีความหลากหลายทั้งช่วงวัยและอาชีพให้สามารถคัดแยกขยะได้ถูกวิธีและสามารถส่งผลให้เกิดการต่อยอดพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยลงไปยังชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยได้
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัยจัดการกุศล งานวิ่ง Back To School Run for Junior ได้ดีขึ้นจากปีก่อนๆ เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ QR Code เข้าไปในช่องทางการชำระเงิน ซึ่งจากเดิมจะมีอยู่เพียงแค่ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต/เดบิตและเงินสด ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครง่ายขึ้น และมีผู้สมัครผ่านช่องทางนี้เป็นจำนวนมาก และในวันรับเสื้อ ผู้สมัครสามารถนำ QR Code ที่ได้มาใช้มารับเสื้อและ Bib แทน บัตรประชาชนได้อีกด้วย นอกจากนี้ การชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ QR Code มีความสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและของทางจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการลดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการรวมตัวของคนจำนวนมากอันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ได้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. กิตติพงษ์ ครุธทรง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ ใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางฟิสิกส์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ธวัชชัย จันทร์ทอง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมมัคคุเทศก์ อันดามัน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆในจังหวัดภูเก็ตได้พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มนักท่องเที่ยว
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. สัญญา ฉิมพิมล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1.ใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตพืชและการจัดทำงบประมาณโครงการ 2.ใช้เป็นเอกสารวิชาการในการส่งเสริมเกษตรกร และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโรคพืช 3.ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต เพิ่มคุณภาพ และการลดต้นทุนการผลิต 4.ใช้สำหรับการอ้างอิงสำหรับงานวิจัย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ชาลินี ถังมณี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแนวในการออกระเบียนหรือการบริหารงานภายใน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. บุญยกร พนมอุปการ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตร อุดมศักดิ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลในการวิจัยและใช้ประกอบการเรียนการสอน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. จันทนา แสงแก้ว
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ในด้านการแปรรูปแป้งวาฟเฟิลและแพนเค้กสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และน้ำตาลโตนดผง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. เบญจพร พงษ์นริศร
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. จิตติพงศ์ สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดโครงการเทศกาลอาหารพื้นเมือง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. ชลิดา แย้มศรีสุข
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมสปาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การวางแผนเชิงนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจสปาและด้านการตลาด
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พุทธพร บุญณะ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่: การเขียนแผนธุรกิจของวิทยาลัยชุมชนพังงาในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและต่อยอดในการชูแผนการตลาดของอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายขาย โรงแรมไดมินคลิฟ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สร้างโปรโมชั่นย่อยตามกลุ่มลูกค้า
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรรัตน์ จงไกรจักร
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำไปขับเคลื่อนนโยบายด้านการลดโลกร้อน โดยเฉพาะช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
งานวิจัย การประเมินก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. นิติญา สังขนันท์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. นพวรรณ กาโร
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท ภูเก็ต แอบโซลูท มารีน จำกัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ บริษทในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น และสามารถประยุกต์นำเอาอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มาใช้เพื่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการลูกค้าได้
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะสิเหร่เสน่หา, กลุ่มเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาหัตถกรรมบ้านวังหิน, วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานแม่บ้านเขาแก้ว, วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะบ้านคลองบ่อแสน, กลุ่มถักหมวกไหมพรม, บ้านหนองยวน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ - สร้างอาชีพให้กับสมาชิก - สร้างสรรค์ผลลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน (รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ)
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อทำวิจัยในโอกาสต่อไป และหน่วยงานด้านสาธารณสุขดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยการรณรงค์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและประชาชนทั่วไปที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ผู้เรียนและผู้สอนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เกิดความตระหนักในการเลือกชนิดคำศัพท์ใช้ในการเรียนการสอน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้ต่อยอดเพิ่มสมรรถนะในการทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับคณะครูในสังกัด
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ไพวรัญ พนมอุปการ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนสหฟาร์มเห็ดนางฟ้าบ้านนาแฝก
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลงานงานวิจัยฉบับนี้ไปใช้เป็นสูตรมาตรฐานในการทำแหนมเห็ดของทางกลุ่ม เพื่อจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้แก่ทางกลุ่ม
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. สิริโสภา จุนเด็น
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยสอดคล้องกับการทำงานของ องค์กร จึงสามารถประยุกต์ในการพัฒนาขุมขน สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่บนเว็ปไซต์และเฟสบุ๊กเทศบาลตำบลศรีสุนทร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟมาเป็นองค์ความรู้หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากอล์ฟ ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาริชาต ประกอบมาศ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลงานวิจัยมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชาชีวเคมี และวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนระนอง เช่น รายวิชาจังหวัดศึกษา รายวิชาสังคมไทย รายวิชาวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดผลการศึกษา ด้านภัยคุกคาม Phishing ต่อความมั่นคงของสารสนเทศของบุคลากร และสร้างความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความตระหนักของภัยคุกคาม Phishing ที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนำเข้าสู่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มลายคราม
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ช่วยลดโลกร้อน นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ให้กับชุมชน ในชื่อ หอมไอดิน กลิ่นกาแฟ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย นาง ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานได้นำข้อมูลจากงานวิจัยไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงเกณฑ์ในการตัดสินเลือกปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด และผลของการจัดอันดับพืชร่วมยางที่เหมาะสมในพื้นที่คลองเคียน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. จิตสุภา เมืองแมน
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ The Thavorn Beach Village Resort และโรงแรมตรีสรา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ระยะเริ่มต้นภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s และแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มการจัดงานแต่งงานแบบริมทะเลของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มการจัดงานแต่งงานแบบริมทะเล ได้นำแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มการจัดงานแต่งงานแบบริมทะเลไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มการจัดงานแต่งงานแบบริมทะเลของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตต่อไป
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ อบต.กมลา ชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา และบริษัทไมซูรี ทัวร์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. นำองค์ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตในมุมมองประชาชนและนักท่องเที่ยว ไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนกมลา ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว.... 2. ชุมชนกมลา ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้นำแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนกมลา ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และสร้างการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลป่าตอง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลมอบให้ผู้ดูแลตลาดในเขตความรับผิดชอบทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังพืชผักที่จำหน่ายและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อผักสดบริโภค
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่งทะเล สถานการณ็และรับความความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งสามารถติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและเป็นการป้องกันความรุนแรงในอนาคตต่อไป ผลจากการวิจัยสามารถนำไปประกอบในแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคูในด้านแนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การนำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และขยายผลต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลจากการวิจัย ทำให้ได้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และแนวทางในการป้องกันและบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการต่อยอดผลงานวิจัย
งานวิจัย การประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. วนิดา หาญเจริญ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2018
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำกระบวนการ รูปแบบ และเครื่องมือในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโฯโลยี ครูคอมพิวเตอร์ ครูคณิตศาสตร์โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามหนุนนำอย่างต่อเนื่องสู่ห้องเรียน
งานวิจัย การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยระบบหนุนนำต่อเนื่อง
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2019
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์