หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทุร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำขั้นตอน/เทคนิคการเยี่ยมบ้าน มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน และ การลงเยี่ยมบ้านก่อให้เกิดประโยชน์ในการสำรวจภาวะจิตใจของญาติผู้ป่วยและผู้ป่วย ได้ทราบสภาพปัญหาทางจิตใจหรือความเครียดและส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจให้ดีขึ้น
งานวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้คำแนะนำญาติผู้ดูแลในด้านอารมณ์จิตใจของผู้สูงอายุที่บ้านในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร อำดภอถลาง จังหวัดภูฌก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2018
ปีงบประมาณ 2018
ปีการศึกษา 2017
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์