หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบในการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของเทศบาลตำบล บ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 2. เป็นแนวทางในการจัดอบรมครู และการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อสร้างเยาวชน นักเรียนและนักศึกษาให้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ไม่คุกคามผู้อื่น 3. เป็นข้อมูลที่สอดคล้องและมีประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมของนายกเทศมนตรี
งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีต่อระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. วรุตม์ อินทฤทธิ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI web of knowledge หรือ scopus
งานวิจัย Production of biosurfactant from a new and promising strain of Leucobacter komagatae 183
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI web of knowledge หรือ scopus
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI web of knowledge หรือ scopus
งานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบจาก Streptomyces spp. ที่คัดเลือกได้ต่อการควบคุมเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอันดามัน 5. ใช้สำหรับอ้างอิงในงานวิจัย และงานวิชาการ
งานวิจัย การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอันดามัน 3. ใช้สำหรับอ้างอิงในงานวิจัย และงานวิชาการ
งานวิจัย การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอันดามัน 5. ใช้สำหรับอ้างอิงในงานวิจัย และงานวิชาการ
งานวิจัย การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มาใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เฝ้าระวังด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และการนำข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Air4Thai ในการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
งานวิจัย การประมาณค่าเชิงพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์การแพร่กระจายฝุ่นละอองในเขตเทศบาลเมืองนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Google Scholar
งานวิจัย ความตระหนักถึงภัยคุกคำม Phishing ต่อความมั่นคงของสารสนเทศของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยรำชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
งานวิจัย การตรวจสอบประสบการณ์การเดินทางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
งานวิจัย การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณเขามุกโครง ชุมชนบ้านโคกไคร อ.ทับปุด จ.พังงา
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. เบญจพร แก้วอุไทย
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ - การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ สามารถนำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตสร้างกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการลดภาวะมลพิษฝุ่นละอองในอากาศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักด้านฝุ่นละอองในบรรยากาศ การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้นถยนต์ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ ได้ - การใช้ประโยชน์นโยบายเชิงนโยบาย สามารถใช้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นข้อมูลสนับสนุนในการขับเคลื่อนการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับหน่วยงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย ได้ฐานข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองในเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเป็ฯประโยชน์แก่หน่วยงานในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต - การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถนำข้อมูลการประมาณค่าเชิงพื้นที่ของฝุ่นละอองตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศได้ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และนำข้อมูลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองไปใช้ในการเป็นหลักฐานในการเฝ้าระวัง ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ และประเมินคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้
งานวิจัย การประมาณค่าเชิงพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์การแพร่กระจายฝุ่นละอองในเขตเทศบาลเมืองนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนัก​งาน​เขต​พื้นที่​การ​ศึกษา​ประถม​ศึกษา​ภูเก็ต​
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนช่วยเหลือ ประสานงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
งานวิจัย ความท้าทายต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschooling) ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. สมเกียรติ สัจจารักษ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการบริการวิชาการ หรือจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร
งานวิจัย สมบัติทางกายภาพ เคมี และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของเนื้อจำปาดะสุกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจำปาดะลดน้ำตาลเพื่อสุขภาพ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. ธัชชพร ไชยเจริญ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพ สามารถผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน รวมทั้งช่วยให้มีการแปรรูปผลผลิตที่ล้นตลาดเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
งานวิจัย สมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของเส้นใยอาหารในวุ้นสวรรค์ผงจากสับปะรดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นแหล่งเส้นใยในผลิตภัณฑ์อาหาร
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. ธัชชพร ไชยเจริญ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนช่วยเหลือ ประสานงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. สมเกียรติ สัจจารักษ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ตและตลาดถนนคนเดินหลาดใหญ่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. เป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ภายในองค์กรหรือให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 2. สร้างความตระหนักและให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการคัดเเยกขยะให้กับประชาชน
งานวิจัย การจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาตลาดถนนคนเดินหลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สินีนาฏ พวงมณี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นสื่อการเรียนการสอน
งานวิจัย การประพันธ์เพลงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ. อัครวัฒน์ สิงห์ชู
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ จากผลการวิจัย ให้สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตนำไปปรับใช้ ทำให้ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งานวิจัย แนวทางการดำเนินงานของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พุทธพร บุญณะ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้สอดคล้องกับภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสามารถกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์
งานวิจัย แนวทางการดำเนินงานของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พุทธพร บุญณะ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้สอดคล้องกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสามารถกำหนดนโยบายทีสอดคล้องกับสถานการณ์
งานวิจัย แนวทางการดำเนินงานของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. พุทธพร บุญณะ
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
งานวิจัย Elephant Stories: A Case Study of the Narratives Told Regarding Elephants at Tourists Venues in Phuket, Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย Prof.Dr. Jeffrey Dale Hobbs
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของงานวิจัยทำให้ทราบข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด และคำอธิบายสำหรับสาเหตุของข้อผิดพลาดเหล่านี้ในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปใช้ในกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัย Errors in Translation from Thai to English Made by English Major Students
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ. เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประสบการณ์ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน
งานวิจัย ศึกษารวบรวมการศึกษาการแสดงสิละกาหยง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่)
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ชนาพร แสงงาม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ อาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำวิธีการแบบเปิดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการทำกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เน้นแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
งานวิจัย การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำรูปแบบวิธีการทำงานตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดจากงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาบทบาทการสอนของครูในโรงเรียนโครงการของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
งานวิจัย การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย ทดสอบระบบ
คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย น.ส. กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งานวิจัย ทดสอบระบบ
คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย น.ส. กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านพารา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1) นำรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการศึกษาชั้นเรียนไปเป็นวงจรในการพัฒนาบทบาทการสอนของครูเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ส่งเสริมความคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ 2) นำรูปแบบการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
งานวิจัย การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านพารา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 นำวิธีการแบบเปิดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียนและมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
งานวิจัย การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทางสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัยได้เพิ่มการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการกุศล งานวิ่ง Back To School ครั้งที่ 3/ Run for Junior เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมและทำให้มีผู้สมัครทางช่องทางนี้เป็นจำนวนมาก
งานวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการชำระเงินผ่านออนไลน์ระบบ QR Code ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน นโยบาย รวมทั้งวางแผนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเทา ทำให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และบริหารการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบจาก Streptomyces spp. ที่คัดเลือกได้ต่อการควบคุมเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Bioresources and Bioprocessing. (ISI)
งานวิจัย การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับขนมพื้นเมือง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ฐานข้อมูล Scopus
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
งานวิจัย การพัฒนาบทบาทการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420310878
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ฐานข้อมูล web of science
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น การอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม เกิดการฟื้นฟูธรรมชาติ ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น เป็นเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คนภายนอกได้รู้จักมากขึ้น
งานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การประกอบการแบบมืออาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำทรัพยากรในชุมชนมาให้ต่อยอดงาน ทำให้เกิดการเป็นการสร้างขีดความสารถด้านการพัฒนาข้าวไร่ดอกข่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลบางทอง ให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยยังคงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป นักท่องเที่ยว
งานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การประกอบการแบบมืออาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI web of knowleage
งานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบจาก Streptomyces spp. ที่คัดเลือกได้ต่อการควบคุมเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย ฟลาโวนอยด์และแซนโทนจากเปลือกลำต้นขนุนป่าและความเป็นพิษต่อเซล์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย A new bisanthraquinone and cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย แอนทราควิโนนจากยอป่า
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย ลิกแนนจากเปลือกลำต้นของกันเกรา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย โครโมนจากใบเสม็ดขาว
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย Neolignans จากแปลงล้างขวด
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย แซนโทนที่มีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์จากติ้วเกลี้ยง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร เอกสารหลักฐาน