หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://journalofinequalitiesandapplications.springeropen.com/articles/10.1186/s13660-021-02711-x
งานวิจัย A study on fractional differential equations using the fractional Fourier transform.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.ije.ir/article_136641.html
งานวิจัย Analytical approach of Fe3O4-ethylene glycol radiative magnetohydrodynamic nanofluid on entropy generation in a shrinking wall with porous medium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231221010869?via%3Dihub
งานวิจัย Synchronization of Fractional Order Fuzzy BAM Neural Networks With Time Varying Delays and Reaction Diffusion Terms
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03081079.2021.1985487?journalCode=ggen20
งานวิจัย Synchronization in Finite-Time Analysis of Clifford-Valued Neural Networks with Finite-Time Distributed Delays
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960077921007955?via%3Dihub
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://ieeexplore.ieee.org/document/9592777
งานวิจัย Mixed H-Infinity and Passive Synchronization of Markovian Jumping Neutral-Type Complex Dynamical Networks with Randomly Occurring Distributed Coupling Time-Varying Delays and Actuator Faults
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย A new bisanthraquinone and cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลวิชิต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารและได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ
งานวิจัย การใช้สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย โครโมนจากใบเสม็ดขาว
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Neolignans จากแปลงล้างขวด
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย Acylphloroglucinols จากแปรงล้างขวด
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระที่2 ดนตรี : กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 และ 5
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ประโมทย์ พ่อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Web of Science
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย A new species of Ovabunda (Octocorallia, Xeniidae) from the Andaman Sea, Thailand with notes on the biogeography of this genus
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค๋การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลเทพกระษัตรี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในทุกส่วน ทั้งด้านสาธารณะ นโยบาย พาณิชย์ ทางอ้อม และตามวัตถุประสงค์
งานวิจัย แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI and Pubmed
งานวิจัย Assessing the impacts of cryopreservation on the mitochondria of a thermotolerant Symbiodinium lineage: Implications for reef coral conservation
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and Pubmed
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium_2
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบราชธานี กรมควบคุมโรค
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ขอใช้เครื่องมือการวิจัย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI and Scopus
งานวิจัย Utilization of banana peel as a novel substrate for biosurfactant production by Halobacteriaceae archaeon AS65
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI and Scopus
งานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบจาก Streptomyces spp. ที่คัดเลือกได้ต่อการควบคุมเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI and Scopus
งานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบจาก Streptomyces spp. ที่คัดเลือกได้ต่อการควบคุมเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI and Scopus
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI and Pubmed
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Thai University Student Travel Behavior: An Extension of Theory of Planned Behavior
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการพัฒนาองค์กร เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆให้แก่บุคลากรขององค์การให้มีช่องทางเข้าถึงบทเรียน เรื่อง หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำมาปรับใช้กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การโดยผ่านบทเรียนออนไลน์
งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์: หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการบริการวิชาการ หรือจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร
งานวิจัย สมบัติทางกายภาพ เคมี และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของเนื้อจำปาดะสุกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจำปาดะลดน้ำตาลเพื่อสุขภาพ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ. ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจเห็ดแปลงใหญ่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ - สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของก้อนเชื้อเห็ดและเพิ่มการสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจฯ - แบบแปลนก่อสร้างสามารถนำมาใช้ในการสร้างสถานที่ผลิตก้อนเชื้อเห็ดของวิสาหกิจฯ ได้จริง - มีแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ แห่งใหม่ และวิสาหกิจเห็ดแปลงใหญ่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ แห่งใหม่
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ. จารุวรรณ พรหมเงิน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ ถ่ายทอดผลการวิจัยให้กับคณะครูและนักศึกษาให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสำรองห้องพักและการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมผ่านระบบการจองออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน อีกทั้งการกำหนดราคาห้องพักและบริการต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคและทำให้เกิดการใช้บริการโรงแรมผ่านระบบการจองออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นผู้ให้บริการสำรองที่พักผ่านเว็บไซต์ควรพิจารณากลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะกับสินค้า / บริการ และสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาจากคู่แข่งขันควบคู่ไปด้วย นำองค์ความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดในชั้นเรียน รวมไปถึงการตระหนักให้กับนักศึกษาได้เข้าใจถึงเกิดการใช้บริการโรงแรมผ่านระบบการจองออนไลน์นั้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยการปฏิบัติงานตามความสามารถอย่างแข็งขัน และเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไป
งานวิจัย การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมผ่านระบบการจองออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. มีองค์ความรู้ที่ชัดเจน นําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัยสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยศิลป์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี . 2. ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากคติความเชื่อเกี่ยวกับหงส์ฟ้า สัตว์มงคลที่ปรากฏในผลงานศิลปกรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต นับว่าเป็นแนวทางการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ในรูปแบบใหม่ โดยพัฒนาจากศิลปกรรมไปสู่นาฏกรรม . 3. ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะรายวิชาศิลปนิพนธ์ หรือรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เป็นต้น . 4. เป็นแนวทางให้กับนักวิจัย นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ และสามารถนำกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การกำหนดแนวคิด การลงพื้นที่เก็บข้อมูล การทดลองสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ ตลอดจนการเผยแพร่เพื่อการต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่
งานวิจัย การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากคติความเชื่อเกี่ยวกับหงส์ฟ้า สัตว์มงคลที่ปรากฏในผลงานศิลปกรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1093604 ผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื่้องต้น เนื้อหาเกี่ยวกับเกมและการชุมนุมรอบกองไฟ
งานวิจัย แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาริชาต ประกอบมาศ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยผู้บริการได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชุมชนเมืองสองย่า ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน สถานท่องเที่ยวชุมชนก่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น 2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เมื่อมีการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้น ทำให้ชุมชนมีการคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพของคนในชุมชน 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ คือการใช้ประโยชน์โดยเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เมืองสองย่า "วิถีชุมชนคนศรีสุนทรจากชุมชนสู่สถานศึกษา" ไปเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนศรีสุนทร
งานวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เมืองสองย่า “วิถีชุมชนคนศรีสุนทรจากชุมชนสู่สถานศึกษา”
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยผู้บริการได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชุมชนเมืองสองย่า ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน สถานท่องเที่ยวชุมชนก่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น 2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เมื่อมีการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้น ทำให้ชุมชนมีการคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพของคนในชุมชน 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ คือการใช้ประโยชน์โดยเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เมืองสองย่า "วิถีชุมชนคนศรีสุนทรจากชุมชนสู่สถานศึกษา" ไปเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนศรีสุนทร
งานวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เมืองสองย่า “วิถีชุมชนคนศรีสุนทรจากชุมชนสู่สถานศึกษา”
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. อัญชลี ธะสุข
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ แนวทางในการพัฒนาการสือสาร
งานวิจัย การจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในอันดามัน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ แนวทางในการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดกระบี่ ที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ อบจ ภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การวางแผนการศึกษา
งานวิจัย การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ อบจ ภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
งานวิจัย การจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในอันดามัน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ทต.วิชิต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ออกมาตรการส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ต.วิชิต
งานวิจัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สายสนิท พงศ์สุวรรณ
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ AQUACULT INT
งานวิจัย Pathological manifestations and immune responses of serotypes Ia and III Streptococcus agalactiae infections in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Microbial Pathogenesis
งานวิจัย Pathological manifestations and immune responses of serotypes Ia and III Streptococcus agalactiae infections in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Songklanakarin Journal of Science and Technology
งานวิจัย Pathological manifestations and immune responses of serotypes Ia and III Streptococcus agalactiae infections in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Journal of Aquatic Animal Health
งานวิจัย Pathological manifestations and immune responses of serotypes Ia and III Streptococcus agalactiae infections in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ วางแผนเพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจ
งานวิจัย การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ฐาน ISI
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand during the last two decades (ครั้งที่2)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ฐาน ISI
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ใช้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาในจังหวัดตรังนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา พัฒนา และสร้างเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในท้องถิ่นจังหวัดตรัง 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ไปเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอันดามัน
งานวิจัย การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ปสุตา แก้วมณี
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494621007377
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom_3
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน