หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Chaos, Solitons & Fractals, Volume 150, September 2021, 111212
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ advances in difference equations, springer open
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749122012921?via%3Dihub
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom_3
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622032863?via%3Dihub
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom_2
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://iwaponline.com/ws/article/22/6/5882/88773/Ecotoxicological-effects-of-total-flavonoids-in
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลพรุใน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข คือ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ทำให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนในชุมชน รวมทั้งสามารถเห็นแนวทางการนำเสนอทรัพยากรดังกล่าวให้น่าสนใจในรูปแบบสื่อที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุที่เห็นคุณค่า เห็นศักยภาพของตนเองที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่เยาวชน สู่สังคม ส่งผลต่อความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการนำผลการวิจัยเรื่องประเมินความเสี่ยงสุขภาพต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ในผู้ปฏิบัติงานห้องทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การวางมาตรการป้องกันด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
งานวิจัย การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพต่อการเกิดโรคลีเจียนแนร์ในระบบน้ำของเครื่องมือทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ศุภิกา วงศ์อุทัย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 และโรงเรียนบ้านเกาะกลาง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง ซึ่งทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นักเรียนจึงเกดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในรายวิชาสังคมศึกษาได้
งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์: อันดามันวิวรรธน์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้เป็นอย่างดี ต่อเนื่องในการแก้ปัญหาภาวะ Learning Loss
งานวิจัย การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ที่ยั่งยืนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ tci
งานวิจัย The four stages of on-site behaviour for a long-stay relaxation holiday
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-022-02266-x
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ citation
งานวิจัย Thai University Student Travel Behavior: An Extension of Theory of Planned Behavior
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) ไปประกอบการตัดสินใจในการจัดทำงบประมาณเพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุสำนักงานที่ไม่จำเป็นได้ มีการนำผลการวิจัยครั้งนี้ซี่งถือเป็นการสร้างพฤติกรรมทางอ้อมให้แก่กลุ่มคนที่ใช้บริการสามารถคัดแยกขยะได้ถูกวิธีและสามารถส่งผลให้เกิดการต่อยอดการนำขยะที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ไปปรับใช้ในชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย ผลการวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบเพื่อมวลชนได้
งานวิจัย การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต)
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยที่ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2. สามารถนำข้อมูลที่ได้รับพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจบริการ เพื่อพัฒนาให้มีความสำเร็จมากขึ้น 3. สามารถใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายของงานวิจัย ในการทราบถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่สามารถส่งผลต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานด้านสาธารณสุขดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยการรณรงค์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบ บี โดยการรณรงค์ให้ความรู้
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ World Journal of Pharmaceutical Research, Volume 10, Issue 8, 1486-1497.
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences volume 11, Article number: 16 (2022)
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ PROCEEDING BOOK OF 7th ICIIS Virtual International Conference of Interreligious and Intercultural Studies Living the New Normal: Achieving Resilience & Ensuring Sustainable Future UNHI DENPASAR, 30 September 2021
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Planta Medica, 2022, DOI 10.1055/a-1676-9678
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Planta Medica, DOI: 10.1055/a-1458-5646
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35:1, 303-314
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2021;83(2):247-260
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2020
ปีงบประมาณ 2021
ปีการศึกษา 2020
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วารสารหมอยาวิจัยไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก 52) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 4300 โทรสาร 045-35213
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2019
ปีงบประมาณ 2020
ปีการศึกษา 2019
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ 268 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-226254 ต่อ 141 โทรสาร 054-225-020
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในชุมชนได้ดีขึ้น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พิมลรัตน์ ราดภูเขียว
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดการสื่อสารและบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้ดีขึ้น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สิรินทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างแบบจำลองในการทำนายแนวโน้มการสำเร็จการศึกษา
งานวิจัย การเปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับทำนายแนวโน้มการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ วางนโยบายด้านการจัดการขยะ และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง ร่วมกับ IUCN และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ
งานวิจัย ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะในพื้นที่ 8 หมู่บ้านของ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สายสนิท พงศ์สุวรรณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยทำให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนได้ดีมากขึ้น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ดร. สัญญา ฉิมพิมล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพในการจัดการวิสาหกิจชุมชน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สิรินทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้ประกอบยื่นของอนุญาตมาตรฐานตามกฎหมาย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สิรินทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปใช้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สิรินทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนได้ดีมากขึ้น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สิรินทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนได้มากขึ้น ทำใ้ห้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งมากขึ้น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ.ดร. บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยทำให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนได้ดีมากขึ้น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ปิยวรรณ คำกลัด
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยทำให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนได้ดีมากขึ้น
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจสามารถนำไปพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปประกอบยื่นขอตามกฏหมาย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพในการจัดการวิสาหกิจ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาเพจเฟซบุ๊กของวิสาหกิจ
งานวิจัย พฤติกรรมการติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถต่อยอดเพจของวิสาหกิจ
งานวิจัย พฤติกรรมการติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยทำให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนได้ดีมากขึ้น
งานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจสามารถนำไปพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
งานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปประกอบยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย
งานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพในการจัดการวิสาหกิจชุมชน
งานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960077921008900?via%3Dihub
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://link.springer.com/article/10.1007/s12190-021-01672-0
งานวิจัย Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178921001348?via%3Dihub
งานวิจัย Extended Dissipativity and Non-Fragile Synchronization for Recurrent Neural Networks With Multiple Time-Varying Delays via Sampled-Data Control
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน