หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย A study on fractional differential equations using the fractional Fourier transform.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Synchronization in Finite-Time Analysis of Clifford-Valued Neural Networks with Finite-Time Distributed Delays
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชุนและสามารถใช้ต่อยอดไปสู่การยื่นขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุภัทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย LOCAL TRAVEL BEHAVIOR DURING COVID – 19 : A PRELIMINARY STUDY
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1) นำข้อมูลไปวางแผนงาน เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต 2) ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย
งานวิจัย คุณลักษณะและแรงจูงใจที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พิภพ สมเวที
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นำผลการวิจัยมาขับเคลื่อนในการกำหนดแผนพัฒนาชุมชนในปีถัดไป
งานวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวิถีใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. วรเชษฐ จันทร์สระ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่นปีถัดไปได้
งานวิจัย นวัตกรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษา ผ่านผ้าบาติก ของกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในชุมชนเกาะสิเหร่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นานาชาติ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ อ้างอิงในงานวิจัย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scops
งานวิจัย Thai University Student Travel Behavior: An Extension of Theory of Planned Behavior
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไร่ดอกข่า และการใช้ทดแทนแป้งสาลีในขนมหน้าแตกซึ่งเดิมที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลาผลิตภัณฑ์ขนมหน้าแตกแบบโบราณ และได้มีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหน้าแตกให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น และในงานวิจัยนี้ได้ใช้แป้งข้าวไร่ดอกข่าทดแทนแป้งสาลีในขนมหน้าแตก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตขนมหน้าแตกเพื่อคุณค่าทางโภชนาการ และการจัดจำหน่ายต่อไปในอนาคต
งานวิจัย สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไร่ดอกข่า และการทดแทนแป้งข้าวไร่ดอกข่าในขนมหน้าแตก
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กมลวรรณ สุขสวัสดิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Assessing the impacts of cryopreservation on the mitochondria of a thermotolerant Symbiodinium lineage: Implications for reef coral conservation
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Impacts of low temperature preservation on mitochondrial DNA copy number in oocytes of the hard coral Echinopora sp.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Pubmed
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำผลการวิจัยไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำผลลัพธ์ที่ได้วางแผนการทำงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
งานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในการกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2023.1090185/full
งานวิจัย The Chlorophyll-a Modelling over the Andaman Sea using Bi-Directional LSTM Neural Network
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.mdpi.com/2079-9284/10/2/43
งานวิจัย Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย แอนทราควิโนนจากยอป่า
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย A new bisanthraquinone and cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย โครโมนจากใบเสม็ดขาว
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย Acylphloroglucinols จากแปรงล้างขวด
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย แซนโทนที่มีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์จากติ้วเกลี้ยง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. ด้านสาธารณะสุข เห็นการทำงานของสาธารณสุขของประเทศไทยกับการทำงานในภาวะวิกฤต ในการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานวิจัยทำให้เห็นการทำงานของสื่อไทยในการสื่อสารสุขภาพสู่สาธารณชน ที่แฝงไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤต 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย สามารถนำงานวิจัยนี้ มาปรับใช้กับการทำหน้าที่สื่อมวลชนในเหตุการณ์ต่างๆ ได้ต่อไปในอนาคต
งานวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดภูเก็ตทางสื่อสังคมขององค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย ในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722023039?via%3Dihub
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Molasses as a whole medium for biosurfactants production by Bacillus strains and their application
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Enhancement of glycolipid production by Stenotrophomonas acidaminiphila TW3 cultivated in low cost substrate
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Enhanced valorization of industrial wastes for biodiesel feedstocks and biocatalyst by lipolytic oleaginous yeast and biosurfactant-producing bacteria
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้านฝาชี จังหวัดพังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำแกงเหลืองด้วยวิธีการพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งทางร้านได้มีความสนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไปในอนาค
งานวิจัย การพัฒนาแกงส้มบรรจุซองลามิเนตเพาซ์ด้วยกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สัญชัย ยอดมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scholar
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนเกาะสิเหร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการสอนระดับชั้นอนุบาล
งานวิจัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาวิถีเกาะสิเหร่ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมในเด็กปฐมวัย
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. นพวรรณ กาโร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบาย แผนงานในการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาครูและข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
งานวิจัย การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. สมเกียรติ สัจจารักษ์
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Local Residents’ Perspectives Regarding Community Based Tourism at the Bo Saen Community, Phang Nga Province, Thailand
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย The Potential in Developing Bo Saen Community-Based Ecotourism: An Analysis Using the SOAR Model
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บทความได้รับการอ้างอิงในบทความวิชาการ เรื่อง“กลยุทธ์การสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผล” เพื่อเผยแพร่ใน วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI 1
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจสถานการณ์อย่างทันท่วงที และทราบถึงความกังวลใจของประชาชนภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน ด้านวิชาการ มีการนำไปใช้โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้และการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
งานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในการกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนหลาดชมเลไม้ขาว
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำเครื่องจักรไปใช้ในการอัดภาชนะใส่อาหารจากใบตอง เพื่อใช้ในการบรรจุอาหารเพื่อขายในตลาดดชมเล ของพื้นที่ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย พัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหาร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและสามารถผลิตภัณ์เครื่องแกงก้อนที่เสนอขายในตลาดได้
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองภูเก็ตของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, Vol.5 No.2 May- August 2022
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
งานวิจัย แนวทางการฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. อุมาภรณ์ สมกาย
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงลึกในธุรกิจดำน้ำของประเทศไทย
งานวิจัย การวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทำกิจกรรมดำน้ำลึกในชายฝั่งอันดามันเหนือ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุภัทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผลของการสร้างภูมิทัศน์สวนเกษตร พื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนในชุมชน อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน ทำให้มีพืชผักที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีภาพ สร้างความสุข ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในชุมชน โดยการนำพื้นที่ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะของชุมชนมาสร้างอาหารทั้งการเพาะปลูกพืชผัก ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว (กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนในชุมชน อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน และจัดภูมิทัศน์สวนเกษตร ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายตามบริบทชุมชน
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์