หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566
งานวิจัย นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมของลูกค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลข้อมูลของงานวิจัยใช้ในการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู ในสาระรายวิชาภาษาต่างประเทศ สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
งานวิจัย การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพในกลุ่มโรงเรียนภาคใต้ฝั่งอันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. พาตีเม๊าะ ยูโซะ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1.การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น) คือ นำไปเป็นแนวทางสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต ไปใช้ในการเผยแพร่ หรือออกแบบเครื่องประดับที่สัมพันธ์กับความเป็นมงคลของชาวจีน โดยใช้แนวคิดความเป็นมงคล ความสวยงาม รูปแบบ รูปทรงของเครื่องประดับไปใช้ในการผลิต จำหน่าย และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อได้ 2.การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข คือ จากการศึกษาข้อมูลการนำความเป็นมงคลที่นำเสนอผ่านศาลเจ้าจีนมาค้นหาความหมาย ตีค่าผ่านสัญลักษณ์อันเป็นมงคล ก่อให้เกิดความสุข ความอิ่มเอมใจ และความเป็นมงคลในชีวิตของผู้ผลิต และผู้บริโภค 3.การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานสร้างสรรค์ คือ ทำให้มีรูปแบบ รูปทรง และผลผลิตเครื่องประดับที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สวมใส่ โดยคำนึงถึงความเป็นมงคลตามความเชื่อของชาวจีนภูเก็ต
งานวิจัย สัญลักษณ์มงคลทางศิลปกรรมศาลเจ้าจีนในจังหวัดภูเก็ตสู่การออกแบบทางอัตลักษณ์เครื่องประดับ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTkxMjM1
งานวิจัย เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบการสร้างกฎความสัมพันธ์ในการจัดการร้านอาหาร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สมใจ จิตคำนึงสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTkxMjM1
งานวิจัย เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบการสร้างกฎความสัมพันธ์ในการจัดการร้านอาหาร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. สมใจ จิตคำนึงสุข
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ scopus
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Stochastic modeling on M/M/1/N inventory system with queue-dependent service rate and retrial facility
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Synchronization of Fractional Order Fuzzy BAM Neural Networks With Time Varying Delays and Reaction Diffusion Terms
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย A New Approach to Hyers-Ulam Stability of -Variable Quadratic Functional Equations
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย A study on fractional differential equations using the fractional Fourier transform.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Synchronization in Finite-Time Analysis of Clifford-Valued Neural Networks with Finite-Time Distributed Delays
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Strict dissipativity synchronization for delayed static neural networks: An event-triggered scheme
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชุนและสามารถใช้ต่อยอดไปสู่การยื่นขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สุภัทรา สังข์ทอง
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย LOCAL TRAVEL BEHAVIOR DURING COVID – 19 : A PRELIMINARY STUDY
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1) นำข้อมูลไปวางแผนงาน เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต 2) ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย
งานวิจัย คุณลักษณะและแรงจูงใจที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. พิภพ สมเวที
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นำผลการวิจัยมาขับเคลื่อนในการกำหนดแผนพัฒนาชุมชนในปีถัดไป
งานวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวิถีใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. วรเชษฐ จันทร์สระ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่นปีถัดไปได้
งานวิจัย นวัตกรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษา ผ่านผ้าบาติก ของกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในชุมชนเกาะสิเหร่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นานาชาติ
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ อ้างอิงในงานวิจัย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scops
งานวิจัย Thai University Student Travel Behavior: An Extension of Theory of Planned Behavior
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ SCOPUS
งานวิจัย Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไร่ดอกข่า และการใช้ทดแทนแป้งสาลีในขนมหน้าแตกซึ่งเดิมที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลาผลิตภัณฑ์ขนมหน้าแตกแบบโบราณ และได้มีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหน้าแตกให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น และในงานวิจัยนี้ได้ใช้แป้งข้าวไร่ดอกข่าทดแทนแป้งสาลีในขนมหน้าแตก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตขนมหน้าแตกเพื่อคุณค่าทางโภชนาการ และการจัดจำหน่ายต่อไปในอนาคต
งานวิจัย สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไร่ดอกข่า และการทดแทนแป้งข้าวไร่ดอกข่าในขนมหน้าแตก
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. กมลวรรณ สุขสวัสดิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Assessing the impacts of cryopreservation on the mitochondria of a thermotolerant Symbiodinium lineage: Implications for reef coral conservation
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Impacts of low temperature preservation on mitochondrial DNA copy number in oocytes of the hard coral Echinopora sp.
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2021
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Pubmed
งานวิจัย Cryopreservation of a Thermotolerant Lineage of the Coral Reef Dinoflagellate Symbiodinium
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปรียานุช ทองภู่
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำผลการวิจัยไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำผลลัพธ์ที่ได้วางแผนการทำงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
งานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในการกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2023.1090185/full
งานวิจัย The Chlorophyll-a Modelling over the Andaman Sea using Bi-Directional LSTM Neural Network
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.mdpi.com/2079-9284/10/2/43
งานวิจัย Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย แอนทราควิโนนจากยอป่า
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย A new bisanthraquinone and cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย โครโมนจากใบเสม็ดขาว
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย Acylphloroglucinols จากแปรงล้างขวด
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย แซนโทนที่มีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์จากติ้วเกลี้ยง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. ด้านสาธารณะสุข เห็นการทำงานของสาธารณสุขของประเทศไทยกับการทำงานในภาวะวิกฤต ในการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานวิจัยทำให้เห็นการทำงานของสื่อไทยในการสื่อสารสุขภาพสู่สาธารณชน ที่แฝงไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤต 3. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย สามารถนำงานวิจัยนี้ มาปรับใช้กับการทำหน้าที่สื่อมวลชนในเหตุการณ์ต่างๆ ได้ต่อไปในอนาคต
งานวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดภูเก็ตทางสื่อสังคมขององค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย ในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722023039?via%3Dihub
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Molasses as a whole medium for biosurfactants production by Bacillus strains and their application
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Enhancement of glycolipid production by Stenotrophomonas acidaminiphila TW3 cultivated in low cost substrate
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI Scopus
งานวิจัย Enhanced valorization of industrial wastes for biodiesel feedstocks and biocatalyst by lipolytic oleaginous yeast and biosurfactant-producing bacteria
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้านฝาชี จังหวัดพังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำแกงเหลืองด้วยวิธีการพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งทางร้านได้มีความสนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไปในอนาค
งานวิจัย การพัฒนาแกงส้มบรรจุซองลามิเนตเพาซ์ด้วยกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สัญชัย ยอดมณี
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scholar
งานวิจัย ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. อารยา ข้อค้า
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน