หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สมาคมนำผลการวิจัยเผยแพร่ให้โรงแรมสมาชิกได้รับทราบข้อมูล เพื่อปรับปรุงโรงแรมให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
งานวิจัย ความพร้อมของสถานประกอบการโรงแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กรณีศึกษา โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สถานศึกษาสามารถนำนวัตกรรมเว็บแอปพลิเคชันไปใช้เป็นทางเลือกในการบริหารจัดการภาระงานของครูและนักเรียน ในการจัดทำภาระงาน อีกทั้งผู้ปกครองได้มีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของบุตรหลานได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน S-Check PKRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. นิพนธ์ บริเวธานันท์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำโปรแกรมการเคลื่อนไหวโดยใช้แนวคิดการเต้นเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสตอรี่ไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะ EF ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ส่งผลให้นักศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนที่มีทักษะ EF ระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหาผ่านการเคลื่อนไหว ร่างกาย โดยสัมพันธ์กับการใช้พื้นที่ เวลา และพลังในการแสดงออก
งานวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาริชาต ประกอบมาศ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Antioxidant, Anti-Tyrosinase, and Anti-Skin Pathogenic Bacterial Activities and Phytochemical Compositions of Corn Silk Extracts, and Stability of Corn Silk Facial Cream Product_1
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Physicochemical Properties, Antioxidant and Anti-Tyrosinase Activities of Durio zibethinus Murray and Value Added for Cosmetic Product Formulation
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Artificial Neural Network Model to Prediction of Eutrophication and Microcystis aeruginosa Bloom
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นานาชาติ
งานวิจัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย รศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มชาวบ้านบ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหอยพง (หอยพงสามรส ข้าวเกรียบหอยพง ปุ๋ยเปลือกหอย) ในบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ส่งต่อให้ชาวบ้านบางจันนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากหอยพงแกะแบบเดิมๆ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. พิริญญา กฤศวงศ์งาม
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. สามารถนำผลงานแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์แปรรูปหอยพง ได้แก่ หอยพงสามรส ข้าวเกรียบพร้อมทอด และข้าวเกรียบพร้อมทาน ไปจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ การออกบูธจำหน่ายในงานต่าง ๆ การจำหน่ายในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านบางจัน และกลุ่มแม่บ้านประมงบ้านบางจัน รวมถึงสมาชิกในชุมชนบ้านบางจัน 2. ทำให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชนที่นำไปสู่การสร้างมูลค่า และสมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่มากขึ้น จึงเกิดความภาคภูมิใจ มองเห็นแนวทางทรัพยากร
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ. ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 1. สามารถนำผลงานแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์แปรรูปหอยพง ได้แก่ หอยพงสามรส ข้าวเกรียบพร้อมทอด และข้าวเกรียบพร้อมทาน ไปจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ การออกบูธจำหน่ายในงานต่าง ๆ การจำหน่ายในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านบางจัน และกลุ่มแม่บ้านประมงบ้านบางจัน รวมถึงสมาชิกในชุมชนบ้านบางจัน 2. ทำให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชนที่นำไปสู่การสร้างมูลค่า และสมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่มากขึ้น จึงเกิดความภาคภูมิใจ มองเห็นแนวทางการอนุรักษ์ที่จะนำเสนอทรัพยากรในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเกิดการทำงานกลุ่ม การร่วมด้วยช่วยกันของสมาชิกในชุมชน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. ธัชชพร ไชยเจริญ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย Neolignans จากแปลงล้างขวด
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย แซนโทนที่มีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์จากติ้วเกลี้ยง
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย ลิกแนนจากเปลือกลำต้นของกันเกรา
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus and ISI
งานวิจัย โครโมนจากใบเสม็ดขาว
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบเปิด
งานวิจัย การปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบเปิด
งานวิจัย การปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูของโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนที่เน้นการแก้ปัยหาด้วยวิธีการแบบเปิด
งานวิจัย การปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะ​สัตว์​แพทย์​และ​เทคโนโลยี​การ​เกษตร​ ​มหาวิทยาลัย​ศิลปากร​
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน SUMMER SCHOOL ปีงบประมาณ 2567
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนะรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลแหลมสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนะรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลแหลมสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ นำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ (แผนงาน) กลยุทธ์ และโครงการ ที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยในพื้นที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ และชุมชนแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระยะ 3 ปีที่เหลือ (2568-2570) นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยยังสามารถนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อื่นของจังหวัดกระบี่ได้อีกด้วย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. วรพจน์ ตรีสุข
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลแหลมสัก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลแหลมสัก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ได้นำผลจากการวิจัย คือ แผนงาน กลยุทธ์ และโครงการที่ได้จากการทำวิจัยในพื้นที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ และชุมชนแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ไปใช้ประโยชน์โดยการบรรจุในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อของบประมาณจัดทำโครงการในพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่่ชุมชนบ้านถ้ำเสือและบ้านแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทั้งยังสามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาจังหวัดกระบี่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ดร. จารุณี คงกุล
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
งานวิจัย การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีชุมชนแบบมีส่วนร่วม ชุมชนเขาไข่นุ้ย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Production of biosurfactant from a new and promising strain of Leucobacter komagatae 183
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ISI
งานวิจัย Utilization of banana peel as a novel substrate for biosurfactant production by Halobacteriaceae archaeon AS65
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิจัย ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)
งานวิจัย การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมผ่านระบบการจองออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567
งานวิจัย นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมของลูกค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Journal of Roi Kaensarn Academi Vol. 9 No 2 February 2024
งานวิจัย การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมยุคดิจิทัล
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลนครภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำโมเดลการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงผ่านการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาไปใช้ในโรงเรียน
งานวิจัย การปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย Long-stay tourists: Developing a theory of intercultural integration into the destination neighbourhood
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำโมเดลการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงผ่านการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาไปใช้ในโรงเรียน
งานวิจัย การปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ขยายผลการใช้โมเดลการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงผ่านการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา
งานวิจัย การปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ อาหารแปรรูปหอยพง ได้แก่ หอยพงสามรส ข้าวเกรียบพร้อมทอด และข้าวเกรียบพร้อมทาน รวมถึงปุ๋ยปรับสภาพดิน ที่ชุมชนบ้านบางจันนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ การออกบูธจำหน่ายในงานต่าง ๆ การจำหน่ายในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านบางจัน กลุ่มแม่บ้านประมงบ้านบางจัน รวมถึงสมาชิกในชุมชนบ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง จังหวัดพังงา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยพง ได้แก่ หอยพงสามรส ข้าวเกรียบพร้อมทอด และข้าวเกรียบพร้อมทาน สามารถนำไปจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ การออกบูธจำหน่ายในงานต่าง ๆ การจำหน่ายในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านบางจัน และกลุ่มแม่บ้านประมงบ้านบางจัน รวมถึงสมาชิกในชุมชนบ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง จังหวัดพังงา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะเชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปใช้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมและการวัดและประเมินเชิงสมรรถนะ
งานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เคมีบนฐานสมรรถนะเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย อ. ภรทิพย์ สุขเพิ่ม
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ระบบเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นรูปภรรม
งานวิจัย การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊ก รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้ส่งเสริมอุดมการณ์นักข่าวในการนำเสนอข่าวสาร
งานวิจัย การศึกษาอุดมการณ์การสื่อข่าวและรายงานข่าวในยุคดิจิตัล
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ. มยุเรศ ตนะวัฒนา
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เครื่องจักตอกและรีดเตยปาหนัน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์จัดการคินปุ๋ยชุมชนบ้านลิพอน-บางกอก
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เครื่องยกปุ๋ย
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย อ.ดร. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ปีปฏิทิน 2024
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำผลงานวิจัยในรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
งานวิจัย การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊ก รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
คณะ คณะครุศาสตร์
นักวิจัย รศ.ดร. ดนัยศักดิ์ กาโร
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ส่งผลให้ผู้ป่วยลดลง ใช้ในการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด-19
งานวิจัย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่เขตฝั่งอันดามัน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Scopus
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนอาชีวะภูเก็ต
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านความรู้คำศัพท์ประสมให้แก่ผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย ผศ. ศุภิกา นิรัติศัย
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ -ใช้ในการวางแผนและการบริหารรองรับตามสถานการณ์โดยดูจากแนวโน้มของค่าพารามิเตรแ์ของโรคโควิด - 19 -ใช้ปรับมตราการต่าง ๆ - การจัดทำผลงานวิจัย Mixed Method เรื่อง การปฏิบัติการและความสำเร็จในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
งานวิจัย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่เขตฝั่งอันดามัน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หน้า 20
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์: ในรายการการแข่งขัน บางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล จังหวัดชลบุรี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI หน้า 39
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 47 และหน้า 110
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ The International Journal on Business Tourism and Applied Science : IJBTS Journal
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2024
ปีการศึกษา 2023
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI หน้า 47
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2023
ปีงบประมาณ 2023
ปีการศึกษา 2022
เอกสาร เอกสารหลักฐาน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ TCI หน้า 132
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์: ในรายการการแข่งขัน บางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล จังหวัดชลบุรี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย อ. ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
ปีปฏิทิน 2022
ปีงบประมาณ 2022
ปีการศึกษา 2021
เอกสาร เอกสารหลักฐาน